SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu

Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu
Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun ilk me­zun­la­rı bu yıl ikin­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yon­la bir araya gel­di­ler. 56 me­zunla­rı, böyle bir or­ga­ni­zas­yon ile bir arada ol­mak­tan mutlu ol­duk­la­rı­nı, yıl­lar ön­ce­si­ni ha­tır­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. 30.06.2016 00:00
Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’ndan 1956 yı­lın­da mezun olanlar, Emek­li Albay Hakkı Ma­ki­nist ve Emek­li Zi­ra­at­çı Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği ye­mek­te bir araya gel­di­ler. 
İlk mezunlar
   1953 yı­lın­da açı­lan Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun ilk me­zun­la­rı, yıl­lar sonra bir araya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­lar. 23 Ha­zi­ran Per­şem­be günü Adana Kebap Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 66 me­zun­la­rı­nın da mi­sa­fir edil­di­ği bu­luş­ma­ya, Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu, Hakkı Ma­ki­nist, İsmet Aksöz, Yusuf Ödül, Hilmi Kara, Remzi öksüz, Mah­mut Kes­kin, Celil Çakan, Bur­han Bay­rak­tar, Ner­min Ma­ran­goz, Halim Bü­yük­ka­ya, Rahmi De­mir­ci, Yıl­maz Ak­de­niz, Ali Sal­man, Halit Bay­ra­moğ­lu, Hasan Küçük, Sü­ley­man Sülün, Mesut Lahna, Nihat Oğuz, Hü­sa­met­tin Say­gı­lı, Ab­dül­ke­rim Şahin, İsmail Çakır, Yük­sel Grand ve Sü­rey­ya Hanım ka­tıl­dı. 
Duygu dolu anlar
   İftar prog­ra­mın­da bir ko­nuş­ma yapan Mu­zaf­fer Ay­dı­noğ­lu, Ka­ra­su Or­ta­oku­lu’nun 1953 yı­lın­da 52 öğ­ren­ci ile açıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Hakkı Ma­ki­nist’in ge­tir­di­ği okul yıl­la­rın­da çek­ti­ri­lip albüm ha­li­ne ge­ti­ri­len fo­toğ­raf­lar in­ce­le­nir­ken duygu dolu anlar ya­şan­dı. Ha­yat­ta ol­ma­yan ar­ka­daş­lar ve öğ­ret­men­ler rah­met­le yâd edil­di. Ay­dı­noğ­lu, bu yıl ikin­ci­si­ni dü­zen­le­dik­le­ri bu­luş­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan okul ar­ka­daş­la­rı­na te­şek­kür ede­rek, bun­dan sonra bu­luş­ma­nın ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­le­ce­ği­ne işa­ret etti. 
   Top­lu­ca ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren me­zun­lar, se­ne­ye hal­ka­nın daha ge­niş­le­ye­rek ek­sik­siz şe­kil­de top­lan­ma di­lek­le­riy­le ay­rıl­dı­lar. 

Etiketler: Karasu -ortaokul - ilk mezunlar - 1956 - Muzaffer - Aydınoğlu

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.