SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Ka­ra­su Öykü için se­fer­ber oldu

Ka­ra­su Öykü için se­fer­ber oldu
Ekrem Şen’in to­ru­nu, Çağ­daş-Ey­lem Ya­zı­cı çif­ti­nin kız­la­rı Öykü Arin'e nadir gö­rü­len Lö­se­mi (JMML) ta­nı­sı ko­nulma­sı­nın ar­dın­dan uygun donör bu­lu­na­bil­me­si için mem­le­ke­ti Ka­ra­su’da ve tüm dün­ya­da kam­pan­ya­lar baş­la­tıl­dı.19.12.2018 00:00

Da­rı­ça­yı­rı Ma­hal­le­si’nden Ekrem Şen’in to­ru­nu, İzmir'de ya­şa­yan Çağ­daş-Ey­lem Ya­zı­cı çif­ti­nin kızla­rı Öykü Arin'e nadir gö­rü­len Juve­nil Mi­ye­lo­mo­ni­si­tik Lö­semi (JMML) ta­nı­sı ko­nul­ma­sı­nın ardın­dan uygun donör bu­lu­na­bil­mesi için Kı­zı­lay Ka­ra­su Baş­kan­lı­ğı tara­fın­dan kan bağış kam­pan­ya­sı dü­zen­len­di. Ka­ra­de­niz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri de minik Öykü’ye des­tek ola­bilmek için Ata­türk Bul­va­rı’nda gün boyu kan ba­ğı­şı ko­nu­sun­da vatan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di.
Mu­ci­ze­nin Öykü’sü
‘Mu­ci­ze­nin Öykü’sünü ya­za­lım’ is­miy­le baş­la­tı­lan kam­pan­ya yurt dı­şı­na da ta­şı­ndı. Bir­çok sivil top­lum ku­ru­lu­şu kam­pan­ya­ya des­tek verdi. Minik Öykü’nün mem­le­ke­ti Ka­ra­su’da Kı­zı­lay ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ça­lış­ma­ya da va­tan­daş­lar­dan büyük des­tek geldi.
Du­yar­lı­lık çağ­rı­sı
Kı­zı­lay Şube Baş­ka­nı Âdem Ekşi, ’’Öykü kı­zı­mı­za uygun donör bu­la­bil­mek için kam­pan­ya­ dü­zen­le­dik. Bu ça­lış­ma sa­de­ce Öykü için değil, ül­ke­miz­de bu­lu­nan tüm has­ta­la­rı­mız için ge­çer­li­dir.Va­tan­daş­la­rı­mı­za du­yar­lı ol­ma­la­rı için çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz’’ dedi.
‘Za­man­la ya­rı­şı­yo­ruz’

Âdem Ekşi’nin ar­dın­dan Öykü Arin’in de­de­si Ekrem Şen de va­tan­daş­la­ra kan ba­ğı­şın­da bu­lun­ma­la­rı için çağ­rı­da bu­lun­du. Ekrem Şen, “1998 yı­lın­dan bu yana kan bağış kam­pan­ya­la­rı­na du­yar­lı­lık gös­te­ri­yor­dum fakat kendi to­ru­num­da bu üzün­tü­yü ya­şa­dı­ğım­da ça­re­siz­lik çok ağır geldi. To­ru­num Öykü için za­man­la ya­rı­şı­yo­ruz. Dün­ya­nın her ye­rin­den to­ru­num için des­tek geldi. Uygun donör bu­la­na kadar ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam ede­ce­ğiz. Bu­ra­dan kan ba­ğı­şı des­te­ğin­de bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum’’ ifa­de­le­riy­le duy­gu­la­rı­nı an­lat­tı.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.