SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

FİSKOBİRLİK yöneticileri Karasu'da toplandı

FİSKOBİRLİK yöneticileri Karasu'da toplandı
Fın­dık Tarım Satış Ko­opera­tif­le­ri Bir­li­ği (FİSKOBİRLİK) Genel Baş-rn­kanı Lütfü Bay­rak­tar ve Üst Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ve Genel Müdür Arif Ka­ya­lı ile bir­lik­te Batı Böl­ge­si’ndeki ko­ope­ra­tif­le­ri ge­zi­yor. 19.07.2018 13:58
   16 Tem­muz Salı günü Ka­ra­su’ya gelen bir­lik üst yö­ne­ti­ci­le­ri, Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ali Şakar ve bir­lik Yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Fis­ko­bir­lik bi­na­sın­da bir araya gelen yö­ne­ti­ci­le­rin gün­de­min­de 2018 yılı fın­dık alım­la­rın­da daha fazla gay­ret gös­te­ril­me­si ve bir­li­ğin pi­ya­sa­da önem­li bir aktör ol­du­ğu­nun vur­gu­lan­ma­sı ko­nu­la­rın­da görüş bir­li­ği­ne var­dı­lar. 
‘Çok çalışacağız’
   Gö­rüş­me­de ko­nu­şan Fis­ko­bilr­lik Baş­ka­nı Lütfü Bay­rak­tar “Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da hem peşin hem de ema­net fın­dık alı­mı­na ta­li­biz. Ko­ope­ra­tif yö­ne­ti­ci­le­ri­miz or­tak­lar­la te­ma­sa ge­çe­rek alım po­li­ti­ka­mı­zı an­lat­ma­la­rı lazım. Fis­ko­bir­lik üre­ti­ci­nin gü­ve­ni­nin ka­zan­ma yo­lun­da önem­li me­sa­fe­ler kay­det­ti. Bun­dan sonra da bu gü­ve­ni ar­tı­rı­cı ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız” dedi.
‘Mesaj alındı’
   Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ali Şakar da il­çe­de­ki re­kol­te­nin düşük ol­du­ğu­nu ve bu açı­ğın ka­pa­tıl­ma­sı için taban fi­ya­tın müm­kün ol­du­ğu kadar yük­sek tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret etti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.