SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Tank Palet’in özel­leş­ti­ril­mek is­ten­me­si­ne karşı Sa­kar­ya’da miting dü­zen­len­di

Tank Palet’in özel­leş­ti­ril­mek is­ten­me­si­ne karşı Sa­kar­ya’da miting dü­zen­len­di
Türk Harb-İş Sen­di­ka­sı, Tank Palet’in özel­leş­ti­ril­mek is­ten­me­si­ne karşı Sa­kar­ya’da mi­ting düzen­le­di. Bin­ler­ce va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı mi­ting­de “Me­se­le fab­ri­ka özel­leş­tir­me­si değil, me­se­le vatan mil­let Sa­kar­ya me­se­le­si­dir” vur­gu­su ya­pıl­dı. Özel­leş­tir­me­ye karşı çıkan Türk İş Genel Baş­ka­nı Ata­lay, Te­le­kom'un ba­şı­na ge­len­le­ri örnek gös­ter­di.24.01.2019 12:58
   2018'in so­nun­da ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le özel­leş­tir­me kap­sa­mı­na alı­nan Sa­kar­ya 1'nci Ana Bakım Fab­ri­ka­sı'nın (Tank Palet Fab­ri­ka­sı) sa­tı­şı­na karşı Türk Harb-İş Sen­di­ka­sı büyük bir mi­ting dü­zen­le­di. 19 Ocak 2019 Cu­mar­te­si günü Gar Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen mi­tin­ge Türk-İş Genel Baş­ka­nı Ergün Ata­lay, CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Engin Özkoç ve İYİ Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­riy­le bir­lik­te bin­ler­ce va­tan­daş ka­tıl­dı.
‘Sa­kar­ya’nın em­rin­de­yiz’
   Ethem San­cak ile Ka­tar­lı bir fir­ma­nın or­tak­lı­ğın­da olan BMC fir­ma­sı­na iş­let­me hak­kı­nın ‘üc­ret­siz' ve­ri­le­ce­ği iddia edi­len tank palet fab­ri­ka­sı­nın, Tür­ki­ye'nin en st­ra­te­jik ku­rum­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu ifade eden Türk İş Genel Baş­ka­nı Ergün Ata­lay, “Türk İş 1 mil­yon üye­siy­le, maddi gü­cüy­le, vü­cu­duy­la, her şe­yiy­le Türk Harb İş'in ve Sa­kar­ya'nın em­rin­de­dir” dedi.
Te­le­kom’u ha­tır­lat­tı
   Ata­lay ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti, “Bu fab­ri­ka­mız Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'nın em­rin­de kal­ma­lı­dır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin mülkü ol­ma­lı­dır. Tek ta­le­bi­miz budur. İster­se­niz 50 bin lira maaş verin. Harb-İş iş­çi­si Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'nın per­so­ne­li ve dev­le­ti­mi­zin me­mu­ru olsun fark etmez. Te­le­kom'la il­gi­li 10 yıl evvel baş­la­yan sü­re­ci ha­tır­la­yın. İha­le­yi alan firma Te­le­kom'u kul­lan­dı, para ka­zan­dı, çekti gitti. Te­le­kom or­ta­da kaldı. Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­nın 27 tane fab­ri­ka­sı var. Biz Altay Tankı’nın en gü­ze­li­ni bu fab­ri­ka­lar­da ya­pı­yo­ruz. Ya­ban­cı ser­ma­ye, özel firma gelip yar­dım ede­bi­lir ancak yetki bizde ol­ma­lı, pat­ron biz ol­ma­lı­yız, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ol­ma­lı.”
Yerli savunmanın önemi
   “Biz yeni tek­no­lo­ji­le­re, ya­ban­cı ser­ma­ye­le­re karşı çık­mı­yo­ruz. Al­man­lar tankı ver­di­ler pa­le­ti ver­me­di­ler, Ame­ri­ka­lı­lar he­li­kop­te­ri ver­di­ler per­va­ne­si­ni ver­me­di­ler. Ya­ban­cı­lar bu ül­ke­nin güç­len­me­si­ni is­te­mi­yor, is­te­mez. Ame­ri­ka par­mak sal­lı­yor, Rusya güç gös­te­ri­yor. Bunun se­be­bi milli sa­vun­ma­da ve as­ke­ri­ye­de güçlü ol­ma­la­rı. Biz ne zaman milli sa­vun­ma­mı­zı yüzde yüz yerli yapar ve kendi sa­vun­ma­mı­zı ta­ma­men kendi im­kân­la­rı­mız­la ku­rar­sak o zaman güçlü ve söz sa­hi­bi olu­ruz. Bu­ra­da­ki in­san­lar, bu kar kış so­ğuk­ta bu yolun çık­maz bir yol ol­du­ğu­nu, sa­vun­ma fab­ri­ka­sı­nın özel­leş­ti­ril­me­si­nin doğru ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek için top­lan­dı­lar. “

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.