Toparlarken dağıtmak!

Toparlarken dağıtmak!
CHP, ilçe kongresini yaptı. Tek başkan adaylı ve tek listeli kongre¬de Av. Aykut Süt partinin yeni ilçe başkanı oldu.17.12.2019 23:36

Aykut Süt baş­kan­lık için iyi bir seçim. Genç, eği­tim­li, kül­tür­lü, çev­re­si geniş, mes­le­ği sı­ra­dan değil. Do­la­yı­sıy­la CHP’ye artı ge­ti­recek bir isim.
Baş­tan bun­la­rı be­lir­te­yim ki bun­dan sonra ya­za­cak­la­rım art ni­yet­li bir yak­la­şım ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­sin. 
Kong­re­den nasıl bir sonuç çıktı?
“Ga­ye­nin hâsıl ol­ma­sı” diye eski bir deyim var. Öz Türk­çe­si “İste­nen so­nu­cu almak” şek­lin­de­dir. 
Yeni yö­ne­ti­me daha doğrusu kongreyi baştan sona dizayn edenlere şunu sor­mak lazım: “Ama­cı­nı­za ulaş­tı­nız mı?” 
Eğer bu­ra­da kas­te­di­len amaç se­çi­mi ka­zan­mak­sa zaten rakip yoktu. 
Kong­re­ler ge­le­cek­le il­gi­li görüş ve öne­ri­le­rin ha­ma­set­ten uzak bir şe­kil­de or­ta­ya ko­nul­du­ğu plat­form­lar­dır. Pazar günkü kong­re­ye bak­tı­ğı­mız­da Özgür Arık’ın ve Mu­zaf­fer Tatlı’nın (Mu­har­rem İnce’nin sa­lo­na gir­me­siy­le yarım kalan) ko­nuş­ma­la­rı dı­şın­da bir ve­rim­li­lik yoktu.
As­lın­da 37. Kong­re Ka­ra­su CHP Teş­ki­la­tı için ha­ya­ti bir önem ta­şı­yor­du. 
Çünkü 31 Mart, 1994’ten bu yana tam 25 yıl­dır be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni ka­zan­ma­ya en yakın en yük­sek oya ula­şıl­dı­ğı se­çim­di.

Kong­re, bu nedenle ba­şa­rı­nın ar­ka­sın­da ne­le­rin yat­tı­ğı­nı ve 2024 se­çim­le­rin­de se­çi­mi ka­zan­mak için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin tar­tı­şıl­ma­sı için bir fır­sat­tı.

Böl­ge­miz­de­ki gün­cel ge­liş­me­ler ko­nu­şu­la­bi­lir­di. Ör­ne­ğin fın­dık fi­yat­la­rı, Hür­ri­yet taş ocağı, Da­rı­ça­yı­rı çi­men­to ve özel­lik­le Ko­ca­ali Kim­ya­sal OSB gün­de­me ge­ti­ri­lip me­saj­lar ve­ri­le­bi­lir­di.
Bu fır­sa­tın neden te­pil­di­ği bi­li­ni­yor.

