SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

İşte Op. Dr. Kerem Erk­soy'un projeleri

İşte Op. Dr. Kerem Erk­soy'un projeleri
Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy, se­çi­mi ka­zan­ma­la­rı du­rumun­da 5 yıl sü­rey­le uy­gu­la­ya­cak­la­rı prog­ram ile pro­je­le­ri­ni açık­la­dı. Erk­soy “İlk işi­miz mali di­sip­li­ni sağ­la­mak. Bele­di­ye­yi güven du­yu­lan bir kurum ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz” dedi.06.03.2019 13:25

ÖNCELİKLİ İŞLER
Aci­len ya­pı­la­cak işler, sağ­lık ve sos­yal hiz­met­ler, be­le­di­ye­nin mali ya­pı­sı, tra­fik, tu­rizm, pa­zar­ye­ri, tarım, spor, eği­tim ve dini ku­rum­lar, is­tih­dam, ima­lat­çı esnaf ve imar baş­lık­la­rı al­tın­da dile ge­ti­ri­len prog­ram ve pro­je­ler­ de cadde ve so­kak­la­rın as­falt­lan­ma­sı ile okul yol­la­rı­na kal­dı­rım ya­pı­mı­na ön­ce­lik ve­ri­le­ce­ği vur­gu­lan­dı.
ÖNE ÇIKANLAR
Açık­la­nan prog­ram ve pro­je­ler ara­sın­da Ka­dın­lar İçin Kan­ser Erken Teş­his Ta­ra­ma Ve Eği­tim Mer­ke­zi (KETEM), tra­fik so­ru­nu­na acil çözüm ola­rak ki­ra­la­na­cak şahıs ara­zi­le­ri­ne üc­ret­siz oto­park ve zaman için­de katlı oto­park, satın alı­na­cak sahil ar­sa­la­rı­na beş yılda beş yeni plaj, ka­dın­la­ra yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ko­nu­la­rı öne çı­kı­yor. 

Başkan Adayı Op. Dr. Kerem Erksoy’un açıkladığı program ve projeler şunlar:

