SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Sosyete pazarı iznine durdurma kararı

Sosyete pazarı iznine durdurma kararı
Karasu’da beş aydan beri açık olan Sosyete Pazarı mahkeme engeline takıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın başvurusunu değerlendiren Sakarya 2. İdare Mahkemesi Karasu Belediyesi’nin verdiği ‘pazar faaliyeti iznini’ durdurdu. Sosyete Pazarı İşletme Kooperatifi karara itiraz etti. 31.05.2019 13:31

Karasu Belediyesi Sınırlı Sorumlu Saf Sosyete Pazarıcıları İşletme Kooperatifi’nin başvurusu üzerine ilçenin batı girişi yolu üzerinde bulunan 415 ada 489-490-493 parseller üzerinde hafta sonlarında 5 yıl süreli pazar kurulması izni verdi. Karasu Esnaf ve Sanatkârlar Odası, iznin mevzuata aykırı olarak kurulan pazarın üyelerine ekonomik olarak zarar verdiğini belirterek iznin iptali için belediyeye başvurdu. Ancak belediye başvuruyu reddetti. Esnaf ve Sanatkârlar Odası bu kez İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

DURDURMA KARARI

Sakarya 2. İdare Mahkemesi 15 Mayıs 2019 tarihinde oybirliği ile belediyenin verdiği izni durdurdu. Mahkeme kararında pazaryeri açmanın belediye meclisi kararıyla mümkün olduğu ve zabıtanın düzenleyeceği ruhsatla bu işlemin yapılamayacağına işaret edildi.

 Kararda şöyle denildi:

“Dava konusu işlemin hukuka aykırılığı açık olduğu halde uygulamasının sürdürülmesinin eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı ve dava konusu işlem nedeniyle davacı kooperatifin üyesi olan esnaf açısından ekonomik ve ticari yönden telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkacağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

İTİRAZ EDİLDİ

Kararın belediyeye ulaşması üzerine Zabıta Müdürlüğü sosyete pazarı esnafına her hafta Cuma günü açılan sergiye artık izin verilmeyeceği duyurusu yaptı. Ancak esnaf ve Sosyete Pazarı Kooperatifi yöneticileri mahkeme kararına itiraz ettiklerini belirterek sergilerini karar kesinleşinceye kadar açmak istediklerini ifade ettiler. Yaşanan gerginlik üzerine Pazar yerine gelen polis esnaflara önümüzdeki hafta sergi açılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.


MAHKTEME KARARININ TAM METNİ

T.C.

SAKARYA

2. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2019/81

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): KARASU ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: AV. MEHMET BİLAL AYDIN

Yenidoğan Malı. Fabrika Cad. No: 18 Nahit Serbest İş Mrkz. K:l D: 18 Adapazarı /SAKARYA

KARŞI TARAF (DAVALI): KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Karasu- SAKARYA

VEKİLİ: AV. ARZU YÜMNÜ -(Aynı Yerde)

 

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Sakarya İli Karasu İlçesi 415 ada 489-490-493 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Sınırlı Sorumlu Saf Sosyete Pazarı Pazarcılar İşletme Kooperatifi'nce pazar kurulmasına ilişkin Karasu Belediye Başkanlığı’nca verilen 27.04.2018 tarih ve 18 sayılı izninin; hukuka aykırı olduğu, Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği pazar yerlerinin belediyeler tarafından kurulması gerektiği, gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağı, yapılan işlemin yetki devri anlamına geldiği ve hukuka aykırı olduğu, hukuka aykırı bu işlemin esnaf ve meslek odalarının mağduriyetine neden olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davanın süresinde açılmadığı, dava konusu işlemin usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sakarya 2. İdare Mahkemesince davalı idarenin usuli itirazı yerinde görülmeyip dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava, Sakarya İli Karasu İlçesi 415 ada 489-490-493 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Sınırlı Sorumlu Saf Sosyete Pazarı Pazarcılar İşletme Kooperatifi’nce pazar kurulmasına dair Karasu Belediye Başkanlığı’nca verilen 27.04.2018 tarih ve 18 sayılı izninin iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesinin 2. fıkrasında; Belediyeler, modem pazar yerleri kurmak, işletmek ya da Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince kurulmasını ve işletilmesini sağlamak, pazar yerlerinde malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak ve altyapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli denetimleri yapmakla görevlidir, hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükme dayalı olarak hazırlanan ve işlem tarihinde yürürlükte olan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde; pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulur, gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz, düzenlemesi, 2. fıkrasında Pazar yerinin kurulmasına, 7’nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir hükmü, 8 fıkrasında da "Pazar yerleri, belediyelerce işletilir ve bu yetki devredilemez." hükmü yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasında da "İmar planında pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın, bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur" hükmü yer almaktadır.

