Sarı: 'Önceki dönemin partimizle ilgisi yok!' İspiroğlu: 'Bana iftira atıldı hesabını soracağım!'

Sarı: 'Önceki dönemin partimizle ilgisi yok!'  İspiroğlu: 'Bana iftira atıldı hesabını soracağım!'
Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı basında yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yansıtılmak istenilen gerçekler değil daha çok partimizi çamur at izi kalsın kabilinden töhmet altında bırakmak ve karalamak olduğu görülmektedir. Önceki dönemin Ak Partili olduğu gerçek değildir” dedi. Eski Başkan İspiroğlu ise, "Belediye ağlama yeri değil. Bana atılan iftiraların hesabını soracağım" karşılığını verdi.19.09.2019 17:29

16 Eylül’den itibaren ulusal ve yerel basında yer alan ‘Karasu Belediyesinde Eski Dönem İçin Çarpıcı Tespitler’ , ‘İlçe Güzel İcraat Kötü’, ‘AKP’li Başkan AKP’li Başkanın Yolsuzluğunu Ortaya Döktü’ ve ‘Milletin Parasını İşte Böyle Yemişler’ gibi haberler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 KONUSU ÇARPITILDI

Başkan İshak Sarı; “Hafta başında ulusal ve yerel basında ilçemiz ve belediyemizle ilgili bizden önceki dönemi ilgilendiren bazı haberler okuduk. Ancak haber başlıklarına ve manşetlerine bakıldığında yansıtılmak istenilen gerçekler değil daha çok partimizi çamur at izi kalsın kabilinden töhmet altında bırakmak ve karalamak olduğu açıkça görülmektedir. Zira biz halkımızın desteği, partimiz ve iktidarımızın gücü ile modern standartlara taşımak istediğimiz ilçemiz Karasu’yu kötüleyen, konusu çarpıtılmış sürmanşetlerle gündem olmak ilçe halkımı ve bizleri fazlasıyla üzmüştür” dedi.

PARTİSİ BELLİ DEĞİL

Önceki dönemin hakiki manada AK Partili olduğunun da gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

 “Biz, Partimiz kurulduğundan beri AK Partiliyiz ve bu kimliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Partimde 7 yıl onurumla hiçbir şaibeye bulaşmadan ilçe başkanlığı görevi yürüttüm. İlişkileri ve ilçemdeki geçmiş dönemin belediye kanadındaki siyasi yaşanmışlıklarını yakinen bildiğimden bizden önceki dönemin AK Partili olduğu söylemi kesinlikle yanlıştır. Geçtiğimiz dönemin Belediye Başkanı ilk olarak Genç Parti, ardından MHP, bir sonrasında parti değiştirerek AK Parti çatısı altına girmeye çalışmış, girmiş olsa da ancak teşkilat ve AK parti tabanı tarafından kabul görmemiştir. Bununla beraber 31 Mart 2019 seçimlerine birkaç ay kala CHP ile adı geçip, CHP’nin adayını önceden belirlemesiyle BBP’nden belediye başkan adayı olmuştur.”

‘BBP'YE GEÇTİ

Söz konusu başkanın son aylarda AK Partiden istifa ederek BBP’ne geçtiğini ve belediye başkanlık görevini BBP çatısı altında sürdür düğünü hatırlatan Başkan Sarı, “Bu nedenle devraldığımız belediye BBP belediyesiydi. Bu reel yaşanmışlıklardan da anlaşılacağı üzere beynelmilel bir siyasi kişiliğin ve icraatlarının partimize mal edilerek haberleştirilmesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövme kabilinden bir anlayışın ürünüdür. Bizler gerçek AK Partililer olarak bu duruma son vermek için bu makama geldik. Şeffaf bir çalışmayla, herkesin hak ettiğini vererek ilçemizi yaşam standartlarının en üst seviyelerine çıkartmaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

