SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Geçen yıla göre 4 bin ton düştü

Geçen yıla göre 4 bin ton düştü
2018 yılı fın­dık re­kol­te­si be­lir­len­di. Geçen yıla oran­la fın­dık re­kolte­sin­de düşüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Zi­ra­at Yük­sek Mü­hen­di­si Serap rnVil­dan Ersoy, ‘’Bu yıl fın­dık re­kol­te­si Ka­ra­su’da 19 bin ton. Tür­ki­ye’de ise bu rakam 400 ile 600 bin ara­sın­da de­ğiş­iyor’ dedi.19.07.2018 12:31
Tes­pit yapıldı
   Re­kol­te he­sap­la­ma­la­rı­nın ba­kan­lı­ğın be­lir­le­di­ği tek for­mül ve me­tot­la ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Ersoy "Ko­mis­yon üye­le­ri re­kol­te tes­pi­ti ya­par­ken dal­da­ki ço­ta­nak sa­yı­sı­nı dik­ka­te alı­yor. Ekip­ler ço­ta­nak­la­rın için­de­ki do­lu­luk ve boş oran­la­rı­nı he­sap­la­ya­rak tah­mi­ni re­kol­te­yi or­ta­ya ko­yu­yor­lar. Ay­rı­ca fın­dık kurdu, yeşil ko­kar­ca ve kül­len­me za­rar­la­rı­nın da olup ol­ma­dı­ğı bu ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan tes­pit edi­li­yor’’ ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Bahçe gezileri
   Ersoy, Ka­ra­su’da da ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek’’ 25 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren ar­ka­daş­la­rı­mız bah­çe­le­ri tek tek ge­ze­rek re­kol­te tes­pi­ti­ni yap­ma­ya baş­la­dı. 10 Tem­muz iti­ba­riy­le re­kol­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık’’ diye ko­nuş­tu.
Re­kol­te düşük
   Tem­muz ayı için­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­dan elde edi­len ve­ri­ler­le geç­ti­ği­miz yıla oran­la bir düşüş ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ersoy söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
   ’’2017 yılı fın­dık re­kol­te­si 23 bin ci­va­rın­da sey­re­di­yor­du. Bu yıl ise bu rakam 19 bine düştü. Bu sü­reç­te Tarım Ba­kan­lı­ğı'na da çok ciddi gö­rev­ler dü­şü­yor. Tür­ki­ye’nin sür­dü­rü­le­bi­lir fın­dık ti­ca­re­ti­nin sağ­la­na­bil­me­si için ve­ri­mi, ka­li­te­yi ar­tı­rı­cı bahçe ye­ni­len­me­le­ri gibi ça­lış­ma­la­rın hızlı bir şe­kil­de baş­la­tıl­ma­sı ge­re­ki­yor.’’ 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.