SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri anı­sı­na pedal çe­vir­diler

Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri anı­sı­na pedal çe­vir­diler
Ka­ra­su’da bi­sik­let se­ver­ler bir araya ge­le­rek Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri anı­sı­na pedal çe­vir­di.09.01.2019 15:21
Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ile Ka­ra­su Bi­sik­let­çi­ler Der­ne­ği’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği prog­ram ile 104. yı­lın­da Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri anıl­dı.
Kim­ler ka­tıl­dı
   6 Ocak Pazar günü Sa­hil­park’ta top­la­nan bi­sik­let­çi­le­re, SAK­DER ekibi ve çok sa­yı­da va­tan­daş da hem bi­sik­let hem de araç­la­rıy­la eşlik etti. Sa­hil­park’tan pedal çe­vi­re­rek Ku­yum­culu Ma­hal­le­si’ne kadar yak­la­şık 16 km’lik yol kat eden bi­sik­let­çi­le­re İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Za­bı­ta Amir­li­ği’ne bağlı birer ekip aracı es­kort­luk ede­rek yol gü­ven­li­ği sağ­la­dı. Ku­yum­culu Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağlı bir ekip, kon­vo­yu kar­şı­la­ya­rak ma­hal­le mer­ke­zi­ne kadar yol gü­ven­li­ği sağ­la­ya­rak eşlik etti. Anma prog­ra­mı­na Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­la­mi Arık, MHP Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Melih Erol da ka­tıl­dı.
Karşıladılar
   Bi­sik­let­çi­le­ri, Ku­yum­culu Orhan Gazi Camii önün­de­ki Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri Anıtı önün­de Ku­yum­cul­lu Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Mus­ta­fa Çalık ve çok sa­yı­da ma­hal­le sa­ki­ni kar­şı­la­dı. Orhan Gazi Camii İmam Ha­ti­bi İlhami Ulu­soy ön­cü­lü­ğün­de şe­hit­ler için dua edil­di. 
‘Min­net­le anı­yo­ruz’
   Anıt önün­de bir ko­nuş­ma yapan İlçe Spor Mü­dü­rü Kemal Ataç, “Sa­rı­ka­mış şe­hit­le­ri­ni anma adına böyle bir et­kin­lik yap­tık. Onlar, 104 yıl önce da­ya­nıl­ma­sı im­kân­sız bir so­ğuk­ta, met­re­ler­ce karda büyük zor­luk­lar­la yü­rü­me­ye ça­lı­şa­rak ha­yat­la­rı­nı va­tan­la­rı uğ­ru­na kay­bet­ti. Biz­ler de on­la­rın ya­şa­dı­ğı zor­lu­ğu bir nebze olsun his­set­mek adına, sıcak ev­le­ri­miz­den çı­ka­rak, soğuk ve yağ­mu­ru umur­sa­ma­dan pedal çe­vir­dik. Biz­le­rin için­de bu­lun­du­ğu durum el­bet­te o za­man­ki hava ko­şul­la­rıy­la kı­yas­la­na­maz. Ama o günkü zor­luk­la­ra dik­kat çek­mek ve sıcak bir or­tam­dan mah­rum kal­ma­yı his­set­mek adına 16 ki­lo­met­re­lik bir yolu bi­sik­let­ler­le kat ettik. Tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür edi­yor, şe­hit­le­ri­mi­zi de rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz” dedi.
İkram
   Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nda yapılan ko­nuş­ma ve du­anın ar­dın­dan muh­tar­lık bi­na­sın­da ka­tı­lım­cı­la­ra çorba ve çay ikram edil­di. Ya­pı­lan ik­ram­la­rın ar­dın­dan anma prog­ra­mı sona erdi.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.