SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Kocaali'nin Ereğli'ye bağlanacağı ha­ber­leri tar­tış­ma­la­ra yol açtı

Kocaali'nin Ereğli'ye bağlanacağı ha­ber­leri tar­tış­ma­la­ra yol açtı
38 il­çe­nin il ya­pı­la­ca­ğı ve Ko­ca­ali’nin de bu çer­çe­ve­de il ola­cak Ereğ­li’ye bağ­la­na­ca­ğı şek­lin­de­ki ha­ber­ler tar­tış­ma­la­ra yol açtı05.12.2018 14:29
   Ko­ca­ali Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Acar, or­ta­ya atı­lan id­di­ala­rı te­bes­süm­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Böyle bir durum coğ­ra­fi ola­rak uygun değil. Ko­ca­ali halkı buna evet demez” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
38 ilçe
Yerel se­çim­le­re az bir süre kala, il olma ha­yal­le­ri olan büyük il­çe­ler ha­re­ke­te geçti. Yeni bir dü­zen­le­mey­le il sa­yı­sı­nın 119’a çı­ka­rı­la­ca­ğı ve 38 il­çe­nin yakın za­man­da il ya­pı­la­ca­ğı iddia edi­li­yor. Lis­te­de 40’tan fazla ilden daha fazla nü­fu­sa sahip bu­lu­nan ve il ol­ma­yı bek­le­yen il­çe­ler ara­sın­da Ereğ­li, Alan­ya, Fet­hi­ye, Ana­mur, Ma­nav­gat, Si­ve­rek, Cizre, Yük­se­ko­va, İnegöl de bu­lu­nu­yor.
Ko­ca­ali söy­len­ti­si
   Ulu­sal ba­sın­da yer bulan ha­ber­le­re göre il ya­pı­la­cak Ereğ­li’ye Düzce’ye bağlı Ak­ça­ko­ca ve Sa­kar­ya’nın Düzce’ye sınır il­çe­si Ko­ca­ali’nin bağ­la­na­ca­ğı iddia edi­li­yor. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Ka­ra­su Haber’e ko­nu­şan Ko­ca­ali Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Acar, ha­be­ri ken­di­le­ri­nin de duy­du­ğu­nu ve ilçe halkı ola­rak te­bes­süm­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. “Ko­ca­ali buna ke­sin­lik­le evet demez” diyen Baş­kan Acar böyle bir idari bağ­lan­tı­nın her şey­den önce coğ­ra­fi ola­rak uygun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bize ge­le­ne kadar Ak­ça­ko­ca Düzce’den ay­rı­lıp Ereğ­li’ye bağ­lan­ma­yı kabul edecek mi? Önce oraya bak­sın­lar. Bana göre bu bir fikir jim­nas­ti­ği ve ol­ma­sı da müm­kün değil” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.