İSPİROĞLU YANIT VERDİ

Be­le­di­ye Baş­ka­nı İshak Sarı’nın ülke ge­ne­lin­de bütün be­le­di­ye­le­re gelen mü­fet­tiş­le­re ek rapor ha­zır­la­tıp in­ce­le­me is­te­me­siy­le baş­la­yan sü­re­cin de­va­mın­da ülke gün­de­mi­ne ta­şı­nan ‘AKP’li Baş­kan AKP’li Baş­ka­nın yol­suz­lu­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı’ baş­lı­ğıy­la haber ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ön­ce­ki dönem be­le­di­ye baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ses­siz­li­ği­ni bozdu. İspi­roğ­lu mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı baş­ka­la­rı­nı suç­la­ya­rak ört­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di.
FATURA KONUSU
Meh­met İspi­roğ­lu yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Algı ope­ras­yo­nu yap­ma­ya ça­lı­şan bir zih­ni­yet­le karşı kar­şı­ya­yız. İddia edil­di­ği gibi benim ak­ra­ba­la­rı­mın Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde bir tek fa­tu­ra­sı­nı bu­la­maz. Şu anda idare el­le­rin­de yay­ga­ra ko­par­dık­la­rı ak­ra­ba­la­rı­ma ait fa­tu­ra­la­rı açık­la­sın­lar” dedi. İspi­roğ­lu Sa­kar­ya’da 17 be­le­di­ye de ol­du­ğu Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde de mü­fet­tiş­le­rin ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “ Bizim dö­ne­mi­mi­ze dair 31.12.2018 ta­ri­hi­ne kadar SA­YIŞ­TAY in­ce­le­me yaptı. Be­le­di­ye­ye mü­fet­tiş gel­me­si­ni bile çar­pı­ta­rak ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­na da­ya­nak ya­pı­yor­lar. Bir yıl sonra be­le­di­ye­ye tek­rar mü­fet­tiş ge­lecek. O zaman ne di­ye­cek­ler? Merak edi­yo­rum”
KENDİ GÖREVİ NEYDİ?
Meh­met İspi­roğ­lu, “Kendi par­ti­sin­den be­le­di­ye­yi hırs ve para uğ­ru­na ic­ra­ya ve­ren­ler, hiz­me­ti en­gel­le­yen­ler bugün hala in­ti­kam pe­şin­de­ler. Geç­mi­şin in­ti­ka­mı­nı almak için algı ope­ras­yo­nu, yalan ve if­ti­ra atan­lar san­ma­sın­lar ki bizim eli­miz ko­lu­muz bağlı. Biz su­su­yor­sak aile ve dev­let ter­bi­ye­miz­den su­su­yo­ruz. Yoksa her­ke­se söy­le­yecek sö­zü­müz var. Algı yap­tık­la­rı fir­ma­la­rı neden açık­la­ma­dık­la­rı­nı merak edi­yo­rum. Bizim hiz­metimizi, en­gel­le­yen şimdi ağ­la­mak­tan başka ic­ra­atı ol­ma­yan­lar, Ka­ra­su için hangi mega pro­je­yi mec­li­se ge­tir­di­ler? Ben AK Parti’den se­çil­miş be­le­di­ye baş­ka­nı iken ken­di­si­nin gö­re­vi neydi?”
HHESAP SORACAĞIM
Meh­met İspi­roğ­lu “Se­çim­ler 5 yılda bir ya­pı­lır ve bu süre çabuk geçer. Hak­sız yere işten atı­lan, mağ­dur edi­len in­san­la­rın he­sa­bı­nı bun­lar­dan so­ra­ca­ğım. Süreç bit­ti­ğin­de bi­zim­de söy­le­ye­cek­le­ri­miz ola­cak. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğım dö­ne­min­de bun­la­ra hiç cevap ver­me­dim. Bun­dan sonra da ver­me­ye­ce­ğim. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si per­so­ne­li çok akıl­lı, bil­gi­li temiz in­san­lar. Onlar daha uzun süre il­çe­le­ri­ne hiz­met ede­cek­ler” dedi.

 


Etiketler: Karasu Belediyesi - İshnek Sarı - Mehmet İspiroğlu - soruşturma

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.