Pazar günü yö­ne­tim de­ğiş­ti ama sa­de­ce isim ba­zın­da… Yak­la­şık 8 yıl­dır sü­re­ge­len yö­ne­tim an­la­yı­şı devam ediyor. Daha doğ­ru­su baş­kan ye­ni­len­di, par­ti­nin ger­çek sa­hi­bi (veya sa­hip­le­ri) de­ğiş­me­di!
Her par­ti­de yö­ne­ti­me karşı bir iç mu­ha­le­fet var­dır. Te­pe­den inme ka­rar­lar­la yö­ne­ti­len par­ti­le­ri kat­mı­yo­rum. CHP on­lar­dan değil. Do­la­yı­sıy­la CHP Ka­ra­su Teş­ki­la­tı’nda yö­ne­ti­me karşı gö­rüş­ler or­ta­ya koyan bir mu­ha­le­fe­tin var­lı­ğı­nı kabul etmek ge­re­kir.
Kong­re­den bir hafta ön­ce­si­ne kadar mu­ha­le­fe­tin des­tek­le­di­ği bir baş­kan adayının adı dillendiriliyordu. Ancak bu isim çe­şit­li ne­den­ler­le ya­rı­şa ka­tıl­ma­dı. Tek listeyle ve deyim yerindeyse sorunsun bir kongre oldu. “CHP kong­re­yi, ge­le­ce­ği tar­tış­ma plat­for­mu­na çe­vir­me­liy­di” demem bu yüz­den­dir. 
Kong­re ön­ce­si ku­lis­ler­de yö­ne­tim­de ol­ma­sa bile il de­le­ge­li­ği lis­te­sin­de ön­ce­den görev yap­mış ilçe baş­kan­la­rı­na yer ve­ril­me­si­nin, par­ti­de­ki kır­gın­lık­la­rı bir öl­çü­de or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı dile ge­ti­ril­miş­ti. Yö­ne­ti­me yakın bir eski baş­kan dı­şın­da lis­te­de o isim­ler­den kimse yok. Par­ti­li iki eski be­le­di­ye baş­ka­nı dâhil, bu ki­şi­le­re ne­za­ke­ten olsa bile tek­lif gö­tü­rül­me­miş. (Davet edilip edilmedikleri de kuşkulu.)
Par­ti­li-par­ti­siz çoğu ki­şi­de özel­lik­le il de­le­ge­lik­le­ri lis­te­si­nin, önü­müz­de­ki il kong­re­si hesap edi­le­rek ya­zıl­dı­ğı şek­lin­de bir algı oluştuğunu söyleyeyim.
Bu sonuç aynı za­man­da, ön­ce­ki baş­ka­nın ye­ni­den aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dık­tan sonra “Bir yere git­mi­yo­rum, yö­ne­tim­de ol­ma­sam bile Demir Leydi gibi her zaman bu ör­gü­tün ba­şın­da­yım” şek­lin­de ku­lis­le­re yan­sı­yan sö­zü­nün tes­ci­li gi­bi­dir. Baş­kan kong­re­de­ki ko­nuş­ma­sın­da da ‘ke­mi­ğin için­de­ki ilik gi­bi­yim’ di­ye­rek par­ti­nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi ge­le­cek­te de kendi yö­rün­ge­sin­de ha­re­ket ede­ce­ği­nin işa­re­ti­ni ver­miş­tir.
SEÇİMİ KİM KAZANDI-KİM KAYBETTİ
Se­çi­mi (sa­de­ce se­çi­mi) ön­ce­ki baş­kan ve biz­zat kendi be­lir­le­di­ği ekibi ka­zan­dı. Do­la­yı­sıy­la bir başka ka­za­nan da il kong­re­sin­de Ka­ra­su’dan ken­di­si­ne ge­lecek olan 23 blok oyu ga­ran­ti­le­yen şim­di­nin il baş­ka­nı­dır.

Kay­be­den­le­rin ilk sı­ra­sın­da partinin kendisi ge­li­yor. Sa­kar­ya’nın hiç­bir il­çe­sin­de ya­ka­la­na­ma­yan 31 Mart se­çim­le­rin­de­ki ba­şa­rı­nın, kong­re­de es­ti­ri­lecek bir­lik ha­va­sıy­la daha yu­ka­rı­la­ra ta­şın­ma­sı şansı heba edil­di.

