SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.11.2018

Karasu'ya bernez şekilde 21-b'yle ihale yapan TATVAN BELEDİYESİ DE SORUŞTURULUYOR

Karasu'ya bernez şekilde 21-b'yle ihale yapan TATVAN BELEDİYESİ DE SORUŞTURULUYOR
Sakarya-Karasu Belediyesi'nin mevzuata aykırı olarak düzenlediği ihalenin soruşturması sırasında gündeme gelen Bitlis-Tatvan Belediyesi'nde benzer şekilde yapılan ihale de İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Bakan Süleyman Soylu'nun İhale Kanunu'na aykırı davranmaktan dolayı AKP'li Tatvan Belediye başkanı Fettah Aksoy hakkında soruşturma izni verdiği belirlendi. 04.01.2018 15:38

Oda TV’nin ha­be­ri­ne göre Tat­van Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, 2015 yı­lın­da Tat­van Sahil Park Pey­zaj Uy­gu­la­ma Pro­je­si­nin tes­limalın­ma­dan iha­le­ye çı­ka­rıl­dı­ğı, 4734 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nu’nun 21/b mad­de­si­ne ay­kı­rı ola­rak ihale edil­di­ği ve 5 ki­şi­den olu­şan ihale ko­mis­yo­nu­nun 3 üye­si­nin olum­suz oy ve ge­rek­çe­le­ri­ne rağ­men ihale ka­ra­rı­nın onay­lan­dı­ğı or­ta­ya çıktı.
SOYLU'DAN İZİN
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, AKP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fet­tah Aksoy hak­kın­da, mü­fet­tiş­çe ya­pı­lan ön in­ce­le­me­nin ar­dın­dan, 4734 Sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu’na ay­kı­rı dav­ran­mak­tan do­la­yı so­ruş­tur­ma izni ve­ril­di. Tef­tiş ra­po­ru­na bağlı ola­rak iha­le­de im­za­sı bu­lu­nan Tat­van Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fet­tah Aksoy ve Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­ba­ki Men­teş hak­kın­da, 25.10.2017 ta­ri­hin­de İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu im­za­sıy­la so­ruş­tur­ma izni ve­ri­lir­ken, iha­le­nin usul­süz ya­pıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le şerh dü­şe­rek im­za­la­ma­yan diğer ko­mis­yon üye­le­ri so­ruş­tur­ma dışı bı­ra­kıl­dı. 

KARASU'DAKİ SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKTI
Tat­van’daki iha­le­ye, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lör­lü­ğü ta­ra­fın­dan 2016 yı­lın­da 46 mil­yon TL’lik borç­lan­ma ve buna bağlı ola­rak ger­çek­leş­tir­miş iha­ley­le il­gi­li Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma so­nu­cu ha­zır­la­nan ra­por­da yer ve­ril­miş­ti. Söz ko­nu­su ra­por­da Ka­ra­su-Tat­van ve Kur­ta­lan be­le­di­ye­le­rin­de İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si­ne göre pa­zar­lık usulü ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­le­re hep aynı fir­ma­lar çağ­rıl­dı­ğı id­di­ası­na yer ve­ri­le­rek her üç iha­le­de kuşku do­ğu­ra­cak ni­te­lik­te ben­zer­lik­ler bu­lun­du­ğu iddia edil­miş­ti.
SİHİRLİ MADDE
 Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü’nün Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, in­ter­net or­ta­mın­da Ka­ra­su’da­ki­ne ben­zer başka iha­le­le­rin olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­ma­sı so­nu­cu elde et­ti­ği bil­gi­ler, ra­po­run 38. say­fa­sın­da­ki 21 nolu baş­lık­ta şu iba­re­ler yer al­mış­tı:
“Kont­ro­lör­lü­ğüm­ce in­ter­net­te ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de Vadi Bo­ta­nik Ltd. Şti’nin Bit­lis-Tat­van Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü’nce 19.03.2015 ta­ri­hin­de 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si­ne göre pa­zar­lık usulü ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak dü­zen­le­nen 2015/30212 kayıt nu­ma­ra­lı ‘Tat­van Sahil Park Pey­zaj Uy­gu­la­ma Yapım İşi’ iha­le­si­ni üst­len­di­ği tes­pit edil­miş ve bunun üze­ri­ne Tat­van Be­le­di­ye­si’ne ya­zı­lan 18.04.2016 tarih ve 138/4-106 sa­yı­lı yazı ile ihale işlem dos­ya­sı­nın bazı ev­rak­la­rı­nın Kont­ro­lör­lü­ğü­me su­nul­ma­sı is­ten­miş­tir. Tat­van Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı is­te­ni­len ev­rak­la­rı ta­ra­fı­ma sun­muş­tur.”
KURTALAN DA VAR
Aynı ra­po­run 22 nu­ma­ra­lı baş­lı­ğın­da da yine in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan in­ce­le­me­de Vadi Bo­ta­nik Ltd. Şti.-Gi­ri­şim­ci­ler Ltd. Şti.’nin Si­irt-Kur­ta­lan Be­le­di­ye­si’nce 16.09.2015 ta­ri­hin­de 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu’nun 21-b mad­de­si­ne göre pa­zar­lık usulü ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale dü­zen­len­di­ği­ni tes­pit et­ti­ği be­lir­ti­le­rek “2015/125347 kayıt nu­ma­ra­lı Kur­ta­lan İlçesi Muh­te­lif Cadde ve So­kak­lar­da İçme Suyu Yağ­mur Suyu ve Ka­na­li­zas­yon Alt Yapı İnşaat İşi’ iha­le­si­ni üst­len­di­ği ve bu be­le­di­ye­den gelen ya­zı­lar­la bunun doğ­ru­lan­dı­ğı” bil­gi­le­ri­ne yer ve­ril­miş­ti.
Hep aynı fir­ma­lar
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü, so­ruş­tur­ma ko­nu­su olan ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nce 23.11.2015 ta­rih­li iha­le­si ya­pı­lan 2015/157728 kayıt nu­ma­ra­lı ihale ile aynı yıl için­de Tat­van ve Kur­ta­lan Be­le­di­ye­le­ri­nin yap­tı­ğı iha­le­le­rin işlem dos­ya­la­rın­da in­ce­le­me yap­mış­tı. Ya­pı­lan in­ce­le­me­de; bu üç iha­le­nin de mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 4734 sa­yı­lı Ka­nu­nun 21 Mad­de­si B ben­di­ne göre ya­pıl­dı­ğı, üç iha­le­ye de aynı fir­ma­la­rın davet edil­di­ği, bu iha­le­le­re aynı fir­ma­la­rın ka­tıl­dı­ğı, pi­ya­sa araş­tır­ma­sı­na iliş­kin tek­lif mek­tup­la­rı­nın aynı fir­ma­lar­dan alın­dı­ğı­nın an­la­şıl­dı­ğı­na işa­ret edil­miş­ti.


Etiketler: Karasu - belediye - ihale - Tatvan - belediye - ihale - 21-b

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.