SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Tarım alan­la­rı ve kıyı yerleşkeleri 80 yıl için­de sular al­tın­da ka­la­cak

Tarım alan­la­rı ve kıyı yerleşkeleri  80 yıl için­de sular al­tın­da ka­la­cak
Kü­re­sel ısın­ma so­nu­cu deniz se­vi­ye­si­nin 2100 yı­lı­na kadar yak­la­şık 62 san­ti­met­re yük­se­le­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni söy­le­yen İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si (İTÜ) Av­ras­ya Yer Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü'nden Je­omor­fo­log Doç. Dr. Cen­giz Yıl­dı­rım, "Tür­ki­ye'nin kı­yı­la­rı ve büyük tarım alanla­rı­nın önem­li bir kısmı sular al­tın­da ka­la­cak" dedi. Yıl­dı­rım’ın lis­te­sin­de Sa­kar­ya Ovası da var.05.12.2018 13:49
   En­düst­ri dev­ri­miy­le bir­lik­te at­mos­fe­re ya­yıl­ma­ya baş­la­yan kar­bon­di­ok­sit gaz­la­rı­nın bu­zul­la­rı olum­suz yönde et­ki­le­di­ği­ne dik­kat çeken İTÜ öğ­re­tim üyesi Doç. Dr. Cen­giz Yıl­dı­rım, önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Deniz se­vi­ye­sin­de yük­sel­me gö­rü­le­ce­ği­ni be­lir­ten Doç. Dr. Cen­giz Yıl­dı­rım, "Eri­yen buzul küt­le­le­rin­den kay­nak­la­nan sular, deniz se­vi­ye­si­nin yük­se­li­mi­ne neden olu­yor. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar gü­nü­müz­de kü­re­sel ola­rak deniz se­vi­ye­si­nin yılda 3.1 mi­li­met­re­lik bir hızla yük­sel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Deniz se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­sin­de özel­lik­le ku­tup­lar­da­ki bu­zul­la­rın eri­me­si­nin çok büyük payı var" diye ko­nuş­tu.
Ova­lar risk al­tın­da
   Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da Tür­ki­ye ta­rı­mın­da ve eko­no­mi­sin­de büyük öneme sahip deniz ke­na­rın­da­ki tarım alan­la­rı­nın risk al­tın­da ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Doç. Dr. Cen­giz Yıl­dı­rım, "2100 yı­lın­da deniz se­vi­ye­si­nin gü­nü­mü­ze göre 62 san­ti­met­re ci­va­rın­da yük­se­le­bi­le­ce­ği tah­min edi­li­yor. Özel­lik­le kı­yı­lar­da büyük del­ta­lar, ova­lar, to­poğ­raf­ya­nın çok alçak ol­du­ğu alan­lar ve dün­ya­da ta­rım­sal üre­ti­min en fazla ya­pıl­dı­ğı alan­lar­da, de­ni­ze kı­yı­sı olan ova­la­rı­mız­da deniz se­vi­ye­sin­de­ki yük­sel­me kıyı çiz­gi­si­nin ka­ra­ya doğru ge­ri­le­me­si­ne, bugün tarım ya­pı­lan alan­la­rın deniz suyu ta­ra­fın­dan işgal edil­me­si­ne, yer altı su­yu­nun tuz­lu­luk ora­nı­nın art­ma­sı­na ve bu­ra­da­ki sulak alan­lar­da var olan doğal ha­ya­tın yok ol­ma­sı­na neden ola­cak. Hem sos­yal hem eko­no­mik hem de çev­re­sel açı­dan büyük teh­li­ke arz eden bir durum" uya­rı­sın­da bu­lun­du.
187 mil­yon kişi göç edecek
Araş­tır­ma­lar so­nu­cu tüm dün­ya­da 187 mil­yon in­sa­nın deniz se­vi­ye­si yük­se­li­min­den et­ki­le­ne­ce­ği ve göç etmek zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Yıl­dı­rım, "Tür­ki­ye, Av­ru­pa'ya büyük göç­le­rin ya­şan­dı­ğı bir köprü du­ru­mun­da. Özel­lik­le Hin­dis­tan, Mısır ya da Bang­la­deş'te bu tür afet­le­rin mey­da­na gel­me­si büyük bir göç dal­ga­sı ya­ra­ta­cak. Bu ül­ke­mi­zi bu açı­dan da et­ki­le­ye­cek­tir. Tür­ki­ye'nin bu­lun­du­ğu ko­num­dan do­la­yı Af­ri­ka'dan, Orta Doğu'dan ve özel­lik­le Hin­dis­tan, Bang­la­deş gibi yok­sul ül­ke­ler­den büyük bir göç ya­şa­na­ca­ğı­nı söy­le­mek müm­kün" de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. 
Sahiller teh­li­ke­de
Yıl­dı­rım ay­rı­ca, deniz se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te deniz su­yu­nun içe­ri­ye gi­re­bi­le­ce­ği­ni ön­gör­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Ka­ra­de­niz böl­ge­miz­de­ki iki önem­li del­ta­mız olan Bafra ve Çar­şam­ba'da deniz su­la­rı 5 ki­lo­met­re içeri gi­recek. Bu alan­lar tuzlu su al­tın­da ka­la­ca­ğı için ta­rım­sal fa­ali­ye­tin ya­pıl­ma­sı im­kân­sız hale ge­lecek. Bu alan­lar sulak alana ya­ba­ni yaşam alan­la­rı­nı da et­ki­le­yecek. Ay­rı­ca, deniz se­vi­ye­si yük­sel­di­ğin­de tu­rizm açı­sın­dan önem­li doğal gü­zel­lik­le­ri­miz­den bir kısmı ve kıyılardaki yerleşim alanları deniz al­tın­da ka­la­cak" dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.