Do­la­yı­sıy­la bir diğer kay­be­den de (Eğer 2025’te ye­ni­den aday­lı­ğı dü­şü­nü­yor­sa) CHP’nin 31 Mart’taki be­le­di­ye baş­kan ada­yı­dır.
Kayıp sa­yıl­ma­sa da yeni İlçe Baş­ka­nı Aykut Süt’ün de kong­re­den güçlü çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek yan­lış olmaz. Hele hele ‘ne­po­tizm kokan’ yö­ne­tim lis­te­si onun ba­şı­nı çok ağ­rı­ta­ca­ğa ben­zer. (Bu konudaki uyarıların dikkate alınmamış olması akıl alır bir durum değil!)
İki dönem par­ti­nin ikin­ci sıra mil­let­ve­ki­li adayı olmuş bi­ri­ni il­çe­sin­den de­le­ge lis­te­si­ne koy­ma­mak, hır­sı­nı gem­le­ye­me­mek­le açık­la­na­bi­lir. Başka bir şeyle değil. Bu tav­rı­nız­la baş­ka­la­rı­nı kü­çült­tü­ğü­nü san­ma­yın, kü­çü­len siz­si­niz! 
Ya­şa­nan­la­ra kimse şa­şır­mı­yor zaten. CHP her zaman kendi par­ti­li­si­ni dış­la­yıp başka kulvar­lar­da des­tek ara­yı­şı yü­zün­den kay­bet­me­di mi?
MUHARREM İNCE’NİN KARİYERİNE ÇİZİK
Kong­re­ye ka­tı­lıp bir ko­nuş­ma yapan Mu­har­rem İnce için ayrı bir pa­ran­tez açmak is­ti­yo­rum.
İnce Ka­ra­su’da se­vi­lir ve her zaman iti­bar görür. Par­ti­nin dü­zen­le­di­ği sa­yı­sız et­kin­lik­te il­çe­ye gel­miş ve büyük il­giy­le kar­şı­lan­mış­tır. Bunun ne­de­ni Sayın İnce’nin yıl­lar­dır çiz­di­ği dü­rüst, il­ke­li, tu­tar­lı, dobra ve her­ke­sin gön­lü­nü fet­he­den si­ya­set an­la­yı­şı­dır. Seçim ön­ce­si ka­tıl­dı­ğı mi­ting, geç­miş yıl­lar­da Ka­ra­su’ya gelen Dev­let Bah­çe­li’nin top­la­dı­ğı ka­la­ba­lı­ğın iki, hatta üç ka­tı­na ulaş­ma­sı bo­şu­na değil. 
Mu­har­rem İnce CHP’nin Cum­hur­baş­ka­nı adayı olmuş ve önem­li mik­tar­da oy almış bi­ri­dir. Par­ti­nin po­tan­si­yel lider aday­la­rın­dan­dır. 
Say­dı­ğım ne­den­ler­le Mu­har­rem İnce’nin bir il­çe­nin kong­re­si­ne ka­tıl­mış ol­ma­sı o teş­ki­la­ta onur verir.
Ancak şu so­ru­yu sor­mak gerek:
‘Sa­ra­ya çıkan CHP’li’ tar­tış­ma­sı­nın öz­ne­le­rin­den biri olmuş ve bu ne­den­le başta Genel Mer­kez olmak üzere par­ti­nin Sa­kar­ya­lı Grup Baş­kan­ve­ki­li Engin Özkoç’la sert tar­tış­ma­la­rın içine gir­miş İnce’nin şu gün­ler­de Ka­ra­su ilçe kong­re­si­ne davet edil­miş ol­ma­sı doğru mudur?’
Be­ğe­ni­lir, be­ğe­nil­mez… İki kez par­ti­nin be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­nı yap­mış bir isim kür­sü­de ko­nu­şur­ken Mu­har­rem İnce’nin ko­nuş­ma­cı­ya haber ve­ril­me­den sa­lo­na alın­ma­sı şık ol­ma­dı. Mu­zaf­fer Tatlı’ya haber ve­ri­lip ko­nuş­ma­sı­nın kısa kes­me­si sağ­la­nır ve ar­dın­dan İnce anons­la içe­ri­ye davet edi­le­bi­lir­di.
Mu­har­rem İnceyi ki­şi­sel dost­luk­la­rı­nı kul­la­nıp kong­re­ye davet eden­ler, sa­lo­nu dol­du­ran par­ti­li­le­rin önem­li bir kıs­mı­nın ken­di­si­ni al­kış­la­ma­dı­ğı­nı mut­la­ka fark et­miş­ler­dir.
Ülke ça­pın­da isim yap­mış bir si­ya­set­çi­nin ka­ri­ye­ri­ne ve ka­riz­ma­sı­na çizik at­tır­mak, ne ka­zan­dır­dı acaba da­vet­çi­le­re?

İl kong­re­sin­de ken­di­le­ri için el kal­dı­ra­cak 23 de­le­ge­li­ği mi? 
Siyaset zor bir za­na­at, zor!
To­par­la­ya­yım te­lâ­şın­day­ken bir bak­mış­sın ki fena halde da­ğıt­mış­sın!

Cihan ERSÖZ


Etiketler: CHP - Karasu - kongre - kim kazandı -kim kaybetti

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.