SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Pazaryeri taşınıyor mu?

Pazaryeri taşınıyor mu?
Ka­ra­su Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Emi­noğ­lu, pa­zar­ye­ri­nin ilçe mer­ke­zi dı­şı­na ta­şı­na­rak ye­ri­ne AVM ya­pıl­ma­sı için bir ça­lış­ma olduğu şek­lin­de söy­len­ti­ler do­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ora­da­ki dük­kân­lar 8 yıl önce es­na­fa sa­tıl­mış. Hem de is­te­ği dı­şın­da ve be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­nin bas­kı­sıy­la. Mer­ke­ze mar­ket izni verip hal­kın pa­za­rı­nı uzağa ta­şı­mak kabul edi­le­mez” dedi. Eminoğlu "Türkiye'de örneği varsa Yenimahalle'ye bile taşınırız" diye konuştu.30.06.2016 00:07
   “Tür­ki­ye’nin ne­re­si­ne gi­der­se­niz gidin, şeh­rin dı­şın­da pazar-yeri göremezsiniz” şek­lin­de ko­nu­şan Hü­se­yin Emi­noğ­lu, va­tan­da­şın alış­ve­riş ye­ri­ne kısa yol­dan gidip gel­me­si­ni sağ­la­ma­nın her şey­den önce yerel yö­ne­tim­le­rin gö­re­vi ol­du­ğu­na dik­kat çekti. Ka­ra­su’da uzak ma­hal­le­ler­den dol­muş­lar­la pa­za­ra ge­len­le­rin ne kadar zor­luk çek­ti­ği­nin or­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Emi­noğ­lu, “Pa­zar­ye­ri­ni uzağa ta­şır­sa­nız aynı zor­lu­ğu ilçe mer­ke­zin­de otur­mak­ta olan­la­ra çı­kar­mış olur­su­nuz. Ke­sin­lik­le söy­lü­yo­rum, böyle bir du­rum­da pa­zar­ye­ri müş­te­ri­si yüzde 50 aza­lır. Zaten her köşe ba­şı­na bir mar­ket açıl­mış. Ana cad­de­ler­de sıra sıra mar­ket­ler di­zil­miş. Va­tan­daş ora­la­ra yö­nel­me­ye baş­la­dı. Pa­zar­ye­ri­ni de mer­kez­den uzağa alır­sa­nız mar­ket sa­hip­le­ri bay­ram yapar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
   Ka­ra­su Haber’e ko­nu­şan Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Emi­noğ­lu daha sonra şu gö­rüş­le­re yer verdi:
‘Mar­ket­ler dı­şa­rı­ya git­me­li’
   “İşin doğ­ru­su mar­ket­le­rin mer­ke­ze uzak yer­ler­de ol­ma­sı­dır. Ba­kı­yo­ruz, pa­zar­ye­ri­nin çev­re­si mar­ket­ler­le ku­şa­tıl­mış. Plaj cad­de­si­ne bir bakın, mar­ket­ler yü­zün­den tra­fik arap­sa­çı. Ge­çe­bi­lir­sen geç! Bu sı­cak­ta adım atıl­mı­yor. Mil­let isyan edi­yor. Sen bu du­ru­mu dü­zelt­mek ve ana cad­dede fe­rah­lık ya­rat­mak ye­ri­ne mar­ket­le­re izin ve­ri­yor­sun, diğer ta­raf­tan hal­kın ucuza alış­ve­riş yap­tı­ğı pa­zar­ye­ri­ni mer­ke­zin dı­şı­na ta­şı­ma­ya ni­yet­le­ni­yor­sun. Ola­cak iş değil!”
 ‘Tür­ki­ye’de ör­ne­ği var mı?’
   “Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir ye­rin­de şehir dı­şın­da pa­zar­ye­ri gös­ter­sin­ler, ben Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği baş­ka­nı ola­rak es­na­fı ikna edip Ye­ni­ma­hal­le’ye veya TOKİ’nin ora­la­ra gi­de­ce­ğim. Ka­ra­su’da böyle bir şey yap­ma­ya kal­kar­lar mı? Söy­len­ti baş­la­mış­sa bir bit ye­ni­ği var de­mek­tir. Ben tek ba­şı­ma bir şey di­ye­mem. Esnaf bir tepki gös­te­rir her halde.”
‘Esnaf is­te­me­den satın al­mış­tı’’
   “Pa­zar­ye­rin­de 610 dük­kân var. Bu da aşağı yu­ka­rı 300’ün üze­rin­de esnaf de­mek­tir. Bu dük­kân­la­rın hepsi ta­pu­lu. Esnaf 2008 yı­lın­da be­le­di­ye­den satın almış. Zorla al­ma­mış; tam ter­si­ne, be­le­di­ye dük­kân­la­rı satın al­ma­sı için es­na­fı zor­la­mış. Şimdi şunu söy­lü­yo­rum. Dük­kân sa­hi­bi es­naf­la­rın yüzde 5’i, yani 15 esnaf ta­şın­ma­ya evet desin, şe­re­fim üze­ri­ne söz ve­ri­yo­rum, pa­zar­ye­ri­ni biz­zat söküp ta­şı­ya­ca­ğım. Orada ki­ra­cı olan­lar da var, on­la­ra değil dük­kân sa­hip­le­ri­ne so­ru­la­cak. Pa­zar­ye­ri oto­par­kı ye­ter­siz. İki çi­çek­çi­ye yer ve­ril­miş. Bir de oto yı­ka­ma­cı var. Ara sıra da fu­ar­lar, ker­mes­ler der­ken alan da­ra­lı­yor. O za­man­lar­da sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz.”
‘Vali geldi, Baş­kan yok!’
Ben şu anda Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı ola­rak Sa­kar­ya Va­li­si­ne, Ka­ra­su Kay­ma­ka­mı­na, İl ve İlçe Em­ni­yet Mü­dür­le­ri­ne te­le­fon­la ula­şa­bi­li­yo­rum. Ama Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na ula­şa­mı­yo­rum. Her şey bir ta­ra­fa, bizim ma­hal­le­de ye­tiş­ti. Ne hik­met­se ulaş­ma şansı bu­la­mı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bu so­run­la­rı ko­nu­şa­mı­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı gö­re­ve gel­di­ği gün­den beri ben de Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı­yım. Bir veya iki kez uğ­ra­mış­tır pa­zar­ye­ri­ne. O da seçim ön­ce­si. Beni alıp pa­zar­ye­ri­ni do­laş­ma­lı ve es­na­fın der­di­ni, sı­kın­tı­sı­nı sor­ma­lı değil mi. De­di­ğim gibi, bir veya en fazla iki kez. Başka ör­ne­ği yok! Sayın Va­li­miz Hü­se­yin Avni Coş’tan rica ettim, kır­ma­dı geldi ve pa­zar­cı es­na­fı­nı gezip hal hatır sordu. Ma­hal­le­mi­zin ço­cu­ğu Baş­ka­nı bir türlü ge­ti­re­me­dik!” 


Etiketler: Karasu - pazaryeri - hüseyin - eminoğlu - taşınma

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.