SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

İlk çalışma Karasu Merkez Mezarlığı'nda

İlk çalışma Karasu Merkez Mezarlığı'nda
Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü’nden Prof. Dr. Lütfi Şey­ban ve Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ya­kın­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Dalı’nda yük­sek li­sans yapan Ka­ra­su­lu Oğuz­han Kır ve Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ortak yü­rü­tü­len Sa­kar­ya’nın Ki­ta­be­le­ri isim­li pro­je­nin ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la devam edi­yor.12.04.2018 00:00
Ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi veren Oğuz­han Kır, ’’Sa­kar­ya’nın Ki­ta­be­le­ri isim­li pro­jey­le ili­mi­zin kül­tü­rel var­lık­la­rı­nı ön plana çı­kar­ma­yı amaç­lı­yo­ruz’’ dedi.
Me­zar­lık­lar kayıt al­tın­da
Bu amaç doğ­rul­tu­sun­da ilk ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­za Ka­ra­su Mer­kez Me­zar­lı­ğı ve Ka­ra­su Köyü Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan me­zar­lık­lar­da baş­la­dık. Ön­ce­lik­le bu böl­ge­de yer alan ta­ri­hi mezar taş­la­rı­nın ta­ma­mı­nı kayıt al­tı­na aldık. Kayıt al­tı­na alma iş­le­mi sı­ra­sın­da her me­za­rı nu­ma­ra­lan­dı­ra­rak ve ha­ri­ta üze­rin­de yer tes­pi­ti ya­pa­rak ki­ta­bı­mız­da yer ala­cak şe­kil­de ar­şiv­le­dik’’ diye ko­nuş­tu.
Sa­kar­ya’ya büyük bir ta­ri­hi miras bı­rak­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Kır, pro­je­nin son aşa­ma­sın­da ta­ri­hi kül­tü­rü­mü­zü ya­şa­ta­cak eser­le­ri, ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Açık­ha­va mü­ze­sin­de ser­gi­le­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.