SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

İdare Mahkemesi-Danıştay arasında mekik dokuyan davayı çevreciler kazandı

İdare Mahkemesi-Danıştay arasında mekik dokuyan davayı çevreciler kazandı
Darıçayırı Mahallesi'nde yapılmak istenen entegre çimento fabrikaları ve malzeme ocaklarına ilişkin 2011 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına yönelik olarak vatandaşlar tarafından açılan ve İdare Mahkemesi ile Danıştay arasında adeta mekik dokuyan davada son karar çıktı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik bakanlığı aleyhine açtıkları davada ÇED raporunu oybirliği ile ikinci kez iptal etti.10.05.2018 14:36
Neler yaşandı?
   Nur­yol Fir­ma­sı 2010 yı­lın­da çimento fabrikası kurmak için Da­rı­ça­yı­rı'nda 300 dönüm arazi satın aldı. O tarihte henüz ka­pan­ma­yan belde be­le­di­ye­sin­den de des­tek alan firma, ÇED ra­po­ru için baş­vu­ru­su­nu yaptı. Fir­ma­nın dü­zen­le­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sında sert tar­tış­ma­la­r yaşandı. Ancak Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı 20.09.2011 ta­rih­li ka­rar­la ÇED'e olur verdi.
Dava açıl­dı
   Fab­ri­ka ku­ru­la­cak ala­nın yer­le­şim alan­la­rı­na, tarım ara­zi­le­ri­ne ve su kay­nak­la­rı­na yakın ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Da­rı­ça­yı­rı, Pa­ra­lı, Yu­va­lı­de­re, Kı­sık­lı, Ça­ta­lö­vez ve Kı­zıl­cık ma­hal­le­le­rin­den dört bin imza top­lan­dı. Özcan Al­bay­rak, Hay­rul­lah Al­tı­nı­şık, Ali Talay, Emin Öz­türk ve Osman Ka­ra­kul­luk­çu'dan olu­şan heyet im­za­cı­lar adına İdare Mah­ke­me­si'ne baş­vu­ra­rak yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ile ÇED ra­po­ru­nun ip­ta­li­ni is­te­di­ler.
Zaman aşımı iddiası
   Ancak Sa­kar­ya İdare Mah­ke­me­si zaman aşı­mı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek iptal da­va­sı­nı red­det­ti. Heyet bu kez İdare Mah­ke­me­si'nin ret ka­ra­rı­nı Da­nış­tay'a ta­şı­dı. Da­nış­tay ÇED top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de va­tan­daş­la­ra ya­sa­ya uygun du­yu­ru ya­pıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın esas­tan gö­rü­şül­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si Da­nış­tay'ın bu ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da esas­tan in­ce­le­me ka­ra­rı ve­re­rek bi­lir­ki­şi tayin etti.
Bi­lir­ki­şi in­ce­le­di
   3 Eylül 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ye Sa­kar­ya ve Düzce üni­ver­si­te­le­rin­den uzman bi­lir­ki­şi­ler ka­tıl­dı. Heyet ra­po­ru­nda çi­men­to üre­ti­mi­nin çevre kir­li­li­ği ala­nın­da po­tan­si­yel bir et­ki­ye sahip ol­du­ğu, bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­da bu en­düst­ri da­lı­nın çevre sağ­lı­ğı, gü­ven­lik, sera gazı emis­yon­la­rı, di­ok­sin­ler, toz ve par­ti­kül­ler içe­ren at­mos­fe­rik sa­lı­nım­lar, iş ka­za­la­rı ve iş­çi­le­rin toza maruz kal­ma­sı gibi et­ki­le­ri­nin diğer sa­na­yi kol­la­rı ile kı­yas­la­na­ma­ya­cak kadar çev­re­yi et­ki­le­di­ği­ne işa­ret edil­di.
İlk iptal ka­ra­rı
   Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si'nin ka­ra­rın­da dava ko­nu­su pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği yer iti­ba­rıy­la proje etki alanı içe­ri­sin­de yer­le­şim yer­le­ri­ne ya­kın­lı­ğı, yoğun tarım ara­zi­le­ri­nin ve su kay­nak­la­rı­nın var­lı­ğı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da insan, top­lum, hay­van, bitki ve top­rak sağ­lı­ğı açı­sın­dan olum­suz et­ki­le­rin ola­ca­ğı sonuç ve ka­na­ati­ne va­rıl­dı­ğın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'nca ve­ri­len 20.09.2011 ta­rih­li ÇED Olum­lu Kararı'nı iptal etti.
Firmadan itiraz
   Ancak Danştay, Nuryol'un itirazı üzerine bilirkişi heyetinde yeterli sayıda uzman bulunmadığı gerekçesiyle Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. Ye­ni­den keşif ka­ra­rı veren İdare Mah­ke­me­si, daha önce üç ki­şi­den olu­şan bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin sa­yı­sı­nı beş ki­şi­ye yük­selt­ti. He­yet­te Ko­ca­eli ve Düzce Üni­ver­si­te­le­ri'nden iki­şer üye­nin yanı sıra Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü'nden bir üyeye yer verildi. 
Son karar: ÇED yine iptal
   Sakarya 2. İdare Mahkemesi 5 Nisan 2018 tarihli son kararında yeni bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda önceki kararlarında direndi ve oybirliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "ÇED Olumlu" kararını bir kez daha iptal etti. Yargılama giderlerinin de davalı idareden alınarak davacılara verilmesine hükmedilen kararda Danaştay'da temyiz yolu-nun açık olduğu belirtildi.

          

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.