Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu

Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu
Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun ilk me­zun­la­rı bu yıl ikin­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yon­la bir araya gel­di­ler. 56 me­zunla­rı, böyle bir or­ga­ni­zas­yon ile bir arada ol­mak­tan mutlu ol­duk­la­rı­nı, yıl­lar ön­ce­si­ni ha­tır­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. 30.06.2016 00:00
Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’ndan 1956 yı­lın­da mezun olanlar, Emek­li Albay Hakkı Ma­ki­nist ve Emek­li Zi­ra­at­çı Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği ye­mek­te bir araya gel­di­ler. 
İlk mezunlar
   1953 yı­lın­da açı­lan Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun ilk me­zun­la­rı, yıl­lar sonra bir araya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­lar. 23 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Adana Kebap Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 66 me­zun­la­rı­nın da mi­sa­fir edil­di­ği bu­luş­ma­ya, Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu, Hakkı Ma­ki­nist, İsmet Aksöz, Yusuf Ödül, Hilmi Kara, Remzi öksüz, Mah­mut Kes­kin, Celil Çakan, Bur­han Bay­rak­tar, Ner­min Ma­ran­goz, Halim Bü­yük­ka­ya, Rahmi De­mir­ci, Yıl­maz Ak­de­niz, Ali Sal­man, Halit Bay­ra­moğ­lu, Hasan Küçük, Sü­ley­man Sülün, Mesut Lahna, Nihat Oğuz, Hü­sa­met­tin Say­gı­lı, Ab­dül­ke­rim Şahin, İsmail Çakır, Yük­sel Grand ve Sü­rey­ya Hanım ka­tıl­dı. 
Duygu dolu anlar
   İftar prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma yapan Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu, Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun 1953 yı­lın­da 52 öğ­ren­ci ile açıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Hakkı Ma­ki­nist’in ge­tir­di­ği okul yıl­la­rın­da çek­ti­ri­lip albüm ha­li­ne ge­ti­ri­len fo­toğ­raf­lar in­ce­le­nir­ken duygu dolu anlar ya­şan­dı. Ha­yat­ta ol­ma­yan ar­ka­daş­lar ve öğ­ret­men­ler rah­met­le yâd edil­di. Ay­dı­noğ­lu, bu yıl ikin­ci­si­ni dü­zen­le­dik­le­ri bu­luş­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan okul ar­ka­daş­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, bun­dan sonra bu­luş­ma­nın ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­le­ce­ği­ne işa­ret etti. 
   Top­lu­ca ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren me­zun­lar, se­ne­ye hal­ka­nın daha ge­niş­le­ye­rek ek­sik­siz şe­kil­de top­lan­ma di­lek­le­riy­le ay­rıl­dı­lar. 

Etiketler: Karasu -ortaokul - ilk mezunlar - 1956 - Muzaffer - Aydınoğlu

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.