SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

Şehit Sözer’in ismi Yalı Orta­oku­lu’na ve­ril­di.

Şehit Sözer’in ismi Yalı Orta­oku­lu’na ve­ril­di.
Hak­kâ­ri’de va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­par­ken Kuzey Irak Ope­ras­yo­nu dö­nü­şü sı­ra­sın­da hain pu­su­da 1993 yı­lın­da şehit düşen Piya­de On­ba­şı Fer­hat Sözer’in ismi Yalı Orta­oku­lu’na ve­ril­di. 24.05.2018 00:00
   18 Mayıs Cuma günü şe­hi­din adı ve­ri­len okul­da bir tören dü­zen­len­di. Su­nu­cu­lu­ğu­nu Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­me­ni Elif Ak­de­niz’in yap­tı­ğı tören saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı.
Şehitlere borcumuz var
   Törende konuşan Kay­ma­kam Aziz Mer­can, ’’Şe­hit­le­ri­miz va­ta­nı­mız için can­la­rı­nı feda eden kah­ra­man­la­rı­mız­dır. Bugün bu­ra­da biz rahat ya­şı­yor, hal­kı­mı­za rahat hiz­met ede­bi­li­yor­sak bunu vatan top­ra­ğı için can­la­rı­nı feda eden şe­hit­le­ri­mi­ze borç­lu­yuz. İlçe­miz­de bu­lu­nan Yalı Or­ta­oku­lu’na şe­hi­di­mi­zin adını ve­re­rek o-nun aziz ha­tı­ra­sı­nı ya­şat­mış ola­ca­ğız. Bu­gü­ne kadar mem­le­ke­ti­miz için şehit o-lan tüm as­ker­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz’’ dedi. Tören so­nun­da Kay­ma­kam Aziz Mer­can, Şehit Fer­hat Sözer’in ba­ba­sı Şaban Sözer ile bir­lik­te şe­hit­lik kö­şe­si­ni in­ce­le­di.
Kim­ler ka­tıl­dı
Tö­re­ne Kay­ma­kam Aziz Mer­can, Şehit Fer­hat Sözer’in ba­ba­sı Şaban Sözer, Em­ni­yet Müdür Ve­ki­li Uğur Duman, Müftü Mus­ta­fa Aydın, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Çetin Tur­han, Şehit Fer­hat Sözer Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Alper Doğan, şube mü­dür­le­ri, öğ­ret­men­ler ve oku­lun öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.