SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 17.07.2019

Kerim Ali Aksoy, ça­lış­ma­la­rı­na basın mensup­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek baş­la­dı

Kerim Ali Aksoy, ça­lış­ma­la­rı­na basın mensup­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek baş­la­dı
Sa­adet Par­ti­si Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerem Ali Aksoy, yerel seçim ça­lış­ma­la­rı­na basın mensup­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek baş­la­dı. Be­le­di­ye­yi belli ke­sim­le­re rant sağ­la­yan kurum ol­mak­tan çı­kara­cak­la­rı­nı söy­le­yen Aksoy ‘Biz cebi ol­ma­yan ce­ket­le yola çıktık. Hal­kı­mız bu se­çim­ler­de sağ­du­yu­su­nu kul­la­na­rak bi­ri­le­ri­ne ders ve­re­cek­tir. Buna ke­sin­lik­le ina­nı­yo­ruz” dedi.31.01.2019 13:31
Ba­sı­na zi­ya­ret
Basın men­sup­la­rı­na zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da yerel ga­ze­te­le­rin il­çe­ler için öne­mi­ne de­ği­nen Aksoy, “Gerek il­çe­nin ta­nı­tı­mı, gerek so­run­la­rın çö­zü­mün­de ba­sı­na önem­li gö­rev­ler düş­mek­te­dir. Basın biz­ler için çok önem­li bir un­sur­dur. Bazen gö­re­me­di­ği­miz ek­sik­lik­le­ri onlar görür. Seçim sü­re­cin­de­ki yoğun tem­po­la­rın­dan do­la­yı basın men­su­bu ça­lı­şan­la­rı­na ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum’’ dedi. “Be­le­di­ye­miz 10 yılda bir borç ba­ta­ğı­na sap­lan­dı. Biz bunu te­miz­le­me­ye ta­li­biz” diye ko­nu­şan Kerem Ali Aksoy hal­kın Sa­adet Par­ti­si adayı ola­rak ken­di­si­ni bir çatı adayı ola­rak kabul et­ti­ği­ni ve bu yönde güçlü bir irade ko­ya­ca­ğı­nı his­set­tir­di­ği­ni ifade etti.
İtti­fak­lar ba­şa­rı­lı ola­maz
Seçim it­ti­fak­la­rı­na da de­ği­nen Kerem Ali Aksoy, par­ti­ler arası iş­bir­li­ği an­laş­ma­la­rı­nın uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sın­da güç­lük­ler ya­şa­na­ca­ğı­nın işa­ret­le­ri­ni al­dık­la­rı­nı öne sürdü. Aksoy şöyle ko­nuş­tu: “Bu pa­zar­lık­lar­da si­ya­set ku­ru­mu­nun zarar gör­dü­ğü ka­nı­sın­da­yız. İşbir­li­ği ya­pa­cak­la­rı­nı ilan eden par­ti­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri it­ti­fak ru­hu­na uy­ma­yan fark­lı şey­ler ko­nu­şu­yor. Biz bunun böyle ola­ca­ğı­nı gör­dü­ğü­müz­den gelen tek­lif­le­ri na­zik­çe ge­ri­ye çe­vir­dik. Parti ola­rak it­ti­fak­la­ra gir­me­ye­ce­ği­mi­zi zaten ön­ce­den ka­rar­laş­tır­mış­tık” dedi. 
Ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri
Daha sonra ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da Azi­zi­ye ve Ku­zu­luk ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret eden Aksoy, esnaf ve va­tan­daş­la bir araya ge­le­rek sorun ve ta­lep­le­ri din­le­di. Hak ve ada­let için Sa­adet Par­ti­si’nin ik­ti­da­rı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu be­lir­ten Aksoy, ’’Seçim sü­re­sin­ce ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız kes­me­den devam ede­ce­ğiz. İnsan odak­lı pro­je­ler üre­te­ce­ğiz. Hak mer­kez­li adil dü­ze­ne da­ya­lı yeni bir Ka­ra­su’nun in­şa­sı için gece gün­düz ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Yeter ki bize des­tek olun’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.