SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

İmar Ba­rı­şı ile il­gi­li muh­tar­la­ra yö­ne­lik top­lan­tı ilgi görmedi

İmar Ba­rı­şı ile il­gi­li  muh­tar­la­ra yö­ne­lik top­lan­tı ilgi görmedi
Erken genel se­çim­ler ön­ce­si ace­ley­le yü­rür­lü­ğe so­ku­lan İmar Ba­rı­şı ile il­gi­li ola­rak Ka­ra­su’da dü­zen­le­nen muh­tar­la­ra yö­ne­lik top­lan­tı bek­le­nen il­gi­yi görme­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Müdürlüğü yetkililerinin, ‘Yapı Kayıt Bel­ge­si mut­laka ruh­sat ve tapu an­la­mı­na gel­mez’ şek­lin­de­ki açık­la­ma­ları ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı.21.06.2018 15:47
Çoğu muhtar katılmadı
   İmar Ba­rı­şı’nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si­nin ar­dın­dan, baş­vu­ru yap­mak is­te­yen va­tan­daş­la­ra ko­lay­lık sağ­la­mak ama­cıy­la Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ka­ra­su’daki ma­hal­le muh­tar­la­rı­na yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. 13 Ha­zi­ran Çar­şam­ba günü kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya az sa­yı­da muh­ta­rın ka­tıl­ma­sı dik­kat çekti. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si İmar Mü­dü­rü de Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İsmail Hakkı To­pa­loğ­lu’nun top­lan­tı baş­la­dık­tan sonra yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan yarım saat ge­cik­mey­le sa­lo­na geldi.
Mev­zu­at an­la­tıl­dı
   3194 sa­yı­lı İmar Ka­nu­nun ge­çi­ci 16. Mad­de­si uya­rın­ca Yapı Kayıt Bel­ge­si ve­ril­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yapan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Müdür Yar­dım­cı­sı Ahmet Ersöz, “Yapı Kayıt Bel­ge­si 31 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­den önce ya­pıl­mış olan ya­pı­lar için ve­ri­lecek. Yapı Kayıt Bel­ge­si için baş­vu­ru­lar 31 Ekim 2018‘e kadar devam edecek. Bu nok­ta­da va­tan­daş­la­rın kendi rı­za­sıy­la baş­vu­ru­su ve kendi be­ya­nı esas alı­na­cak. Baş­vu­ru­lar e-dev­let sis­te­mi üze­rin­den ya­pı­la­bi­lecek. Baş­vu­ru es­na­sın­da kafa ka­rı­şık­lı­ğı­na sebep olan ko­nu­lar­da, Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’ne gi­dil­me­si ha­lin­de bilgi ve des­tek­te bu­lu­nu­la­cak’’ diye ko­nuş­tu.
Ödeme şekli
   Ersöz açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti: “İmar Ba­rı­şı kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­miş olan ya­pı­lar için oluş­tu­ru­la­cak belge olan Yapı Kayıt Bel­ge­le­ri, arsa emlak de­ğe­ri ile yapı yak­la­şık ma­li­ye­ti top­la­mı üze­rin­den he­sap­la­nan be­de­lin ko­nut­lar­da yüzde 3’ü, ti­ca­ri ya­pı­lar­da yüzde 5’i ola­cak şek­lin­de be­lir­le­ni­yor. Yapı Kayıt Bel­ge­si, ya­pı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı­na veya kent­sel dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­sı­na kadar ge­çer­li ola­cak.’’
Baş­vu­ru e-dev­let 
üze­rin­den 
Genel bil­gi­len­dir­me­nin ar­dın­dan, ma­hal­le muh­tar­la­rı ta­ra­fın­dan so­ru­lan so­ru­lar, il­gi­li per­so­nel ta­ra­fın­dan ya­nıt­lan­dı. Ve­ri­len bil­gi­le­re göre il­çe­miz­de e-dev­let üze­rin­den baş­vu­ru yap­mak is­te­yen va­tan­daş­lar, baş­vu­ru sı­ra­sın­da is­te­nen bel­ge­ler ara­sın­da yer alan arsa/ara­zi­nin emlak vergi birim de­ğe­ri­ni Ka­ra­su Be­le­di­ye­si in­ter­net si­te­sin­den e-be­le­di­ye yo­luy­la adres bil­gi­le­ri­ni gi­re­rek ala­bi­le­cek­ler.
Fay­da­la­na­ma­ya­cak 
ya­pı­lar
   Bir soru üze­ri­ne kayıt bel­ge­si alan her va­tan­da­şın mut­la­ka ruh­sat ve tapu al­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­nı ifade eden Ahmet Ersöz “Söz ge­li­mi bir son­ra­ki aşa­ma­da­ki in­ce­le­me­ler­de dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­len, imar­da yeşil alan ola­rak be­lir­len­miş yere ya­pı­lan ve ta­pu­su üçün­cü ki­şi­le­re ait ara­zi­ler üze­rin­de ya­pıl­mış kaçak ya­pı­lar ruh­sat ala­maz ve yı­kı­lır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ersöz bir başka soru üze­ri­ne kıyı şe­ri­di içe­ri­sin­de­ki ruh­sat­sız ya­pı­la­rın da bu ta­nı­ma gir­di­ği­ni be­lirt­ti.
Muh­tar­lar mem­nun 
ol­ma­dı
   Çevre ve Şe­hir­ci­lik Müdür Yar­dım­cı­sı Ahmet Ersöz’ü soru yağ­mu­ru­na tutan ma­hal­le muh­tar­la­rı, özel­lik­le orman için­de ya­pı­lan kaçak ya­pı­lar, sa­hil­de kıyı şe­ri­din­de bu­lu­nan ruh­sat­sız ya­pı­lar, Bey Da­va­sı kıs­ka­cın­dan 60 yıl­dır kur­tu­la­ma­yan Ada­te­pe’deki sorun ko­nu­la­rın­da ve­ri­len bil­gi­le­ri ye­ter­siz bul­duk­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. Başka Ku­zu­luk Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ahmet Akdağ olmak üzere bazı muh­tar­la­rın top­lan­tı bit­me­den sa­lon­dan ay­rıl­dı­ğı göz­len­di.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.