SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

Namık Kemal Ortaokulu ilimizi temsil etti

Namık Kemal Ortaokulu ilimizi temsil etti
Namık Kemal Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Buse Yağ­mur Yan­maz, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile ya­pı­lan Ulu­sal Tür­ki­ye Ta­sa­rım Ser­gi­sin­de ili­mi­zi tem­sil etti. 24.05.2018 17:21
   Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği iş­bir­li­ği ile ya­pı­lan ‘Bir Düşün Sen’ Milli Ula­şım Tek­no­lo­ji­le­ri Ta­sa­rı­mı Tür­ki­ye Ser­gi­si 13-16 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu ulu­sal ser­gi­ye Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bin 500 eser ara­sın­dan Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı se­çi­ci ku­ru­lun­ca se­çi­len 100 proje davet edil­di. Ulu­sal Tür­ki­ye Ta­sa­rım Ser­gi­sin­de ilimizi Karasu Namık Kemal Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Buse Yağ­mur Yan­maz  tem­sil etti. Da­nış­man öğ­ret­men­li­ği­ni Tek­no­lo­ji ve Ta­sa­rım öğ­ret­me­ni Mus­ta­fa Ça­lış­kan’ın yap­tı­ğı bu proje ser­gi­de be­ğe­ni ile iz­len­di. 
Açılışı Bakan yaptı 
   “Ana­do­lu Kar­ta­lı” isim­li milli hava aracı ta­sa­rı­mı­ ser­gi­nin açı­lı­şı­nı yapan Milli Eği­tim Ba­ka­nı İsmet Yıl­maz ve sergiyi gezen  Bilim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Faruk Özlü, Ba­kan­lık müs­te­şar­la­rı ve bü­rok­rat­la­rı projeleri in­ce­le­ye­rek ta­sa­rı­mı ger­çek­leş­ti­ren Namık Kemal Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Buse Yağ­mur Yan­maz’ı teb­rik et­ti­ler. Ser­gi­ye pro­je­le­ri ile ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re Milli Eği­tim Ba­ka­nı İsmet Yıl­maz ta­ra­fın­dan 30 ya­zı­cı kalem seti ve çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ril­di.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.