Bu hukuksal düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, semt pazarlarının veya üretici pazarlarının belediyeler tarafından, imar planlarında; bu amaca hizmet etmek üzere belirlenmiş yerlerde kurulacağı, söz konusu pazarların, Belediyece belirlenip faaliyet esaslarının öngörüleceği ve anılan yerlerin, doğrudan belediye tarafından pazar esnafına tahsis edileceği ve denetiminin de yine belediyeler tarafından yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; mülkiyeti dava dışı Fatma Çoban'a ait olan Sakarya İli Karasu İlçesi 415 ada 489-490-493 parsel sayılı taşınmazların Sınırlı Sorumlu Saf Sosyete Pazarcılar İşletme Kooperatifi’nce 1 yıl + 5 yıl opsiyonlu 10 yıl süreyle sosyete pazarı-oto pazarı olarak kullanılmak üzere kiralandığı kiralayanın talebi üzerine de bu yerin hafta sonlarında sosyete pazarı olarak işletmesi için kiralayana Zabıta Müdürü N.Y tarafından imzalanan 27.04.2018 tarih ve 18 sayılı izin belgesiyle 5 yıl süreyle "Sosyete Pazarı" faaliyetinde bulunması için izin verildiği, Davacı Karasu Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nca, verilen dava konusu iznin mevzuata aykırı olduğu ve bu izin nedeniyle kurulan pazarın üyelerine ekonomik olarak zarar verdiğinden bahisle iptali istemiyle davalı belediyeye yaptığı başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine anılan iznin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkememizin 05.02.2019 tarihli ara kararına verilen cevaptan dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli planda bir kısmının tamamen konut alanı, bir kısmının da ticari konut alanı olarak ayrıldığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hükümlerin değerlendirilmesinden; pazar yerlerinin imar planında pazar yeri olarak belirlenmiş alanlarda mevzuatta belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler olarak belirlenmiş alanlarda mevzuatta belirtilen asgari koşullan taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulacağı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağı, pazar yerinin kurulmasına, pazar yeri kurulması hususunda oluşturulan komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verileceği, diğer bir değişle pazar yerlerinin belediyelerce kurulacağı ve denetleneceği, özel kişilerce pazar yerinin kurulamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, münhasıran belediyeye ait olan ve imar planlarında belirlenmiş alanlar için komisyon raporuna istinaden Belediye Meclisi'nce verilecek kararla kurulması gereken pazar yerinin, imar planında pazar yeri olarak belirlenmeyen bir alanda komisyon raporu vb. gibi gerekli şekil şartları yerine getirilmeden ve bu husustaki yetki Belediye Meclisi’nde olduğu halde Zabıta Müdürü tarafından, belediye kuruluşu veya iştiraki olmayan bir tüzel kişiye pazar yeri kurması yönünde izin veren dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı açık olduğu halde uygulamasının sürdürülmesinin eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı ve dava konusu işlem nedeniyle davacı kooperatifin üyesi olan esnaf açısından ekonomik ve ticari yönden telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 15/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan - HAKAN YUMUŞAK - 118380

Üye - Barış AKTAŞ - 191743

Üye - RAMAZÂN ÜNAL - 195232

 

 

 

 


 

 


Etiketler: Karasu - sosyete pazarı - idare mahkemesi - durdurma

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.