SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.03.2019

Huzur Evi Pro­je­si­’nin önün­de­ki en büyük engel: BÜROKRASİ

Huzur Evi Pro­je­si­’nin önün­de­ki en büyük engel: BÜROKRASİ
Kı­zı­lay Şube Baş­ka­nı Adem Ekşi, 2010 yı­lın­da ha­zır­la­nan Hasta Bakım Evi pro­je­si­nin sekiz yıl­dır uy­gu­la­ma­ya ge­çiri­le­me­me­si­nin ne­den­le­ri­ni an­lat­tı. Ekşi “Bu iş için ayrılan arazi ranta kurban edildi’’ diye ko­nuş­tu.28.03.2018 16:14
Bürokrasi engeli
   “2010 yı­lın­da sahil ala­nın 5.000 met­re­ka­re­lik arazi üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Huzur ve Bakım Evi pro­je­si­nin önün­de­ki en büyük en­ge­li bü­rok­ra­si oluş­tu­ru­yor’’ diyen Ekşi, Ka­ra­su Sa­hi­li’nin batı kıs­mın­da 5.000 met­re­ka­re­lik bir alana ya­pıl­ma­sı plan­la­nan pro­je­nin as­kı­da kal­dı­ğı­nı söy­le­di. 
Meclis kararı
Adem Ekşi, ’’2010 yı­lın­da Be­le­di­ye mec­lis ka­ra­rı ile Huzur ve Bakım Evi ya­pıl­ma­sı­na dair proje ha­zır­la­yıp genel mer­ke­zi bil­gi­len­dir­dik. Ya­pı­lan zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan pro­je­nin daha da ge­liş­ti­ril­me­si ön­gö­rül­dü. Alan­da ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan halka hiz­met amaç­lı ortak bir kul­la­nım alanı ya­rat­ma­yı he­def­le­dik’’ dedi.
Zaman aşımı
Açık­la­ma­la­rı­nın de­va­mın­da Ekşi, ‘Proje için her türlü alt ya­pı­nın ha­zır­lan­ma­sı­na rağ­men en büyük en­ge­li bü­rok­ra­si oluş­tur­du. Sahil ala­nın­da­ki imar ça­lış­ma­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü için ge­rek­li izin­le­ri alı­na­ma­ya­rak Huzur ve Bakım Evi pro­je­si zaman aşı­mı­na uğ­ra­dı.”
Rant alanı
Gü­nü­mü­ze ge­lin­di­ğin­de de il­çe­mi­zin her ara­zi­si değer ka­zan­dı­ğı gibi pro­je­de kul­la­nı­la­cak arazi de rant pe­şin­de ko­şan­lar için el­ve­riş­li bir alan oldu. Ge­ti­ri sağ­la­mak is­te­yen­ler bu ara­zi­yi halka hiz­met ver­mek­ten çok in­şa­at ala­nın­da kul­lan­ma­yı ter­cih et­ti­ler’’ ­dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.