SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2018

İşletme’de toplantı yaptılar

İşletme’de toplantı yaptılar

Devlet ormanları içerisin­de kalan fındıkların toplanması ve satı­şı ile il­gi­li ola­rak Ka­ra­su Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’nde bir top­lan­tı dü­zen­len­di. Top­lan­tı­ya davet edi­len ma­hal­le muh­tar­la­rı­na il­gi­li yasa ve yö­net­me­lik ko­nu­sun­da bilgi ve­ril­di.28.09.2017 10:36

   Top­lan­tı­da ko­nu­şan Orman İşlet­me Mü­dü­rü Meh­met Sun­gur Yeni, özel mül­ki­ye­te konu ol­ma­ya­cak ni­te­lik­te­ki orman alan­la­rın­da bu­lu­nan fın­dık ürü­nü­nün top­la­na­bil­me­si için uy­gu­la­nan mev­zu­at hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Hasat mev­si­mi sü­re­sin­ce or­man­lık alan­da­ki fın­dık ürü­nü­nün eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten İşlet­me Mü­dü­rü Yeni, 2016 yı­lın­da ol­du­ğu gibi bu yıl da iş­let­me şef­li­ği görevrnala­nın­da­ki FNA Meş­ce­re­si diye ad­lan­dı­rı­lan odun dışı ürün­le­rin, be­lir­le­necek bir ta­ri­fe be­de­liy­le top­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Böl­ge alan mik­tar

   Orman ala­nın­da­ki fın­dı­ğın top­lan­ma­sı ve be­de­li­nin öden­me­si için çı­ka­rı­lan 25 Ara­lık 2016 ta­rih­li teb­liğ­de be­lir­ti­len usul­ler hak­kın­da ör­nek­le­me­li açık­la­ma İşlet­me Mü­dü­rü Meh­met Sun­gur Yeni “Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak ma­hal­le­le­re böl­ge-alan ve mik­tar­la­rı be­lir­ti­lecek ilan­lar ası­la­cak. (Kı­zıl­cık Ma­hal­le­si 35,38,42,48 nolu böl­me­ler­de­kirn250 ha. fın­dık sa­ha­sın­da­ki 275.000 kg fın­dık mey­ve­si­nin top­lan­ma­sı gibi…) Orman ala­nın­da kalan fın­dık­la­rın top­lan­ma­sın­da bu esas­la­ra uyu­la­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mül­ki­yet hakkı do­ğur­maz

   Or­man­lık alan­da kalan fın­dık sa­ha­la­rın­dan ta­ri­fe be­de­li ile fın­dık top­la­tıl­ma­sı­nın bir infaz uy­gu­la­ma­sı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan İşlet­me Mü­dü­rü Yeni “Fın­dık top­la­yan ki­şi­le­re mül­ki­yet, zil­yet ve ben­ze­ri her­han­gi bir hak do­ğur­ma­ya­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Müdür Yeni ay­rı­ca orman alan­la­rın­da ye­ni­den aç­ma­cı­lık ya­pan­la­ra uy­gu­la­na­cak za­rar­lar hak­kın­da da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

rnrn

 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.