Turizmin ruhuna Fatiha

Turizmin ruhuna Fatiha
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 35 tu­rizm böl­ge­si ile kül­tür, tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­si, Cum­hurbaş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le iptal edil­di. Söz ko­nu­su böl-ge­ler ara­sın­da Ka­ra­su-Bü­yük Me­le­nağ­zı kıyı bandı da bu­lu­nu­yor. 19.09.2019 15:59

Tu­rizm böl­ge­le­rin­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ön­gö­ren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rı 12 Eylül 2019 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­lan­dı. Buna göre, 35 adet tu­rizm böl­ge­si ile kül­tür, tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­si­nin sta­tü­sü iptal edil­di. Karar kap­sa­mın­da 30 tu­rizm mer­ke­zi ile 10 kül­tür ve tu­rizm ko­ru­ma-ge­li­şim böl­ge­si­nin sı­nır­la­rı de­ğiş­ti­ril­di. ‘Tu­rizm mer­ke­zi’ sta­tü­sün­den çı­ka­rı­lan alan­lar ara­sın­da Ka­ra­su-Bü­yük Me­le­nağ­zı kıyı bandı da bu­lu­nu­yor. Ya­pı­lan ilk de­ğer­len­dir­me­ler, alı­nan ka­rar­la ‘üst öl­çek­li plan­la­rı et­ki­le­yecek ni­te­lik­te de­ği­şik­lik­le­rin önü­nün açıl­dı­ğı” ve ‘en­düst­ri­yel fa­ali­yet­le­re bir ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı­nın’ işa­re­ti ol­du­ğu şek­lin­de.

Ka­ra­su’ya et­ki­si

Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­sinin, Ka­ra­su-Ko­ca­ali yo­lu­nun ku­ze­yin­de kalan böl­ge­ye ait imar plan­la­rı­nın onay­lan­ma­sı­nın önünü aça­ca­ğı ve yap-sat­çı mü­te­ah­hit­le­ri ra­hat­la­ta­ca­ğı de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor. Bi­lin­di­ği gibi, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 1/5000 ve 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Plan­la­rı, 1/25 bin öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı’na uyum­lu ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le 2011 yı­lın­dan beri Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nca im­za­lan­ma­mış­tı. Ba­kan­lık ıs­rar­la, 1998 yı­lın­da kabul edi­len Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Kıyı Bandı Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı ola­rak be­lir­le­nen Ka­ra­su-Me­le­nağ­zı ara­sın­da­ki yolun ku­ze­yin­de­ki böl­ge­de ya­pı­laş­ma­nın be­le­di­ye ta­ra­fın­dan 0,60 emsal de­ğe­riy­le iki kat ola­rak re­vi­ze edil­me­si­ni is­te­miş­ti.
8 YIL­LIK SÜ­REÇ­TE NELER YA­ŞAN­DI?
BELEDİYEDEN ÖN İZİN TALEBİ

Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, 10.10.2011 ta­rih­li ya­zıy­la Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Kıyı Bandı Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı için­de­ki yeni ge­liş­me­ler doğ­rul­tu­sun­da, alt öl­çek­li plan­lar ile uyum­suz­lu­ğun gi­de­ri­le­bil­me­si için ba­kan­lık­tan izin ta­le­bin­de bu­lun­du. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bu talep kar­şı­sın­da 6 ay sü­rey­le ön izin ve­ril­me­si­ni uygun gördü. Be­le­di­ye, özel bir şir­ke­te ha­zır­lat­tı­ğı re­viz­yon imar plan­la­rı­nı sü­re­si için­de ba­kan­lı­ğa ilet­ti.
‘YENİDEN DÜZENLEYİN’
-Ta­le­bi in­ce­le­yen Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne şu uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du:
“05.109.1989 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/1000 öl­çek­li İla­ve-Re­viz­yon Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da yer alan şehir parkı ve diğer sos­yal do­na­tı alan­la­rı­na göre ye­ni­den dü­zen­len­me­si…
-Kıs­mi ya­pı­laş­ma­nın bu­lun­du­ğu­na iliş­kin Be­le­di­ye Mec­lis ka­ra­rı ve da­ya­nak gös­te­ri­len onay­lı plan ör­ne­ği­nin gön­de­ril­me­si…
-1/25.000 öl­çek­li ya­zıy­la Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Tu­rizm Mer­ke­zi-Ko­ca­ali Ke­si­mi Çevre Dü­ze­ni planı hü­küm­le­ri uya­rın­ca; 1/5.000 öl­çek­li Nazım ve 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı tek­li­fin­de mev­cut konut alan­la­rı­na iliş­kin 05.10.1989 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/1.000 öl­çek­li İla­ve-Re­viz­yon Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da be­lir­ti­len ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı ko­run­muş ve üst sınır ola­rak kabul edil­miş­tir.”
KOCAALİ GİBİ İKİ KAT OLSUN
“-An­cak ge­liş­me konut alan­la­rın­da ve mev­cut konut alan­la­rı­nın yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pıl­ma­sı veya de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de konut alan­la­rı için ya­pı­laş­ma ko­şu­lu E: 0.60 ola­rak be­lir­len­miş­tir. Söz ko­nu­su Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bü­tün­cül plan­la­ma yak­la­şı­mı doğ­rul­tu­sun­da Ko­ca­ali ke­si­min­de konut alan­la­rı­na iliş­kin bi­li­nen emsal de­ğe­rin Ka­ra­su için de be­lir­len­me­si ve 1/1.000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nun­da 0,60 emsal de­ğe­ri­nin plan üze­rin­de­ki bütün konut par­sel­le­rin­de gös­te­ril­me­si…”
“Plan tek­li­fi kap­sa­mın­da ile­ti­len Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve şahıs ta­le­bi­nin bü­tün­cül plan kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si…”
Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Ay­şe­gül Öztaş Yıl­maz im­za­lı ve 05.05.2015 ta­rih­li ya­zı­da, uya­rı­lar doğ­rul­tu­sun­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin ba­kan­lı­ğa ile­til­me­si du­ru­mun­da ko­nu­ya iliş­kin bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­ca­ğı­na işa­ret edil­mişti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.