SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

'Sahilimizi temiz tutalım' mesajı

'Sahilimizi temiz tutalım' mesajı
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan gerçekleştirilen dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı ile Mavi Bay­rak al­ma­ya hak ka­zanan Ka­ra­su Sahil Park ve 32 Evler Plaj­la­rı Ulus­la­ra­ra­sı Çevre Eği­tim Vakfı (FEE) ta­ra­fın­dan tam not aldı. 09.08.2018 00:00
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Kuzey sa­hil­le­rin­de ya­pı­lan dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı ile Ka­ra­su Sahil Park ve 32 Evler Plajı Mavi Bay­rak al­ma­ya hak ka­zan­mış­tı. Ulus­la­ra­ra­sı Çevre Eği­tim Vakfı (Fo­un­da­ti­on for En­vi­ron­men­tal Edu­ca­ti­o­an) ta­ra­fın­dan de­ne­ti­mi ya­pı­lan plaj­lar heyet ta­ra­fın­dan tam not aldı.
Temiz ve gü­ve­ni­lir sahil
   Heyet zi­ya­re­ti ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­ka­nı Recep Ka­ra­meh­me­toğ­lu, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Ka­ra­su Sahil Park ve 32 Evler Plaj­la­rı­mız­da 33 kri­te­ri ye­ri­ne ge­ti­re­rek sa­hil­le­ri­mi­zi Mavi Bay­rak ile bu­luş­tur­muş­tuk. Ulus­la­ra­ra­sı de­ne­ti­me gelen heyet, in­ce­le­me­ler ya­pa­rak plaj­la­rı­mı­za tam not verdi. Her­han­gi bir olum­suz­luk­la kar­şı­laş­ma­yan heyet Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­ze temiz ve gü­ve­ni­lir sa­hil­ler için te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler. Yer­le­re çöp atıl­ma­ma­sı ve de­niz­le­ri­mi­zin temiz tu­tul­ma­sı­nı özel­lik­le vur­gu­la­dı­lar” dedi.
Herkese görev düşüyor
   Bü­yük­şe­hir ola­rak de­niz­le­ri­mi­zin ve sa­hil­le­ri­mi­zin temiz tu­tul­ma­sı için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen Karamehmetoğlu, “Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mı­za da büyük gö­rev­ler dü­şü­yor. Daha temiz ve gü­ve­ni­lir sa­hil­ler için hep bir­lik­te ça­lış­ma­lı ve plaj­la­rı­mı­zı temiz tut­ma­lı­yız. Te­miz­lik ko­nu­sun­da daha has­sas dav­ra­nıp va­tan­daş­la­rı­mı­za bil­gi­len­dir­me­le­ri ya­pa­rak sü­rek­li­lik oluş­tur­mak ve sahil kül­tü­rü­nü daha da yay­gın­laş­tır­ma­yı amaç­la­mak­ta­yız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.