Sarı'nın her şeyden haberi vardı

Sarı'nın her şeyden haberi vardı
Mahalle gezilerini sürdüren BBP Başkan Adayı Mehmet İspiroğlu geçen hafta Darıçayırı, Limandere ve Kurudere’deydi. Cumhur İttifakı Adayı İshak Sarı’yı eleştiren İspiroğlu kendisinin 46 milyon krediden haberli olduğunu, maaş ödenm¬mesinin de Sarı’nın İller Bankası’ndan gelen paralara icra koymasından kaynaklandığını öne sürdü. BBP İlçe Başkanı Eminoğlu’nun da “Tutturmuşlar bir 46 milyon gidiyor. Başka da malzemeleri yok. Kendisi kırk altılık olmuş, öyle anlıyorum” ifadelerini kullanması dikkat çekti. 20.03.2019 12:45

Da­rı­ça­yı­rın­da ilk ko­nuş­ma­yı İlçe baş­ka­nı Emi­noğ­lu yaptı. Emi­noğ­lu, “Ka­ra­la­ma po­li­ti­ka­sıy­la ko­nu­şu­yor­lar. Ço­cuk­su bir si­ya­set ya­pı­yor­lar. Adeta uta­nı­yo­rum. Ben siz­den özür di­li­yo­rum, onlar utan­mı­yor. Ne ya­pa­ca­ğı­nı anlat. Va­tan­daş ta sana neden oy ve­re­ce­ği­ni bil­sin. Yoksa bırak Meh­met İspi­roğ­lu’yla uğ­raş­ma­yı, sonun hüs­ran­dır” dedi. 
SEÇİMDEN ÖNCE NEREDEYDİNİZ?
Daha sonra kür­sü­ye gelen Meh­met İspi­roğ­lu söz­le­ri­ne ken­di­si­ni eleş­ti­ren adaya gön­der­me ya­pa­rak baş­la­dı. “Her git­ti­ği ma­hal­le­de hak­kım­da ko­nu­şan ve 28 dos­ya­mın ol­du­ğu­nu söy­le­yen adaya so­ru­yo­rum. Hak­kın­da bu kadar dosya varsa Yük­sek Seçim Ku­ru­lu beni nasıl aday gös­te­ri­yor? Bu­gü­ne kadar iyiy­dim, tren­den inin­ce ne­den­se kötü çocuk olduk. Sü­rek­li ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı’mızın adını kul­la­na­rak si­ya­set yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Be­ce­rik­siz­lik­le­ri­ni böyle ka­muf­le edi­yor­lar. Va­tan­daş, köylü fın­dık­ta zarar eder­ken gel­me­yen ve­kil­ler, şimdi gün yü­zü­ne çıkıp ma­hal­le ma­hal­le sokak sokak gezip oy top­la­ma­ya ça­lı­şı­yor” dedi.
HER ŞEYDEN HABERİ VAR
“Biz, baş­kan ol­duk­tan sonra daha çok alçak gö­nül­lü olduk, va­tan­da­şı sar­dık, sev­dik. Be­le­di­ye­nin im­kan­la­rın­ca her­ke­se yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lış­tık. Onlar ise daha baş­kan ol­ma­dan kibir abi­de­si ol­muş­lar, halka yu­ka­rı­dan ba­kı­yor­lar. Hal­kın yü­zü­ne içten gül­me­yi öğren, pro­tes­to olmuş senet gibi durma” diyen İspi­roğ­lu, ken­di­siy­le il­gi­li ola­rak elin­de bilgi veya dosya olup da sav­cı­lı­ğa ihbar et­me­ye­ni müf­te­ri ola­rak ilan et­ti­ği­ni söy­le­di. İspi­roğ­lu, “Beni kö­tü­lü­yor­san, elin­de­ki bil­gi­yi, dos­ya­yı sav­cı­lı­ğa ver ve aday­lı­ğı­mı en­gel­le de gö­re­lim. Ben bu se­çi­mi ala­ca­ğım. Ne der­sen de, ne ya­par­san yap boşa çı­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da iddia edi­len 46 mil­yon ko­nu­sun­da İshak Sarı’nın da ha­be­ri ol­du­ğu­nu ve par­ti­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şul­du­ğu­nu dile ge­ti­ren BBP adayı İspi­roğ­lu, “Her şey­den ha­be­rin ol­du­ğu halde bi­le­rek ya­pı­yor­sun. 46 mil­yo­nun 46 ku­ru­şu Ka­ra­su’ya gel­diy­se bu halk beni Ka­ra­su’nun or­ta­sın­da assın” di­ye­rek adeta mey­dan okudu.
