SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Tever, İspi­roğ­lu’nun açık­la­ma­la­rı­nın tas­vip edi­lir ta­ra­fı ol­ma­dı­ğı­nı söyledi

Tever, İspi­roğ­lu’nun açık­la­ma­la­rı­nın tas­vip edi­lir ta­ra­fı ol­ma­dı­ğı­nı söyledi
AK Parti İl Baş­ka­nı Yunus Tever, ye­ni­den aday gös­te­ril­me­yen Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nun açık­la­ma­la­rı­nın tas­vip edi­lir ta­ra­fı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ge­re­ken ya­pı­lır” dedi.24.01.2019 12:42
HİÇ ŞIK OL­MA­DI
   AK Parti İl Baş­ka­nı Yunus Tever, Ha­ber­li­sin.?com Mu­ha­bi­ri R.?Kaan Oktar’a Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nun ka­mu­oyu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı de­ğer­len­dir­di. Tever “Par­ti­mi­zin men­su­buy­ken yine par­ti­mi­zin be­le­di­ye baş­ka­nı adayı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı tas­vip et­me­miz müm­kün değil. Si­ya­si etik, dava bi­lin­ci ile bağ­daş­ma­yan açık­la­ma­lar için ge­re­ken mut­la­ka ya­pı­lır. Biz­ler da­va­ya, mil­le­te hiz­met için gö­re­ve ge­li­riz. Görev başka bir ar­ka­da­şı­mı­za tevdi edil­di­ğin­de onun ya­nın­da yer alıp ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için ener­ji­mi­zi har­ca­rız. İspi­roğ­lu’nun açık­la­ma­la­rı sa­de­ce AK Par­ti­li­lik ruhu açı­sın­dan değil si­ya­si etik açı­sın­dan da şık ol­ma­mış­tır” dedi.
GÖREV VERİLİRKEN 
TE­ŞEK­KÜR...
   Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nun açık­la­ma­yı ta­lih­siz bir çıkış ola­rak de­ğer­len­di­ren İl Baş­ka­nı Tever “Par­ti­mi­zin Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Adayı İshak Sarı tıpkı diğer il­çe­ler­de ol­du­ğu gibi bir­çok aşa­ma­dan ge­çe­rek, bir­çok kri­te­re uygun gö­rül­dü­ğü için aday gös­te­ril­miş­tir. AK Par­ti­lik ru­hun­da görev yapan, mil­le­ti­ne, da­va­sı­na hiz­met eden her­ke­se te­şek­kür edi­lir yeni görev ve­ri­len ar­ka­da­şa da ba­şa­rı­lar di­le­nir. Görev ve­ri­lin­ce te­şek­kür edi­yor­san ve­ril­me­yin­ce sitem et­me­ye­cek­sin. Hem men­su­bu ol­du­ğun par­ti­den baş­kan­lı­ğa devam eder­ken hem de yeni gös­te­ri­len aday hak­kın­da böyle açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­sı son de­re­ce üzü­cü­dür ” dedi.
TALİHSİZ BİR AÇIK­LA­MA
   İl Baş­ka­nı Tever “Par­ti­miz men­su­bu bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın yine par­ti­mi­zin aday gös­ter­di­ği ar­ka­da­şı­mız hak­kın­da açık­la­ma yap­ma­sı­nın mu­hak­kak ki bir kar­şı­lı­ğı ola­cak­tır. Açık­la­ma­la­rı ba­sın­dan takip ettik. Sü­reç­le ala­ka­lı ge­re­ken ne ise o mu­hak­kak ya­pı­lır” ifadelerini kullandı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.