İzinsiz kazıya suçüstü

İzinsiz kazıya suçüstü
Jan­dar­ma, kaçak de­fi­ne aran­dığı ih­ba­rı üze­ri­ne Ka­ran­lık­de­re Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesine bas­kın düzenledi. Ka­ra­su Be­le­diye­si’ne ait bir iş ma­ki­ne­si­nin ça­lış­tı­ğı be­lir­le­nen kazı ye­rin­de pat­lat­ma dü­ze­nek­le­ri bu­lun­du.15.06.2016 15:29
İhbar üzerine
Bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren Sa­kar­ya İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­çak­çı­lık Şu­be­si ekip­le­ri, 11 Ha­zi­ran 2016 Cu­mar­te­si günü saat 13.00 sı­ra­la­rın­da Ka­ran­lık­de­re’deki bir fın­dık bah­çe­si­ne bas­kın dü­zen­le­di. Olay ye­rin­de kazı yapıldığı ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ait pa­let­li iş ma­ki­ne­sinin de çalışmaya katıldığı belirlendi. 
'Su arıyoruz'
Kazı ye­rin­de ya­ka­la­nan ki­şi­le­rin jandarma ekiplerine “Ma­hal­le ca­mi­si için su kay­na­ğı arı­yo­ruz” şeklinde savunma yap­tık­la­rı öğ­re­nil­di. Ancak, yak­la­şık bir haf­ta­dır süren kazı ça­lış­ma­sın­da, ma­ki­ney­le açı­lan çu­ku­ra pat­la­yı­cı dü­ze­nek­le­ri yer­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı­nın su arama sa­vun­ma­sıy­la ör­tüş­me­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.
'Belgesi var' açıklaması
Jan­dar­ma olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Karasu Be­le­di­yesi’den ya­pı­lan açık­la­ma­da ise kazı ye­rin­de ça­lı­şan iş ma­ki­ne­si­nin bir vatandaş tarafından kiralandığı ve çalışma belgesi ile söz konusu bölgede bulunduğu belirtildi. Açıklamada makinenin kiralama nedenine değinilmediği dikkat çekti. 

Etiketler: Karasu - define - kazı - jandarma - baskın - belediye - makine

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.