SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

Hastalar artık Ada­pa­za­rı ve diğer çevre il­le­re git­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak

Hastalar artık Ada­pa­za­rı ve diğer çevre il­le­re git­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak
Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde son sis­tem mamog­ra­fi ci­ha­zı has­ta­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du.12.04.2018 14:08
   Son tek­no­lo­ji­ye da­ya­lı ma­mog­ra­fi ci­ha­zı­nın hiz­met ver­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ifade eden İl Sağ­lık Mü­dü­rü Doç. Dr. Aziz Öğüt­lü, “Sağ­lık te­si­si­miz­de ya­pı­lan ma­mog­ra­fi ve ult­ra­son tet­kik­le­riy­le meme kan­se­ri­ne erken dö­nem­de tanı ko­nul­ma­sı sağ­lan­mış ola­cak. Dev­let Has­ta­ne­si’nde Ma­mog­ra­fi ci­ha­zı­nın hiz­met ver­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te va­tan­daş­la­rı­mız Ada­pa­za­rı ve diğer çevre il­le­re git­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak‘’ diye ko­nuş­tu.
Ran­de­vu­lu sis­tem
Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Op. Dr. Ce­la­let­tin Akyol ise, “Ka­ra­su ve civar il­çe­ler­den has­ta­ne­mi­ze baş­vu­ra­cak va­tan­daş­la­rı­mı­zın kan­ser ta­ra­ma ve te­da­vi­le­rin­de erken teş­his için büyük önem ta­şı­yan ma­mog­ra­fi çe­kim­le­ri­ni ran­de­vu sis­te­mi­ne da­ya­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Çe­ki­len ma­mog­ra­fi tet­kik­le­ri has­ta­ne­miz bün­ye­sin­de­ki Rad­yo­lo­ji uz­ma­nı ta­ra­fın­dan yo­rum­la­nıp ra­por­lan­mak­ta­dır. Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si ola­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za ka­li­te­li sağ­lık hiz­me­ti sun­ma­ya devam ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.