ADAYLAR MAL BİLDİRİMİ YAPSIN
İspi­roğ­lu Li­man­de­re Ma­hal­le­si’ndeki ko­nuş­ma­sın­da da şun­la­rı söy­le­di: “Biz, on­la­rın de­di­ği gibi 500 oyu olan par­ti­den aday olup, göğ­sü­mü­zü gere gere mi­ting ya­pı­yo­ruz. İkti­dar ada­yı­na bakın, kah­ve­ler­de ko­nu­şu­yor. Yap­sa­na mi­ting, ba­ka­lım kaç ki­şi­yi top­la­ya­bi­le­cek­sin?” diyen İspi­roğ­lu, aday­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak “Bu­yur­sun her aday mal be­ya­nı­nı yap­sın. 35 yıl­dır ça­lı­şı­yo­rum ve 10 yıl­dır be­le­di­ye baş­ka­nı­yım. Her yıl mal be­ya­nı­mı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na ya­pı­yo­rum. Birer tane yaz­lık ve kış­lık evim bir de ara­bam var” dedi. İspi­roğ­lu, ko­nuş­ma­sı­nı “Söz de ve­ri­yo­rum, Harun gibi gel­dim, Karun gibi git­me­ye­ce­ğim. Beni hır­sız­lık­la itham eden­ler, is­pat­la­mak­tan me­sul­dür, yoksa bu halka hesap ve­re­cek­ler” ifa­de­le­riy­le ta­mam­la­dı.
BANKADAKİ PARAYA İCRA KOYDURDU
Ku­ru­de­re’de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da se­çi­mi mut­la­ka ka­za­na­ca­ğın­dan emin ol­du­ğu­nu an­la­tan İspi­roğ­lu “31 Mart ge­ce­si se­çi­mi ala­ca­ğız ve 1 Nisan’dan sonra da tek tek ma­hal­le­le­ri ge­ze­rek el­le­ri­ni­zi sı­ka­ca­ğım, siz­le­re te­şek­kür ede­ce­ğim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. ‘Be­le­di­ye ma­aş­la­rı öde­ye­mi­yor’ söy­lem­le­ri­ni kabul eden İspi­roğ­lu, “Neden mi öde­ye­mi­yo­ruz? Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin İller Ban­ka­sı’ndan gelen pa­yı­nın yat­tı­ğı Zi­ra­at Ban­ka­sı he­sa­bı­mı­za haciz koy­dur­tu­yor. İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı, Meh­met İspi­roğ­lu’nu ce­za­lan­dır­dı­ğı­nı sa­nı­yor. Sen Ka­ra­su hal­kı­nı ce­za­lan­dı­rı­yor­sun, iş­çi­yi ce­za­lan­dı­rı­yor­sun. Ta­pu­ya gön­der­di­ğin ve PTT’deki ala­ca­ğı­mı­za gön­der­di­ğin icra bel­ge­le­ri de var elim­de” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mec­lis üye­le­ri Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu, Raşit Er­yıl­maz’ın AK Par­ti­li altı mec­lis üye­siy­le bir­lik­te Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı’na yap­tı­ğı şi­ka­ye­ti de halka gös­te­ren İspi­roğ­lu, “On yıl­dır beni şi­ka­yet edi­yor­lar. İki ayda bir be­le­di­ye­ye mü­fet­tiş ge­li­yor. Bir şey çıksa beni çok­tan gön­de­rir­ler­di. Ne­ti­ce sıfır. İşte hiz­met et­me­mi­ze böyle engel ol­du­lar, gelir ka­pı­la­rı­mı­za böyle icra koy­du­lar. Bu çel­me­le­re rağ­men size hiz­met­kar ol­ma­ya devam ettim, 1 Nisan’dan sonra da daha ve­rim­li şe­kil­de ça­lı­şa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.Etiketler: BBP - Mehmet İspiroğlu - seçim - Kurudere - Limandere - Darıçayırı

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.