SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 17.07.2019

İspi­roğ­lu BBP Adayı

İspi­roğ­lu BBP Adayı
BBP Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Adayı ola­rak ilan edi­len Meh­met İspi­roğ­lu, “Az­mi­mi­zi, he­ye­ca­nı­mı­zı ilk günkü gibi diri tu­ta­rak ye­ni­den baş­lı­yo­ruz. Derdi­miz Ka­ra­su’ya ya­pı­lan hiz­met­le­rin ar­ta­rak de­vamı­nı sağ­la­mak­tır” dedi.31.01.2019 13:06
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, 31 Mart Yerel Se­çim­le­ri için il­çe­si­nin Büyük Bir­lik Par­ti­si (BBP) be­le­di­ye baş­kan adayı oldu. An­ka­ra’da bu­lu­nan Büyük Bir­lik Par­ti­si Genel Mer­ke­zi­ne gi­de­rek Genel Baş­kan Mus­ta­fa Des­ti­ci ile gö­rü­şen İspi­roğ­lu’nun aday­lı­ğı res­men açık­lan­dı. Des­ti­ci ta­ra­fın­dan BBP ro­ze­ti ta­kı­lan Meh­met İspi­roğ­lu, yeni dönem için be­le­di­ye baş­kan adayı oldu. İspi­roğ­lu’nun rozet tö­re­nin­de BBP Sa­kar­ya İl Baş­ka­nı Cemal Can ve Ka­ra­su İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu da hazır bu­lun­du.
“Tercih BBP’den yana olacak”
Meh­met İspi­roğ­lu’nun ge­ri­de bı­ra­kı­lan iki dö­nem­de Ka­ra­su’da büyük hiz­met­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­ten BBP Genel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci, “İki dö­nem­dir ba­şa­rıy­la sür­dür­dü­ğü Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne devam etme ar­zu­suy­la par­ti­mi­ze ka­tı­lan Sayın İspi­roğ­lu’na ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Umu­yo­rum ki Ka­ra­su, ter­ci­hi­ni yine ken­di­sin­den yana kul­la­na­cak­tır. Büyük Bir­lik Par­ti­si’nin be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı Ka­ra­su il­çe­miz­de ha­ya­ta ge­çecek. Aday­lı­ğı­nın aziz mil­le­ti­mi­ze, par­ti­mi­ze ve ken­di­si­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Yeni bir kadro
   Büyük Bir­lik Par­ti­si’nin be­le­di­ye baş­kan adayı ola­rak ya­rı­şa gi­recek olan Meh­met İspi­roğ­lu ise, “Az­mi­mi­zi, he­ye­ca­nı­mı­zı ilk günkü gibi diri tu­ta­rak ’ye­ni­den baş­lı­yo­ruz’ dedik. Söz ko­nu­su aday­lık şah­sı­mın değil, tüm Ka­ra­su­lu va­tan­daş­la­rı­mı­zın­dır. Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız sü­reç­te tüm va­tan­daş­la­rı­mız des­tek­le­ri­ni bil­di­rip aday ol­ma­mı­zı is­te­di­ler. Büyük Bir­lik Par­ti­si Genel Baş­ka­nı­mı­zın da ten­sip­le­riy­le Ka­ra­su­lu va­tan­daş­la­rı­mı­zı yal­nız bı­rak­ma­mak adına aday olduk. Der­di­miz Ka­ra­su’ya ya­pı­lan hiz­met­le­rin ar­ta­rak de­va­mı­nı sağ­la­mak­tır. Yeni bir be­le­di­ye mec­li­si ve Büyük Bir­lik kad­ro­la­rı ile gece gün­düz ça­lı­şa­ca­ğız. Yerel se­çim­le­rin başta Ka­ra­su’muz olmak üzere ili­miz ve tüm ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bir­lik­te güç­lü­yüz, bir­lik­te ka­za­na­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Birlik mesajı verdi
   31 Mart Se­çim­le­rin­de tüm Sa­kar­ya’da id­di­alı ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten BBP İl Baş­ka­nı Cemal Can, “Büyük bir he­ye­can­la se­çi­me ha­zır­lan­dık. Aday­la­rı­mı­zı açık­la­dı­ğı­mız tüm il­çe­ler­de id­di­alı­yız. Sa­kar­ya Büyük Bir­lik be­le­di­ye­ci­li­ği ile ta­nı­şa­cak. Sayın İspi­roğ­lu’nun aday­lı­ğı­nın ken­di­si­ne ve Ka­ra­su’muza ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” der­ken BBP Ka­ra­su ilçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu ise, “Meh­met İspi­roğ­lu, Ka­ra­su­lu va­tan­daş­la­rı­mı­zın gön­lü­ne taht kur­muş, yap­tı­ğı hiz­met­ler­le ken­di­ni son de­re­ce ka­nıt­la­mış bir isim. Aday­lı­ğı Büyük Bir­lik Parti’mize ve Ka­ra­su’muza ha­yır­lı olsun. 31 Mart’a kadar be­le­di­ye baş­kan ada­yı­mız ile omuz omuza ça­lı­şa­ca­ğız. Ka­ra­su’ya Büyük Bir­lik ge­lecek” dedi. 
   Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Meh­met İspi­roğ­lu’nun seçim ça­lış­ma­la­rı­na yakın za­man­da baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.