''Kibar Gö­nül­lü­le­ri’'

''Kibar Gö­nül­lü­le­ri’'
Kibar Grubu, ça­lı­şan­la­rı­ sos­yal so­rum­lu­luk fa­ali­yet­le­ri­ni Kibar Gönül­lü­le­ri ça­tı­sı al­tın­da bu­luş­tur­du. Kibar Gö­nül­lü­le­ri yap­tık­la­rı pro­je­ler­le bir yılda yak­la­şık 4 bin ço­cuğun ha­ya­tı­na do­kun­du.12.12.2019 11:35
   Tür­ki­ye’nin öncü sa­na­yi ku­ru­luş­la­rın­dan Kibar Hol­ding ve Grup şir­ket­le­ri ça­lı­şan­la­rı ‘Kibar Gö­nül­lü­le­ri’ ça­tı­sı al­tın­da sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­yor. De­za­van­taj­lı okul­la­ra des­tek, şir­ket ku­rum­sal sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri, gö­nül­lü pro­je­le­ri, STK gö­nül­lü­lü­ğü, be­ce­ri te­mel­li gö­nül­lü­lük ve kurum içi gö­nül­lü­lük olmak üzere 6 fark­lı alan­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar sis­te­ma­tik bir şe­kil­de devam edi­yor.
Fark­lı et­kin­lik­ler
De­za­van­taj­lı okul­la­ra des­tek ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da be­lir­le­nen il­köğ­re­tim okul­la­rı­nın fi­zik­sel ih­ti­yaç­la­rı gö­nül­lü­ler yar­dı­mıy­la kar­şı­la­nı­yor. Bun­lar­la be­ra­ber Kibar Gö­nül­lü­le­ri fidan di­ki­mi, çocuk ti­yat­ro­su, mes­lek ta­nı­tım gün­le­ri, çocuk ya­za­rı bu­luş­ma­sı, sıfır atık eği­ti­mi ve okul ge­zi­le­ri gibi dü­zen­le­dik­le­ri bir­bi­rin­den fark­lı et­kin­lik­ler­le ço­cuk­la­rın ha­ya­tı­na do­ku­nu­yor. Yak­la­şık 200 gö­nül­lü­nün ka­tı­lı­mıy­la 4 bin ço­cu­ğa do­ku­nan gö­nül­lü­ler, yeni yılda daha fazla ço­cu­ğun ha­ya­tın­da fark ya­rat­ma­yı he­def­li­yor. 

KİBAR GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDA
Ku­rum­sal sos­yal so­rum­luk (KSS) ça­lış­ma­la­rı­nın odak ala­nı­nı “Eği­tim ve Çocuk” üze­ri­ne ko­num­lan­dı­ran Kibar Gö­nül­lü­le­ri bün­ye­sin­de 600 gö­nül­lü bu­lu­nu­yor. Bu­gü­ne kadar 25 gö­nül­lü­lük pro­je­si ger­çek­leş­ti­ren Kibar Gö­nül­lü­le­ri et­kin­lik­le­rin­de yer alan 200 gö­nül­lü, bin 200 saati aşkın gö­nül­lü­lük ça­lış­ma­sı­na imza attı. Kibar Gö­nül­lü­le­ri ça­lış­ma­la­rı­nın daha or­ga­ni­ze şe­kil­de iler­le­me­si ve et­ki­le­şi­min art­ma­sı için tüm sü­reç­ler di­ji­tal or­ta­ma ta­şın­dı. Bu kap­sam­da ku­ru­lan ki­bar­go­nul­lu­le­ri.?com si­te­siy­le grup ge­ne­lin­de­ki tüm gö­nül­lü­lük ça­lış­ma­la­rı­nın tek bir plat­form üze­rin­den ula­şı­la­bi­lir ve takip edi­le­bi­lir ol­ma­sı sağ­lan­dı.

Etiketler: Kibar -Holding -Gönüllüler

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.