SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Ortaköylüler okuma seferberliğinde

Ortaköylüler okuma seferberliğinde
Or­ta­köy Ma­hal­le Muh­ta­rı İsmet Turan, ma­hal­le­sin­de okuma se­fer­ber­li­ği baş­lat­tı. Köy kah­ve­ha­ne­sin­de ku­rulan kü­tüp­ha­ne­de va­tan­daşlar en az bir sa­ati­ni kitap oku­ya­rak ge­çi­ri­yor­lar.05.12.2018 16:35
FARKINDALIK ya­rat­mak için va­tan­daş­la­ra okuma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak is­te­yen Muh­tar İsmet Turan’ın gi­ri­şim­le­riy­le ku­ru­lan kü­tüp­ha­ne­ye va­tan­daş­lar yoğun ilgi gös­ter­di.
‘Oyun yok, kitap var’
İsmet Turan, ‘Ma­hal­le­miz­de yer alan kah­ve­ha­ne­ye kü­tüp­ha­ne­mi­zi kur­duk. Ar­dın­dan da plan­lı okuma sa­at­le­ri­miz ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dük. Her gün, akşam ile yatsı ezanı ara­sın­da­ki bir sa­at­te okuma se­fer­ber­li­ği baş­lat­tık. Te­le­viz­yo­nu ka­pa­tıp, cep te­le­fon­la­rı­nı da devre dışı bı­ra­kıp genel kül­tü­rü­mü­zü, bil­gi­mi­zi ge­liş­tir­mek için hal­kı­mız­la be­ra­ber bu­ra­da kitap oku­yo­ruz. Ca­hil­lik­ten çık­ma­mız için ki­tap­la­ra yö­nel­me­miz ve bol bol oku­ma­mız ge­re­ki­yor. İnter­net ve te­le­viz­yon­lar, biz­le­ri ne kadar meş­gul etse de ger­çek bil­gi­ler ki­tap­lar­da­dır, bu­ra­da oyun yok, kitap var’’ dedi.
Va­tan­daş mem­nun
Köy kah­ve­sin­de ku­ru­lan kü­tüp­ha­ne­den fay­da­la­nan ve her akşam bir saat kitap oku­yan va­tan­daş­lar ise hal­le­rin­den ol­duk­ça mem­nun. Kitap oku­mak için kah­ve­ha­ne­ye gelen va­tan­daş­lar, ’’Bazı şey­le­ri kitap oku­ya­rak öğ­re­ni­yo­ruz ve ken­di­mi­zi ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Bu­ra­da her ka­te­go­ri­den kitap bul­mak müm­kün. Biz­ bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de önce te­le­viz­yo­nu ka­pa­tı­yo­ruz. Ki­tap­la­rı daha iyi oku­mak ve an­la­mak için ki­ta­ba odak­la­nı­yo­ruz. Bil­gi­mi­zi ve kül­tü­rü­mü­zü yük­sel­ti­yo­ruz’’ diye ko­nuş­tu­lar.
Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.