SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

KİBAR HOLDİNG KARASU’DA YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ALÜMİNYUM ÜRETECEK

KİBAR HOLDİNG KARASU’DA YÜKSEK TEKNOLOJİYLE ALÜMİNYUM ÜRETECEK
2007’de ya­tı­rım için Ka­ra­su’da arazi satın alan Kibar Hol­ding, tam 11 yıl sonra kol­la­rı sı­va­dı. Adı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­mış teş­vik pa­ke­tin­de yer alan Hol­ding ilk kaz­ma­yı 2019’ta vur­ma­yı plan­lı­yor. 03.05.2018 14:14
900 mil­yon do­lar­lık 
ya­tı­rım
30 Nisan 2018 Pa­zar­te­si günü Fab­ri­ka­nın ku­ru­la­ca­ğı alan­da in­ce­le­me­ler yap­tık­tan sonra Mer­can ve İspi­roğ­lu ilye gö­rü­şen Assan Alü­min­yum Ya­tı­rım Di­rek­tö­rü Aykut Koray Öz­çe­lik; “Ses ge­ti­recek bir ya­tı­rı­mı Ka­ra­su’da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. 2018 yılı içe­ri­sin­de ya­tı­rım­da ta­ma­men zemin ve ge­rek­li en­van­ter­le­ri oluş­tur­ma dö­ne­mi­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. 2020 ve 2021 yıl­la­rı içe­ri­sin­de de tam ka­pa­si­te­ye ulaş­ma­yı planlıyoruz. Ka­ra­su’ya ya­pa­ca­ğı­mız 900 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­la 5 yıl içe­ri­sin­de 260 bin ton ni­te­lik­li ma­mu­lü elde et­me­yi he­def­li­yo­ruz” dedi. 
Teş­vik kap­sa­mın­da
Öz­çe­lik açık­la­ma­sın­da “İşi artık son aşa­ma­ya ge­tir­di­ği­miz için çok he­ye­can­lı­yız. İlk etap­ta yak­la­şık 3 bin is­tih­dam sağ­la­ya­rak fab­ri­ka­mı­zın temel is­ke­le­ti­ni yapılandırma  amacındayız. Olu­şa­cak yan sa­na­yi ile bir­lik­te is­tih­dam iki ka­tı­na çı­ka­cak. Hü­kü­me­ti­miz bu ya­tı­rım için büyük des­tek ve­ri­yor. Biz­ler­de bu ol­gu­da yü­rü­ye­rek Ül­ke­miz için, Sa­kar­ya için, Ka­ra­su için en iyi­si­ni or­ta­ya koy­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
AR-GE Mer­ke­zi
Kibar Hol­ding CEO Da­nış­ma­nı Tarık Tu­na­lı­oğ­lu özel­lik­le sa­vun­ma sa­na­yi­sin­de önem­li rol oy­na­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek “Ya­pa­ca­ğı­mız ya­tı­rım­lar dünya ça­pın­da ve yük­sek tek­no­lo­jik ürün­ler Ka­ra­su’da ku­ra­ca­ğı­mız fab­ri­ka­mız­da hayat bu­la­cak. Dünya pi­ya­sa­sı­na üre­te­ce­ği­miz bu ürün­ler başta sa­vun­ma sa­na­yi­miz olmak üzere bir­çok alan­da kul­la­nı­la­ca­ğın­dan do­la­yı çe­şit­li test­ler­den geç­mek zo­run­da. Ku­ra­ca­ğı­mız fab­ri­ka­mız­la bir­lik­te, içe­ri­sin­de, ala­nın­da uzman dok­tor ve do­çent­le­rin yer ala­ca­ğı bir AR-GE Mer­ke­zi­mi­zi de oluş­tur­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik bizim için çok önem­li. Bu te­si­si­miz­de ça­lı­şa­cak ka­li­fi­ye ele­man ve mü­hen­dis­le­ri­mi­ze çok iş dü­şü­yor” dedi.
Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet
Kibar Hol­ding Proje Mü­dü­rü Meh­met Aydın ise; “Ka­ra­su, Li­ma­nı ve de­mir­yo­lu ile ya­tı­rım­lar için bi­çil­miş bir kaf­tan. BMC ve Kibar Hol­ding gibi dünya dev­le­ri bu­ra­ya ya­tı­rım­lar ya­pı­yor. Sa­kar­ya’ya ya­pı­lan 5 teş­vi­kin 5 ta­ne­si­nin  Ka­ra­su’ya ve­ril­me­si Hü­kü­me­ti­mi­zin de bu yö­re­ye ne kadar önem ver­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Başka ya­tı­rım­lar da ge­lecek. İstih­dam ve ken­tin iler­le­me­si açı­sın­dan önem­li ya­tı­rım­lar bun­lar. Ka­ra­su’nun şuan bi­li­ne­ni ile 20 yıl sonra bi­li­ne­ni ara­sın­da dağ­lar kadar fark ola­cak­tır. Biz bu­ra­da ku­ra­ca­ğı­mız fab­ri­ka ile sa­de­ce Tür­ki­ye değil, tüm fir­ma­la­ra ulus­la­ra­ra­sı rakip ola­ca­ğız. Mem­le­ket eko­no­mi­si­ne ve ci­va­rın tüm ya­şa­yan­la­rı­na hitap edecek olmak biz­le­ri gu­rur­lan­dı­rı­yor” dedi.
Parlayan yıldız Karasu
Zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı Kibar Hol­ding yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür eden Kay­ma­kam Aziz Mer­can ya­tı­rı­mın Ka­ra­su’ya ve Tür­ki­ye’ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ise; “Biz, bü­yü­yen ve ge­li­şen ilçe olma yo­lun­da emin ve ka­rar­lı adım­lar­la yü­rü­me­ye devam edi­yo­ruz. Ka­ra­su’ya ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la ön­ce­lik­li he­de­fi­miz her zaman is­tih­dam ol­muş­tur. Bin­ler­ce Ka­ra­su­lu gen­ci­mi­zin kendi doğup bü­yü­dü­ğü top­rak­lar­da iş sa­hi­bi ol­ma­sı biz­le­ri se­vin­di­ren en büyük ol­gu­lar­dan bir ta­ne­si. Ya­pı­lan tüm ya­tı­rım­la­rın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.


Etiketler: kibar - holding - aliminyum

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.