Ka­ra­su Aka­de­mi mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­dı

Ka­ra­su Aka­de­mi mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­dı
İki yıl önce ku­ru­lan fut­bol alt­ya­pı ku­lü­bü Ka­ra­su Aka­de­mi, üç fut­bol­cu­su­nun üç büyük ku­lü­be trans­fe­ri­nin se­vin­ci­ni ya­şı­yor.23.08.2019 13:13
Ka­ra­su Aka­de­mi’nin ku­ru­cu­su Samet Soy­türk 2006 yaş gru­bun­dan ka­le­ci Emir Yasin Aygın’ı Çaykur Ri­zes­por’a, İsmail Arı’yı Bur­sas­por’a ve Emir Ba­ba­ha­san’ı da Kon­yas­por’a ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. İki yıl­dır her türlü zor­lu­ğun üs­te­sin­den ge­le­rek ye­te­nek­li ço­cuk­la­rı Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak için çaba har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­yen Samet Soy­türk, ku­ru­luş aşa­ma­sın­dan beş ay ön­ce­si­ne kadar ken­di­le­ri­ne büyük bir des­tek veren be­le­di­ye eski baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’na te­şek­kür borç­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 
Ka­ra­sus­por’un eski fut­bol­cu­la­rın­dan Ant­re­nör Zeki Nal­ça­cı­oğ­lu ne­za­re­tin­de ant­ren­man­la­rı­nı sür­dü­ren Ka­ra­su Aka­de­mi’de şu anda 110 öğ­ren­ci bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Samet Soy­türk, “Az­met­tik ve ba­şa­rı­yo­ruz. Ka­ra­su’daki, il­de­ki ve Tür­ki­ye’deki ama­tör- tüm ku­lüp­le­rin gözü bun­dan sonra bizde ola­cak. Bu kadar id­di­alı ko­nu­şu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.