Pazaryeri taşınıyor mu?

Pazaryeri taşınıyor mu?
Ka­ra­su Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Emi­noğ­lu, pa­zar­ye­ri­nin ilçe mer­ke­zi dı­şı­na ta­şı­na­rak ye­ri­ne AVM ya­pıl­ma­sı için bir ça­lış­ma olduğu şek­lin­de söy­len­ti­ler do­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ora­da­ki dük­kân­lar 8 yıl önce es­na­fa sa­tıl­mış. Hem de is­te­ği dı­şın­da ve be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­nin bas­kı­sıy­la. Mer­ke­ze mar­ket izni verip hal­kın pa­za­rı­nı uzağa ta­şı­mak kabul edi­le­mez” dedi. Eminoğlu "Türkiye'de örneği varsa Yenimahalle'ye bile taşınırız" diye konuştu.30.06.2016 00:07
   “Tür­ki­ye’nin ne­re­si­ne gi­der­se­niz gidin, şeh­rin dı­şın­da pazar-yeri göremezsiniz” şek­lin­de ko­nu­şan Hü­se­yin Emi­noğ­lu, va­tan­da­şın alış­ve­riş ye­ri­ne kısa yol­dan gidip gel­me­si­ni sağ­la­ma­nın her şey­den önce yerel yö­ne­tim­le­rin gö­re­vi ol­du­ğu­na dik­kat çekti. Ka­ra­su’da uzak ma­hal­le­ler­den dol­muş­lar­la pa­za­ra ge­len­le­rin ne kadar zor­luk çek­ti­ği­nin or­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Emi­noğ­lu, “Pa­zar­ye­ri­ni uzağa ta­şır­sa­nız aynı zor­lu­ğu ilçe mer­ke­zin­de otur­mak­ta olan­la­ra çı­kar­mış olur­su­nuz. Ke­sin­lik­le söy­lü­yo­rum, böyle bir du­rum­da pa­zar­ye­ri müş­te­ri­si yüzde 50 aza­lır. Zaten her köşe ba­şı­na bir mar­ket açıl­mış. Ana cad­de­ler­de sıra sıra mar­ket­ler di­zil­miş. Va­tan­daş ora­la­ra yö­nel­me­ye baş­la­dı. Pa­zar­ye­ri­ni de mer­kez­den uzağa alır­sa­nız mar­ket sa­hip­le­ri bay­ram yapar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
   Ka­ra­su Haber’e ko­nu­şan Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Emi­noğ­lu daha sonra şu gö­rüş­le­re yer verdi:
‘Mar­ket­ler dı­şa­rı­ya git­me­li’
   “İşin doğ­ru­su mar­ket­le­rin mer­ke­ze uzak yer­ler­de ol­ma­sı­dır. Ba­kı­yo­ruz, pa­zar­ye­ri­nin çev­re­si mar­ket­ler­le ku­şa­tıl­mış. Plaj cad­de­si­ne bir bakın, mar­ket­ler yü­zün­den tra­fik arap­sa­çı. Ge­çe­bi­lir­sen geç! Bu sı­cak­ta adım atıl­mı­yor. Mil­let isyan edi­yor. Sen bu du­ru­mu dü­zelt­mek ve ana cad­dede fe­rah­lık ya­rat­mak ye­ri­ne mar­ket­le­re izin ve­ri­yor­sun, diğer ta­raf­tan hal­kın ucuza alış­ve­riş yap­tı­ğı pa­zar­ye­ri­ni mer­ke­zin dı­şı­na ta­şı­ma­ya ni­yet­le­ni­yor­sun. Ola­cak iş değil!”
 ‘Tür­ki­ye’de ör­ne­ği var mı?’
   “Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir ye­rin­de şehir dı­şın­da pa­zar­ye­ri gös­ter­sin­ler, ben Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği baş­ka­nı ola­rak es­na­fı ikna edip Ye­ni­ma­hal­le’ye veya TOKİ’nin ora­la­ra gi­de­ce­ğim. Ka­ra­su’da böyle bir şey yap­ma­ya kal­kar­lar mı? Söy­len­ti baş­la­mış­sa bir bit ye­ni­ği var de­mek­tir. Ben tek ba­şı­ma bir şey di­ye­mem. Esnaf bir tepki gös­te­rir her halde.”
‘Esnaf is­te­me­den satın al­mış­tı’’
   “Pa­zar­ye­rin­de 610 dük­kân var. Bu da aşağı yu­ka­rı 300’ün üze­rin­de esnaf de­mek­tir. Bu dük­kân­la­rın hepsi ta­pu­lu. Esnaf 2008 yı­lın­da be­le­di­ye­den satın almış. Zorla al­ma­mış; tam ter­si­ne, be­le­di­ye dük­kân­la­rı satın al­ma­sı için es­na­fı zor­la­mış. Şimdi şunu söy­lü­yo­rum. Dük­kân sa­hi­bi es­naf­la­rın yüzde 5’i, yani 15 esnaf ta­şın­ma­ya evet desin, şe­re­fim üze­ri­ne söz ve­ri­yo­rum, pa­zar­ye­ri­ni biz­zat söküp ta­şı­ya­ca­ğım. Orada ki­ra­cı olan­lar da var, on­la­ra değil dük­kân sa­hip­le­ri­ne so­ru­la­cak. Pa­zar­ye­ri oto­par­kı ye­ter­siz. İki çi­çek­çi­ye yer ve­ril­miş. Bir de oto yı­ka­ma­cı var. Ara sıra da fu­ar­lar, ker­mes­ler der­ken alan da­ra­lı­yor. O za­man­lar­da sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz.”
‘Vali geldi, Baş­kan yok!’
Ben şu anda Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı ola­rak Sa­kar­ya Va­li­si­ne, Ka­ra­su Kay­ma­ka­mı­na, İl ve İlçe Em­ni­yet Mü­dür­le­ri­ne te­le­fon­la ula­şa­bi­li­yo­rum. Ama Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na ula­şa­mı­yo­rum. Her şey bir ta­ra­fa, bizim ma­hal­le­de ye­tiş­ti. Ne hik­met­se ulaş­ma şansı bu­la­mı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bu so­run­la­rı ko­nu­şa­mı­yo­ruz. Be­le­di­ye Baş­ka­nı gö­re­ve gel­di­ği gün­den beri ben de Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı­yım. Bir veya iki kez uğ­ra­mış­tır pa­zar­ye­ri­ne. O da seçim ön­ce­si. Beni alıp pa­zar­ye­ri­ni do­laş­ma­lı ve es­na­fın der­di­ni, sı­kın­tı­sı­nı sor­ma­lı değil mi. De­di­ğim gibi, bir veya en fazla iki kez. Başka ör­ne­ği yok! Sayın Va­li­miz Hü­se­yin Avni Coş’tan rica ettim, kır­ma­dı geldi ve pa­zar­cı es­na­fı­nı gezip hal hatır sordu. Ma­hal­le­mi­zin ço­cu­ğu Baş­ka­nı bir türlü ge­ti­re­me­dik!” 


Etiketler: Karasu - pazaryeri - hüseyin - eminoğlu - taşınma

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.