SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Aile Te­ra­pis­ti Özden Yıl­maz Bil­gin seminer verdi

Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Aile Te­ra­pis­ti Özden Yıl­maz Bil­gin seminer verdi
Psi­ko­lo­jik Da­nış­man-Aile Te­ra­pis­ti ve ga­ze­te­mi­zin köşe ya­za­rı, Öz-rnden Yıl­maz Bil­gin ta­ra­fın­dan ‘Ken­di­ni Yö­ne­ten Ço­cuk­lar Ye­tiş­tir-rn­mek’ ko­nu­lu ve­li­le­re yö­ne­lik eği­tim bir se­mi­ne­ri dü­zen­len­di. Bilgin rn“Çocuklar psikolojik özerkliğe sahip olmalı” dedi.05.12.2018 15:08
Doğru bi­li­nen yan­lış­lar
   Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Aile Te­ra­pis­ti Özden Yıl­maz Bil­gin ta­ra­fın­dan anne ve ba­ba­la­rın ço­cu­ğun be­den­sel, zi­hin­sel, duy­gu­sal ve sos­yal ge­li­şi­miy­le il­gi­li bi­linç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la ço­cuk­la­rın psi­ko­lo­jik ge­li­şi­mi ve bu sü­reç­te ya­şa­ya­bi­le­ce­ği kim­lik so­run­la­rı, doğru bi­li­nen yan­lış­lar, çocuk ye­tiş­tir­me­de ebe­veyn tu­tu­mu gibi ko­nu­lar­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. 
Ş.Ü.İ.A.A.L. kon­fe­rans sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen se­mi­ne­re İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Çetin Tur­han, Sezi Era­tik Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Ser­van Sever, Azi­zi­ye İlko­ku­lu Mü­dü­rü Erol Can­türk, bazı okul­la­rın reh­ber öğ­ret­men­le­ri ve çok sa­yı­da veli ka­tıl­dı.
Psi­ko­lo­jik özerk­lik
   Se­mi­ner­de, ço­cuk­lar­la sağ­lık­lı ile­ti­şi­min nasıl ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de duran Bil­gin, ve­li­ler­den gelen so­ru­la­ra; gün­cel ör­nek­ler ve­re­rek ya­nıt­la­dı. Ve­li­le­rin yoğun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen se­mi­ner­de, ço­cuk­la­ra uygun so­rum­lu­luk­lar ve­ri­le­rek ha­ya­ta ha­zır­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni önem­le vur­gu­la­yan Bil­gin, ço­cu­ğun aile için de­ğer­li ve önem­li ol­du­ğu­nun his­set­ti­ril­me­si­nin, onun güven duy­gu­su­nun ge­liş­me­si­ne yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Çocuk ge­li­şi­min­de psi­ko­lo­jik özerk­li­ği ele alan Bil­gin,’’ Ço­cuk­lar ge­li­şi­mi­nin erken yıl­la­rın­da duygu, dü­şün­ce ve dav­ra­nış­la­rı­nı daha çok dış­sal kont­ro­le (an­ne-ba­ba ve diğer yö­ne­ti­miy­le) da­ya­lı ka­zan­ma­ya baş­la­sa da za­man­la bunun et­ki­si azal­ma­ya ve çocuk kendi içsel de­ne­ti­mi­ni ge­liş­tir­me­ye baş­lı­yor. Bu sü­reç­te ebe­veyn­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan ye­ter­li dü­zey­de iz­len­me­ye ve reh­ber­li­ğe ih­ti­yaç du­yar­ken aynı za­man­da ken­di­le­ri­ni dü­zen­le­ye­bi­le­cek­le­ri, ye­ter­li­lik ka­za­na­bi­le­cek­le­ri, bir birey ola­rak ge­li­şe­bi­le­cek­le­ri kadar psi­ko­lo­jik özerk­li­ğe sahip ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor’’ ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Ge­li­şim çağ­la­rı
   ‘Aile, ço­cuk­la­rın dış dün­yay­la kur­du­ğu ilk köp­rü­dür’ diyen Bil­gin, söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
   ‘Bir ço­cu­ğu çocuk ol­du­ğu­nu unu­ta­rak eğit­me­ye ça­lı­şı­yor­sak ilk ha­ta­lar orada boy gös­ter­me­ye baş­lı­yor. Ço­cuk­la­rı­mız içine doğ­du­ğu çev­rey­le şe­kil­le­nir ve bu dö­nem­de tek dert­le­ri on­la­rın var­lı­ğı­nın onay­lan­ma­sı is­te­ği­dir. Daha son­ra­sı er­gen­lik ge­li­yor. Er­gen­lik­te ise tam tersi bir durum söz ko­nu­su­dur. Artık bu dö­nem­de ki ço­cuk­lar ha­ya­tı ken­di­le­ri­nin keş­fet­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nır­lar. Bu­ra­da bi­rey­sel bir çaba var­dır. Ço­cuk­luk­tan çıkan bir birey ken­di­si­ne şu so­ru­la­rı so­ru­yor. Ben kimim? Değer ver­di­ğim ve saygı duy­du­ğum şey­ler neler? Ço­cuk­lar ken­di­le­ri­ne bu so­ru­la­rı so­rar­ken aile­le­rin üze­ri­ne düşen bazı gö­rev­ler var­dır. Bu yaş­lar­da ya­şa­nan kim­lik kar­ma­şa­sın­da ço­cuk­la­rı­mı­za gü­ven­me­yi bil­me­miz ge­re­ki­yor. Aile ço­cu­ğu­nun ge­li­şim ça­ğı­nın hangi ev­re­sin­de ol­du­ğu­nu iyi bil­me­li­dir.’’


   


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.