SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Re­ka­bet Ku­ru­mu'ndan fın­dık fi­yat­la­rı­na iliş­kin vur­gun­cu­luk uya­rı­sı geldi.

Re­ka­bet Ku­ru­mu'ndan fın­dık fi­yat­la­rı­na iliş­kin vur­gun­cu­luk uya­rı­sı geldi.
Bak­la­va ve Antep fıs­tı­ğı fi­yat­la­rı­na iliş­kin tar­tış­ma­lar sü­rer­ken Re­ka­bet Ku­ru­mu'ndan fın­dık fi­yat­la­rı­na iliş­kin vur­gun­cu­luk uya­rı­sı geldi. Kurumca ha­zır­la­nan Fın­dık Sek­tör Araş­tır­ma­sı Ra­po­ru'ndan ya­pı­lan der­le­me­ye göre, Türk fın­dı­ğı­nın önün­de­ki en büyük engel düşük ve­rim­li­lik ola­rak be­lir­len­di.24.05.2018 16:45
   Tür­ki­ye'nin, dün­ya­da en düşük ve­rim­li­lik­le üre­tim yapan ül­ke­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı be­lir­ti­len ra­por­da, bunun fın­dık bah­çe­le­ri­nin yaşlı ol­ma­sı, eğimi, yük­sek ra­kım­da bu­lun­ma­sı, iklim, zirai mü­ca­de­le ve güb­re­le­me­nin ge­rek­ti­ği gibi ya­pıl­ma­ma­sı gibi et­men­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı kay­de­dil­di. Bu so­ru­nun çö­zü­mü için de öm­rü­nü ta­mam­la­yan bah­çe­le­rin ye­ni­len­me­si, has­ta­lık­la­ra karşı di­renç­li, arazi ve iklim ya­pı­sı­na uygun fın­dık fi­dan­la­rı­nın di­ki­mi­nin sağ­lan­ma­sı ve bu ko­nu­lar­da çift­çi­ye sağ­la­nan des­te­ğin ar­tı­rıl­ma­sı öne­ril­di.
Top­tan­cı­lar fi­yat­ta et­ki­li
   Ra­por­da, li­sans­lı de­po­cu­luk fa­ali­yet­le­ri­nin yay­gın ol­ma­ma­sı­nın fın­dık sek­tö­rün­de­ki önem­li so­run­lar ara­sın­da yer al­dı­ğı­na işa­ret edi­lir­ken, ürü­nün halen ilkel ko­şu­lar­da de­po­lan­dı­ğı ve top­tan­cı­la­ra ema­ne­te ve­ril­di­ği vur­gu­lan­dı. Ema­net­çi­lik sis­te­mi ne­de­niy­le top­tan­cı­la­rın fiyat üze­rin­de daha et­ki­li ol­du­ğu­nun ifade edil­di­ği ra­por­da, sak­la­ma im­kân­la­rı­nın, fın­dık fi­yat­la­rın­da dal­ga­lan­ma­la­ra ve sis­te­min vur­gun­cu­lu­ğa açık hale gel­me­si­ne yol aç­tı­ğı kay­de­dil­di.
Li­sans­lı de­po­cu­luk şart
   Fın­dık­ta arz ve fiyat is­tik­ra­rı­nın sağ­lan­ma­sı için li­sans­lı de­po­cu­luk sis­te­mi­ne ge­çi­şin teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len ra­por­da, "Depo ki­ra­sı, si­gor­ta, de­po­la­ma sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı ve sto­paj gibi ko­nu­lar­da daha cazip öne­ri­ler­le üre­ti­ci­ye gi­dil­me­li. Bu fa­ali­yet­ler, elekt­ro­nik ürün se­ne­di ile va­de­li işlem ve ödeme sü­re­si borsa iş­lem­le­rin­ce des­tek­len­me­li, üre­ti­ci­le­re li­sans­lı de­po­la­ra tes­lim et­tik­le­ri ürün­ler kar­şı­lı­ğın­da al­dık­la­rı ürün se­net­le­riy­le kredi verilmeli. bu se­net­ler­le ürün­ler ta­şın­ma­dan yurt içi veya yurt dışı pi­ya­sa­lar­da satış müm­kün kı­lın­ma­lı" ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Ob­jek­tif re­kol­te tah­mi­ni 
   Ra­por­da, fi­yat­la­ra etki eden bir diğer un­su­run fın­dık re­kol­te­si ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ki­le­rek, şun­lar kay­de­dil­di: "Bu ne­den­le sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren üre­ti­ci­den ih­ra­cat­çı­ya kadar bir­çok ke­si­min re­kol­te tah­min­le­ri üze­rin­den fi­yat­la­ra etki etme ça­ba­sı dik­ka­ti çek­mek­te­dir. Re­kol­te tah­min ça­lış­ma­la­rı­nın mo­dern yön­tem­le­re göre oluş­tu­rul­muş ku­ral­lar ve pren­sip­ler­ce ya­pıl­ma­sı, sek­tör­de fiyat dal­ga­lan­ma­la­rı­nın önüne ge­çil­me­si ba­kı­mın­dan ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta­dır."
   Re­ka­bet Ku­ru­lu'nun, fın­dık­la il­gi­li fiyat olu­şum sü­reç­le­ri­nin her­han­gi bir aşa­ma­sın­da üre­ti­ci ge­lir­le­ri­ni doğ­ru­dan et­ki­le­yecek tüm şi­kâ­yet­le­ri ciddi bi­çim­de ele al­dı­ğı ifade edi­len ra­por­da, ku­ru­lun bun­dan sonra da fiyat tes­pi­ti­ne yö­ne­lik id­di­alar­da mü­da­hil bir tavır ser­gi­le­ye­ce­ği be­lir­til­di.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.