ACİL OLA­RAK;
a) Şehir içi su şe­be­ke­si dö­şen­me­si sı­ra­sın­da tah­rip olan tüm cadde ve so­kak­la­rı kısa sü­re­de as­falt­la­ya­ca­ğız.
b) Tüm okul­la­rı mer­ke­ze bağ­la­yan yol­la­rın kal­dı­rım­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ca­ğız.
SAĞ­LIK VE SOS­YAL 
HİZMET­LER;
a) Ana branş he­kim­le­riy­le 24 saat hiz­met ve­recek bir be­le­di­ye po­lik­li­ni­ği oluş­tu­ra­ca­ğız. 
b) Ka­dın­lar İçin Kan­ser Erken Teş­his Ta­ra­ma Ve Eği­tim Mer­ke­zi (KETEM) ku­ra­ca­ğız.
c) Özel ba­kı­ma ih­ti­ya­cı olan has­ta­la­ra, en­gel­li­le­re ve yaş­lı­la­ra des­tek ve­re­ce­ğiz.
d) Has­ta­ne­le­re kolay ula­şım des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğız. (Der­hal bir be­le­di­ye am­bu­lan­sı satın alıp Ka­ra­su hal­kı­nın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.)
e) Kadın ve çocuk sı­ğın­ma evi ya­pa­ca­ğız.
f) Be­le­di­ye­ye aci­len bir nikâh sa­lo­nu ka­zan­dı­ra­ca­ğız.
BORÇ SO­RU­NU;
a) Ku­rum­da is­ra­fa ve sa­vur­gan­lı­ğa son verip kısa sü­re­de mali di­sip­li­ni sağ­la­ya­cak ted­bir­le­ri ala­ca­ğız.
b) Ha­zi­ne’den her ay kişi başı gön­de­ri­len pay­la­rın yüzde 70’e yakın kısmı be­le­di­ye­nin geç­miş yıl­lar­da al­dı­ğı kredi borcu yü­zün­den ke­si­li­yor. İller Ban­ka­sı ile ye­ni­den ma­sa­ya otu­ra­rak söz ko­nu­su kredi bor­cu­nu fa­iz­siz şe­kil­de uzun va­de­ye ya­yıl­ma­sı için gi­ri­şim­de bu­lu­na­ca­ğız.
TRAFİĞE ÇÖZÜM; 
a) Kısa va­de­de mer­kez­de­ki boş ar­sa­la­rı sa­hip­le­rin­den ki­ra­la­yıp ge­çi­ci ola­rak üc­ret­siz oto­par­ka dö­nüş­tü­re­ce­ğiz.
b) Uzun va­de­de Pa­zar­ye­ri oto­par­kı­na katlı oto­park inşa ede­ce­ğiz.
c) Şehir içi tra­fi­ği­ne yük ge­tir­di­ği bi­li­nen mer­kez­de­ki bazı kamu bi­na­la­rı­nın uygun yer­le­re ta­şın­ma­sı için proje ge­liş­ti­re­ce­ğiz. (İnönü İlko­ku­lu, Tarım Kredi, Fis­ko­bir­lik, Tapu) 
d) Mer­ke­zi ku­zey­de­ki duble yol ve sa­hil­le bir­leş­tir­mek için Azi­zi­ye-To­ki ara­sın­da­ki yolu ta­mam­la­ya­rak sa­hi­le inişi sağ­la­ya­ca­ğız. 
e) Vatan Cad­de­si’nin çı­kı­şı­na kont­rol­lü kav­şak dü­zen­le­me­si­ni ha­ya­ta ge­çi­re­rek cad­de­yi es­ki­den ol­du­ğu gibi sa­hi­le bağ­la­ya­ca­ğız.
f) Be­le­di­ye şan­ti­ye­sin­den Gazi Metal kav­şa­ğı­na bağ­la­nan imar yo­lu­nu aça­ca­ğız.
g)Eski Ye­ni­ma­hal­le yo­lu­nu as­falt­la­yıp al­ter­na­tif bir gü­zer­gâh ya­ra­ta­ca­ğız.
e) Ka­ra­su-Ko­ca­ali duble yo­lu­na pa­ra­lel yan yol­la­rı kısa sü­re­de aça­ca­ğız.
f) Ka­ra­yol­la­rı ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de aynı yol üze­rin­de ih­ti­yaç du­yu­lan yer­le­re yaya üst ge­çi­di ya­pı­mı için çaba gös­te­re­ce­ğiz.
g) TOKİ kav­şa­ğın­da bu­lu­nan yaya alt­ge­çi­di­ni işler hale ge­ti­re­ce­ğiz.
TURİZM; (BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE)
a) 675’lil ar­sa­lar­dan ba­zı­la­rı­nı satın ala­rak sa­hi­le ‘beş yılda beş yeni plaj’ ka­zan­dı­ra­ca­ğız.
b) Ka­ra­su sa­hi­li­ni ta­til­ci­ler için temiz ve gü­ven­li bir hale ge­ti­re­ce­ğiz. 
