SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

Sahildeki arsa davası vatandaşın lehine sonuçlandı

Sahildeki arsa davası vatandaşın lehine sonuçlandı
Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan açı­lan da­vay­la ta­pu­su iptal edi­len sa­hil­de­ki 675 met­re­ka­re­lik ar­say­la il­gi­li ka­ra­ra ya­pı­lan itiraz, va­tan­daş le­hi­ne so­nuç­lan­dı. Ancak Yar­gı­tay eksik araş­tır­ma ge­rek­çe­siy­le taz­mi­nat öden­me­si ka­ra­rı­nı bozdu. 24.05.2018 16:38
   Ka­ra­su sa­hi­lin­de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan sa­tı­lan ancak daha sonra be­lir­le­nen kıyı şe­ri­di içe­ri­sin­de kalan ar­sa­lar­la il­gi­li ola­rak çe­şit­li de­re­ce­ler­de­ki mah­ke­me­ler­ce ve­ri­len fark­lı ka­rar­la­ra bir ye­ni­si daha ek­len­di. Sa­hil­de bu­lu­nan 675 met­re­ka­re­lik ar­sa­ya ortak olan iki va­tan­da­şın iptal edi­len ta­pu­la­rı­na kar­şı­lık aç­tık­la­rı taz­mi­nat da­va­sı leh­le­ri­ne so­nuç­lan­dı. Ancak Ha­zi­ne Avu­ka­tı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan iti­ra­zı de­ğer­len­di­ren Yar­gı­tay 20. Hukuk Da­ire­si yerel mah­ke­me­nin taz­mi­nat ka­ra­rı­nı dos­ya­da­ki ek­sik­lik­le­ri ge­rek­çe gös­te­re­rek bozdu.
Önce tapu iptali
   Av. Yusuf To­pa­loğ­lu ve Bur­han Kır’a ait Ka­ra­su sa­hi­lin­de bu­lu­nan 81 ada 72 par­sel sa­yı­sın­da ka­yıt­lı 675 m2’lik ar­sa­nın ta­pu­su, Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cu 2014 ta­rih­li Ka­ra­su 1. As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la iptal edil­di. İptal ge­rek­çe­sin­de söz ko­nu­su ar­sa­nın özel mül­ki­ye­te konu ola­ma­ya­cak kıyı şe­ri­di içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­na işa­ret edil­di.
Taz­mi­nat baş­vu­ru­su
   Ar­sa­nın or­tak­la­rın­dan Av. Yusuf To­pa­loğ­lu ve Burhan Kır tapu iptal ka­ra­rı­na kar­şı­lık taz­mi­nat da­va­sı açtı. Ka­ra­su As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si açılan bu da­va­yı 9 Kasım 2015 ta­ri­hin­de so­nuç­lan­dır­dı. Mah­ke­me ar­sa­nın iki or­ta­ğı­ durumundakiTopaloğlu ve Kır’a ayrı ayrı 38 bin 589’er TL tazminat ve-rilmesi ve dava ta­ri­hin­den iti­ba­ren iş­le­yecek yasal faizi ile bir­lik­te da­va­lı ku­rum­dan alı­na­rak da­va­cı­la­ra öden­me­si­ne karar verdi.
Yar­gı­tay’a iti­raz
   Hukuk Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na Ha­zi­ne Avu­ka­tı ta­ra­fın­dan Yar­gı­tay’da iti­raz edil­di. Yar­gı­tay 20. Da­ire­si yap­tı­ğı in­ce­le­me­nin ar­dın­dan dos­ya­da önem­li ek­sik­lik­ler bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek yerel mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı bozdu. 2018/2145 nolu ka­rar­da “… ta­şın­ma­zın arsa vas­fın­da ol­du­ğu kabul edil­se dahi, bi­lir­ki­şi­ler­ce somut emsal ola­rak alı­nan ta­şın­ma­za iliş­kin gün­cel tapu kaydı, imar planı için­de yer alıp al­ma­dı­ğı, plan için­dey­se DOP ke­sin­ti­si ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı, ar­sa­nın be­le­di­ye hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­nıp ya­rar­lan­ma­dı­ğı, be­le­di­ye sı­nır­la­rı ve mes­kûn saha için­de olup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­mış­tır” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.