SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

Ka­ra­su’daki araş­tır­ma­lar­da il­ginç ay­rın­tı

Ka­ra­su’daki araş­tır­ma­lar­da il­ginç ay­rın­tı
Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü’nün Sa­karya’nın ta­ri­hi ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı ça­lış­ma­nın araş­tır­ma eki­bin­de rnyer alan yük­sek li­sans öğ­ren­ci­si Oğuz­han Kır, Ka­ra­su’da yap­tık­la­rı rnaraş­tır­ma­lar­da il­ginç bir ay­rın­tı ile kar­şı­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di.31.05.2018 00:00
Önemli bilgi
Ka­ra­su’nun ku­ru­cu­su Hacı Abdi Bey ve aile­si­ne ait Mer­kez Me­zar­lı­ğı’nda bu­lu­nan mezar taş­la­rı­nın in­ce­len­me­si sı­ra­sın­da, Abdi Bey’in bir oğ­lu­na ve üç eşin­den bi­ri­ne ait taş­lar­da ‘Sa­kar­ya­lı’ iba­re­si­nin bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Oğuz­han Kır “İli­mi­zin Sa­kar­ya adını al­ma­sı 1954 yı­lın­dan son­ra­dır. 1850’de vefat eden Abdi Bey’in ya­kın­la­rı­nın Sa­kar­ya­lı ola­rak ka­yıt­la­ra geç­me­si yeni ve önem­li bir bil­gi­dir” dedi. Oğuz­han Kır, Ka­ra­su’nun o dö­nem­de Sa­kar­ya ola­rak anıl­mış ola­bi­le­ce­ği­ni ve bu ko­nu­da­ki araş­tır­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ka­ra­su farklı
Araş­tır­ma­la­rı­nın Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan des­tek­len­di­ği­ni ha­tır­la­tan Oğuz­han Kır, işe baş­lar­ken Kuzey Böl­ge­si’ndeki üç il­çe­nin ve özel­lik­le Ka­ra­su’nun diğer il­çe­le­re göre ta­ri­hi eser ve bilgi ba­kı­mın­dan fakir zan­ne­dil­di­ği­ni, ancak zaman için­de bunun tam tersi bir du­rum­la kar­şı­laş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Kır şöyle ko­nuş­tu:
“Araş­tır­ma­la­rı­mız sı­ra­sın­da durum tam tersi çıktı. Kuzey’deki ta­ri­hi mezar taş­la­rı­nın sa­yı­sı diğer il­çe­ler­de­ki eser­le­rin sa­yı­sı­nın ne­re­dey­se top­la­mı­na eşit. Bu ne­den­le Ka­ra­su, Ko­ca­ali ve Kay­nar­ca­’da­ki ça­lış­ma­mız iki ay sürdü. Mer­kez ve diğer il­çe­le­ri bir ayda ta­mam­la­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Oğuz­han Kır, Proje Ekibi Baş­ka­nı Prof. Dr. Lütfi Şey­ban ne­za­re­tin­de­ki araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nın top­la­na­ca­ğı ki­ta­bın çok ya­kın­da çı­ka­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.