c) Yaz ay­la­rın­da sa­hil­den be­le­di­ye ve es­na­fı­mı­zın hak et­ti­ği ge­li­ri elde et­me­si­ni sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pa­ca­ğız.
d) Ye­ni­ma­hal­le-Tuz­la ara­sın­da­ki böl­ge­de Sa­kar­ya Nehri kı­yı­sı­nı, Acar­lar Lon­go­zu’nu ve Kü­çük­bo­ğaz Gölü çev­re­si­ni imar dü­zen­le­me­si ile tu­riz­mi ka­zan­dır­mak için pro­je­ler ge­liş­ti­re­ce­ğiz.
e) Unut­tu­ru­lan fes­ti­val, şen­lik ve tu­rizm fu­ar­la­rı et­kin­lik­le­ri­ni ye­ni­den baş­la­ta­ca­ğız.
PA­ZAR­YERİ DÜ­ZEN­LE­MESİ;
a) Söz ve­ri­yo­ruz… Pa­zar­ye­ri bi­ti­şi­ğin­de ka­dın­la­rın yö­re­sel ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ya­bi­le­cek­le­ri yeni ve mo­dern bir pa­zar­ye­ri ya­pa­ca­ğız. Yaz ay­la­rın­da sa­hil­de şu­be­si­ni aça­ca­ğız.
b)Pa­zar­te­si gün­le­ri pa­zar­ye­rin­den dol­muş hat­la­rı bu­lun­ma­yan Azi­zi­ye ve Ku­zu­luk Ma­hal­le­le­ri ile Na­maz­gâh sem­ti­ne mev­si­mi­ne uygun araç­lar­la ser­vis hiz­me­ti baş­la­ta­ca­ğız.
TA­RI­MA DES­TEK;
a) Ova­lar­da bu­lu­nan tarım ara­zi­le­ri­nin ve fın­dık bah­çe­le­ri­nin yol­la­rı mut­la­ka taş­la­nıp her mev­sim işler hale ge­ti­re­ce­ğiz.
b) İhti­yaç du­yu­lan yer­le­re yeni dre­naj ka­nal­la­rı açıp tarım alan­la­rı­nı her mev­sim iş­le­ne­bi­lir hale ge­ti­re­ce­ğiz.
SPORA DES­TEK İÇİN;
a)Spor ku­lüp­le­ri­mi­ze mal­ze­me des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğız. 
b)Ama­tör kü­me­de ta­kı­mı bu­lu­nan ku­lüp­le­re en azın­dan ant­ren­man sa­ha­la­rı inşa ede­ce­ğiz.
c) Ka­ra­su­sus­por’un hak et­ti­ği lige yük­sel­me­si için ge­re­ken des­te­ği ve­re­ce­ğiz.
d) İlçe­mi­ze yeni bir spor sa­lo­nu in­şa­sı için çaba gös­te­re­ce­ğiz.
EĞİTİM VE DİNİ 
KU­RUM­LA­R;
a) Eği­tim ku­rum­la­rı­nın pe­ri­yo­dik bakım ve ona­rım­la­rı­na des­tek sağ­la­ya­ca­ğız.
b) Nüfus ar­tı­şı­na bağlı ola­rak bü­yü­yen ma­hal­le­ler­de eği­tim ku­rum­la­rı bi­na­la­rı ya­pı­mı için arsa tah­si­si sağ­la­ya­ca­ğız.
c) İmar plan­la­rı­na iş­len­miş ve ih­ti­yaç ha­li­ne gelen cami, mes­cit, ta­zi­ye ev­le­ri gibi dini ya­pı­la­rın in­şa­atı­na des­tek ve­re­ce­ğiz.
İSTİHDAM KO­NU­SU;
a) İmar plan­la­rın­da gös­te­ri­len sa­na­yi böl­ge­le­ri­ne ya­tı­rım­cı çek­mek için üze­ri­mi­ze düşen gö­re­vi ya­pa­rak iş­siz­le­re iş sağ­la­mak için gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz.
b) Ka­ra­su OSB’de ku­ru­lan Gazi Metal başta olmak üzere ya­tı­rım yapan tüm sa­na­yi­ci­ler­le iş­bir­li­ği­ni ge­liş­ti­re­rek is­tih­da­mı ar­tır­ma ça­ba­sı içe­ri­sin­de ola­ca­ğız.
İMA­LAT­ÇI ESNAF VE 
SA­NAT­K­RA DES­TEK;
a) Ben­zer işi yapan ima­lat­çı­la­rı bir araya top­la­ya­cak site pro­je­le­ri ge­liş­ti­ri­lecek
İMAR PLAN­LA­RI;
a) Mer­ke­ze yakın ma­hal­le­ler­den baş­la­ya­rak 1/1000’lik uy­gu­la­ma imar plan­la­rı ta­mam­la­nıp do­ğal­gaz ve ben­ze­ri hiz­met­ler­den ya­rar­lan­ma­la­rı sağ­la­na­cak.
b) İmara ay­kı­rı kaçak ya­pı­laş­ma­la­ra izin ve­ril­me­yecek.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.