SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

SATSO sandık başına gitti

SATSO sandık başına gitti
Sa­kar­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda (SATSO)bin­ler­ce üye 34 mes­lek ko­mi­te­si üye­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek için san­dık başı­na gitti. Ka­ra­su’dan se­çim­le­re giren 4 aday­dan mec­lis üyesi üçü biri de mes­lek ko­mi­te­si baş­ka­nı oldu.04.04.2018 17:39
Dörtte dört
2 Nisan 2018 Pa­zar­te­si günü ya­pı­lan se­çim­ler büyük bir he­ye­can için­de geçti. Baş­kan­lı­ğa ye­ni­den aday olan Mah­mut Kö­se­mu­sul ile eski baş­kan Akgün Altuğ ko­mi­te se­çim­le­ri­ni ka­za­na­rak mec­li­se girdi. Ka­ra­su’dan aday olan Bay­ram Ali Ça­tal­baş 1. Mes­lek Grubu’ndan, Doğan Ça­tal­baş 7. Mes­lek Grubu’ndan ve Hü­se­yin Ya­vuz­yi­ğit 34. Mes­lek Grubu’n-dan 87 ki­şi­lik SATSO Mec­li­si’ne doğ­ru­dan üye se­çil­me­yi ba­şar­dı­lar. 17 Mes­lek Grubu adayı olan Meh­met Ça­tal­baş da Ko­mi­te Baş­ka­nı oldu. Yeni se­çi­len 87 mec­lis üyesi ilk mec­lis top­lan­tı­sın­da yeni SATSO baş­ka­nı­nı se­çecek. Mah­mut Kö­se­mu­sul ve Akgün Altuğ’la bir­lik­te Talip Kuriş’in de SATSO baş­kan­lı­ğı­na aday ola­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.
Yavuzyiğit yönetime
   SATSO se­çim­le­rin­de Ka­ra­su­lu aday­la­rın elde et­ti­ği ba­şa­rı günün ko­nu­su oldu. Üç ada­yın doğ­ru­dan mec­lis üye­li­ği­ne gel­me­si “Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na Ka­ra­su­lu bir isim gi­re­bi­lir” tar­tış­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. 34 mes­lek ko­mi­te­sin­de 144 oy ala­rak ra­kip­le­ri­ne 56 oy fark atan ve mec­li­se se­çi­len Hü­se­yin Ya­vuz­yi­ğit’in yeni yö­ne­ti­me gi­re­bi­lecek isim­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı ve bu ko­nu­da şan­sı­nın yük­sek ol­du­ğu da edi­ni­len bil­gi­ler ara­sın­da. Gazi Metal’in üre­ti­me geç­me­si, Ka­ra­su Li­ma­nı’nın açıl­ma­sı, 15 Nisan’da BMC te­me­li­nin atı­la­cak ol­ma­sı ve Kibar Hol­ding’in ya­tı­rı­ma ha­zır­lan­ma­sı gibi avan­taj­lar Ka­ra­su’dan bir üye­nin mec­lis­te yer alma şan­sı­nı güç­len­di­ri­yor.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.