SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Kaymakam ve belediye başkanı muhtarlarla toplantı yaptı

Kaymakam ve belediye başkanı muhtarlarla toplantı yaptı
Kay­ma­kam Aziz Mer­can baş­kan­lı­ğın­da muh­tar­larla bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Yol, elekt­rik, eği­tim so­run­la­rının gün­dem mad­de­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı top­lan­tı­da, eğ­lence­ler­de atı­lan ma­gan­da kur­şun­ları ko­nu­su dik­kat çekti.05.12.2018 14:52
İç İşleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Kay­ma­kam Aziz Mer­can baş­kan­lı­ğın­da daire amir­le­ri ve muh­tar­la­rın ka­tı­lı­mıy­la bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da gün­dem mad­de­le­ri ara­sın­da yol, elekt­rik, eği­tim so­run­la­rı ve eğ­len­ce­ler­de atı­lan ma­gan­da kur­şun­la­rı yer aldı.
Kim­ler ka­tıl­dı
29 Kasım Per­şem­be günü Şehri Keyf Kafe’de ya­pı­lan top­lan­tı­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, Jandarma Binbaşı AhmetTevfik Altunel,Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Fatih Ersoy, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Çetin Tur­han, Tarım ve Orman Mü­dü­rü Yut­kun Cabak, Sos­yal Hiz­met­ler Mü­dü­rü Özer Püs­kül, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İsmail Hakkı To­pa­loğ­lu ve ma­hal­le muh­tar­la­rı hazır bu­lun­du.
Gün­dem mad­de­le­ri
Ya­pı­lan geniş kap­sam­lı top­lan­tı­da muh­tar­lar eği­tim, yol ve as­falt ba­kı­mı, elekt­rik ve su kay­nak­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği ko­nu­la­rın­da ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rı Kay­ma­kam Mer­can’a ak­tar­dı. So­run­lar ara­sın­da dik­kat çeken bir diğer madde ise ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen eğ­len­ce­ler­de atı­lan ma­gan­da kur­şun­la­rıy­dı. Muh­tar­lar, silah atıl­ma­sı­na engel ola­ma­dık­la­rı­nı, bu ko­nu­da des­tek olun­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.
Ortak çözüm
Muh­tar­lar ve va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nı ye­rin­de gör­mek ve bir­lik­te çözüm üret­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kay­ma­kam Mer­can, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı ile ma­hal­le olan köy­le­rin kır­sal ke­sim­de bu­lun­du­ğu­nu ve yaşam stan­dart­la­rı­nın de­ğiş­me­si­nin zaman ala­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ‘’Dev­let ola­rak kır­sal alan­da otu­ran va­tan­daş­la­rı­mı­za kaliteli hiz­me­ti gö­tür­mek zo­run­da­yız. Bu ne­den­le siz muh­tar­la­rı­mız­la en iyi şe­kil­de di­ya­log ha­lin­de ol­ma­mız ge­re­kir. Bu nok­ta­da her so­ru­na ortak çözüm bulma ko­nu­sun­da muh­tar­la­rı­mı­za çok iş dü­şü­yor’’ ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Ma­te­me dö­nüş­me­sin
‘’Ül­ke­miz­de ma­gan­da kur­şu­nuy­la ölen in­san­la­rın sa­yı­sı ma­ale­sef her geçen gün art­mak­ta ve ciddi ra­kam­la­ra ulaş­mak­ta­dır’’ diyen Kay­ma­kam Mer­can, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: ‘’Ge­nel­lik­le bir eğ­len­ce anın­da ya da kut­la­ma ama­cıy­la ha­va­ya sı­kı­lan bu kur­şun­la­rın bi­ri­ne isa­bet et­me­si du­ru­mun­da eğ­len­ce or­ta­mı ma­te­me dö­nüş­mek­te­dir. Bizim ge­le­nek­le­ri­miz­de ma­gan­da­lı­ğa yer yok­tur. Ha­va­ya rast­ge­le ateş açıl­ma­sı­nın ön­len­me­si için söz ko­nu­su ce­za­la­rın adli para ce­za­sı­na çev­ril­me­si­nin önüne ge­çil­me­si ve ce­za­la­rın art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir’’
Trafo ye­ter­siz­li­ği
Kay­ma­kam Mer­can’ın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan söz alan Re­sul­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Yusuf Sağır, SEDAŞ hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ğin­den ya­kı­na­rak, ’’Re­sul­ler Ma­hal­le­si yak­la­şık 300 ha­ne­den oluş­uyor. 35 ha­ne­lik bir so­kak­ta trafo ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mız elekt­ro­nik ci­haz­la­rı­nı kul­la­na­maz hale geldi. SEDAŞ yet­ki­li­le­ri­nin Re­sul­ler Ma­hal­le­si’ndeki trafo ek­sik­li­ği­ni gi­der­me­si ge­re­ki­yor’’ dedi.
Yol so­ru­nu 
De­niz­köy Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ali Babuş ise, as­falt­sız ol­ma­sın­dan do­la­yı ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin yolda yü­rü­ye­me­di­ği­ni öne sü­re­rek ’’Ma­hal­le­mi­zin ön­ce­lik­li so­ru­nu yol­lar. Köy hiz­met­le­ri özel ida­re­ye geç­ti­ği gün­den beri yol­la­rı­mız­a hiç­bir bakım ve ona­rım ya­pıl­ma­dı’’ dedi.
Not alındı
Ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın dile ge­tir­dik­le­ri dilek ve öne­ri­ler kurum mü­dür­le­ri ta­ra­fın­dan not alın­dı. Sos­yal Yar­dım­laş­ma Vakfı Mü­te­vel­li He­ye­ti se­çim­le­ri­nin yerel se­çim­ler­den sonra ya­pı­la­ca­ğı ka­ra­rı­nın ar­dın­dan top­lan­tı sona erdi.
Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.