SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Sataşmanın ateşlediği tartışma sertleşiyor!

Sataşmanın ateşlediği  tartışma sertleşiyor!
Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Tem­muz ayı top­lan­tı­sın­da MHP’li üye Meh­met Ça­tal­baş’ın AKP’li Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu’na yö­ne­lik “Onun ver­di­ği her ret oyuna ben evet di­ye­ce­ğim” şek­lin­de­ki sa­taş­ma­sı iki üye ara­sın­da söz dü­el­lo­su­na yol açtı.13.07.2018 13:25
   Top­lan­tı­nın ar­dın­dan Sa­kar­ya’da ya­yın­la­nan bir yerel ga­ze­te­ye açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Meh­met Ça­tal­baş’ın “Fi­liz­fi­da­noğ­lu par­ti­sin­den ihraç edi­le­bi­lir” şek­lin­de­ki söz­le­ri­ne Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu bir basın açık­la­ma­sıy­la yanıt verdi. Fi­liz­fi­da­noğ­lu Ça­tal­baş’ı top­lu­mun iyi­lik pe­ri­si gibi gö­zü­ke­rek kendi men­fa­ati­ne iş tut­mak­la suç­la­dı.
   Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi:
‘Ak­ra­ba ka­yır­ma­cı­lı­ğı ya­pı­yor’
   Ada­pa­za­rı Akşam Ha­ber­le­ri)’nde “MHP’li Ça­tal­baş İsyan Etti” baş­lı­ğı ile sür­man­şe­te çe­ki­lip konu edi­len bir durum gö­rün­ce bir kısım eski si­ya­si ak­tör­ler ak­lı­ma ge­li­ver­di. Ak Parti ön­ce­si bu bazı si­ya­si ak­tör­ler; mil­le­tin ağ­zı­na bir par­mak bal çalma, ufak ve ki­şi­sel iş görüp şirin gö­zü­ke­rek her dev­rin fa­vo­ri­si olma yo­lun­da her türlü ma­nev­ra­yı büyük bir us­ta­lık­la yapan, en kıv­rak yı­la­na, en üstün özel­lik­li bu­ka­le­mu­na taş çı­kar­tan, men­fa­at­le­ri ve rant­la­rı uğ­ru­na; if­ti­ra at­mak­tan, yalan söy­le­mek­ten, kı­vır­mak­tan en ufak bir çe­kin­ce­le­ri ol­ma­ya­ca­ğı gibi hiç kim­sey­le dir­sek te­ma­sı­na gir­mek­ten beri dur­ma­yan, bu ey­lem­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı ha­lin­de us­ta­lık­la zey­tin­ya­ğı gibi üste çıkma, piş­kin­li­ğe vur­mak­tan da zevk alan, sü­rek­li kulis fis­kos ha­lin­de, top­lu­mun için­de sü­rek­li dönen cirit atan, nabza göre şer­bet veren, risk al­ma­yan, kim­sey­le kötü ol­ma­yan, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da top­lu­mun aley­hi­ne kendi men­fa­ati­ne iş tutan, beri ta­raf­tan top­lu­mun iyi­lik pe­ri­si gibi gö­zü­ken, ik­ti­dar ol­ma­sa dahi bir şe­kil­de ik­ti­da­rın ni­met­le­rin­den hem kendi hem ak­ra­ba-i ta­al­lu­ka­tı­nı is­ti­fa et­tir­me­yi ba­şa­rıp, bir ta­raf­tan da ik­ti­da­ra mu­ha­lif ka­la­bi­len çok fark­lı ya­ra­tık türü si­ya­set­çi­ler vardı.
‘Çar­pıt­ma­yı kı­nı­yo­rum’
   Sözde MHP’li bir mec­lis üye­si­nin aley­hi­mi­ze çar­pıt­ma ve en hafif ta­bi­riy­le if­ti­ra ni­te­li­ğin­de ya­pıl­mış açık­la­ma­la­rı şid­det­le kı­nı­yo­rum. Zira mec­lis üyesi ola­rak 4,5 yıl­dır arsa sa­tı­şı dâhil bir­çok ko­nu­da be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­za yetki ver­dik. Ancak bu yetki çer­çe­ve­sin­de iş­le­rin bo­yu­tu­nun fark­lı­laş­ma­ya devam et­me­si şah­sım­da ma­ne­vi hu­zur­suz­lu­ğa sebep olmuş tüm uya­rı­la­rı­ma rağ­men her­han­gi bir de­ği­şik­lik ol­ma­ma­sı hem hal­kın hem de hu­ku­kun önün­de hesap ve­re­bil­mem adına bi­rey­sel çı­kış­la­rım­da etken ol­muş­tur. 
‘Kav­şa­ğa iti­raz yok’
   Eleş­ti­ri­ye konu söz konusu kav­şak ile il­gi­li her­han­gi bir iti­ra­zı­mız yok­tur. Eleş­ti­ri­miz mec­lis üye­le­ri­nin bil­gi­len­di­ril­me­me­si­ne­dir. Diğer iki yurt­dı­şı ge­zi­si ile il­gi­li gün­dem ise Ha­zi­ran ayı gün­de­min­de MHP mec­lis üye­le­ri­nin de des­te­ği ile red­de­di­lir­ken perde ara­sın­da bazı iliş­ki­ler gö­ze­ti­le­rek Tem­muz ayın­da aynı gurup ta­ra­fın­dan kabul gör­müş bu çe­liş­ki­li tu­tu­mu ört­bas etmek için üze­ri­mi­ze if­ti­ra ata­rak sal­dı­rıl­mak­ta­dır. Hal­kı­mız bunu en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek­te­dir. 
‘Ça­tal­baş neden yar­gı­la­nı­yor?’
   Bizi hiz­me­ti en­gel­le­mek­le suç­la­yan ar­ka­daş, kal­dır­dı­ğı par­mak ve ver­di­ği des­tek yü­zün­den Ağır Ceza’da neden yar­gı­lan­dı­ğı­nın he­sa­bı­nı önce bu halka ver­me­li­dir. Ta­ra­fı­ma açık­la­nan ve hal­kın açık­ça le­hi­ne olan hiç­bir ko­nu­da mu­ha­lif ol­ma­dı­ğı­mı ve be­le­di­ye baş­ka­nı­na her zaman des­tek ver­di­ği­mi de şa­hıs­la­rın ih­ti­ras­lı açık­la­ma­la­rı değil mec­lis kayıt ve tu­ta­nak­la­rı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Er mey­da­nı çı­ka­lım in­ce­le­ye­lim id­di­ası­nı ispat et­me­yen en hafif ta­bir­le müf­te­ri­dir. 
‘Perde ar­ka­sı iş tu­tu­yor’
   Ak Pati mec­lis üye­le­rin­de bö­lün­müş­lük yok­tur. Hal­kın ali men­fa­at­le­ri­nin, bizi itham eden mec­lis üye­si­nin ve ben­zer­daş­la­rı­nın elin­den kur­ta­rıl­ma­sı mü­ca­de­le­si var­dır. Halka hiz­met işi hesap, kitap, plan proje, ufuk ve viz­yon işi­dir. Par­mak kal­dır indir işi de­ğil­dir. Top­lu­mun önün­de ka­yık­çı kav­ga­sı, perde ar­ka­sın­da dümen tutma işi de­ğil­dir. Bizi eleş­ti­ren mec­lis üyesi top­lu­mun gö­zün­de­ki ko­nu­mu­na top­lum­da­ki al­gı­sı­na ve birde ay­na­ya ba­ka­rak ken­di­ni tart­ma­lı sonra bizi eleş­tir­me­li­dir. Bizim iç iş­le­yi­şi­miz bizi il­gi­len­di­rir, par­ti­li­li­ği­mi kim­sey­le tar­tış­mam tar­tış­tır­mam; kendi me­se­le­le­ri­mi­zi kendi içi­miz­de tar­tı­şıp çö­zecek ka­bi­li­yet pro­fes­yo­nel­li­ğe sa­hi­biz. Bu ko­nu­yu dı­şar­dan bi­ri­nin ken­di­ne me­se­le yap­ma­sı onun aciz­li­ği­nin bir gös­ter­ge­si­dir. Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne arz olu­nur.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.