UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK
Kay­ma­kam Aziz Mer­can bir basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yerek Kay­ma­kam­lı­ğa bağlı hiz­met bi­rim­le­ri­nin 2019 yılı fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bilgi verdi. Uyuş­tu­ru­cu ko­nu­sunda ciddi ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Mer­can, “Uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le­mi­zi 2020 yılı içe­ri­sin­de de aynı ka­rar­lı­lık­la sür­dü­re­ce­ğiz. Bu ko­nu­da va­tan­daş­larn­rı­mı­zın ih­bar­la­rı çok önem­li rol oy­na­mak­ta­dır” dedi.13.02.2020 14:13
    Kay­ma­kam Aziz Mer­can 7 Şubat Cuma günü Kü­çük­bo­gaz’daki Şehr-i Keyf Kafe’de kurum amir­le­riy­le bir­lik­te basın men­sup­la­rıy­la kah­val­tı­lı bir top­lan­tı dü­zen­le­di. Mer­can 2019 yılı ça­lış­ma­la­rı ile 2020 he­def­le­ri ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mer­can 2019 yı­lın­da suç ora­nı­nın bir ön­ce­ki yıla göre düşüş kay­det­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “2020 Nisan ayın­da il­çe­de 40 bek­çi­nin gö­re­ve baş­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. 2020 ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yeni em­ni­yet bi­na­sı da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te gi­re­cek­tir” diye ko­nuş­tu.

Kay­ma­kam Mer­can’ın açık­la­ma­la­rı ana baş­lık­lar ha­lin­de şöyle:
Em­ni­yet-Asa­yiş
   “İlçe Em­ni­ye­tin­de 78 per­so­nel var. 2019 yı­lın­da şahsa karşı iş­le­nen suç­lar­da % 14, mala karşı iş­le­nen suç­lar­da % 17, mil­le­te ve dev­le­te karşı iş­le­nen suç­lar­da % 16, top­lu­ma karşı iş­len­miş suç­lar­da ise % 20 ora­nın­da azal­ma kay­de­dil­di. Sa­de­ce ta­ki­bi ge­re­ken olay­lar­da % 50’lik bir artış var. 2018- 2019 kı­yas­la­ma­sın­da eksi % 14’lük bir azal­ma­ya ulaş­tık. He­de­fi­mi­z bu ra­kam­la­rın daha üze­ri­ne çık­mak… Bu ra­kam­la­rın aza in­di­ril­me­sin­de kad­ro­mu­zun gücü ve va­tan­da­şı­mı­zın em­ni­yet ve asa­yiş hiz­met­le­ri­ne karşı gös­ter­miş ol­du­ğu yakın ilgi ve des­tek, ba­sı­nı­mı­zın yakın ta­ki­bi önem­li bir rol oy­na­dı.” 
Uyuş­tu­ru­cu­ Konusu
   “Özel­lik­le uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le ko­nu­sun­da son üç dört aydır gerek em­ni­yet, ge­rek­se jan­dar­ma böl­ge­miz­de çok ciddi ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış, ba­şa­rı­lı ne­ti­ce­ler elde edil­miş­tir. Bunun önem­li ne­den­le­rin­den bir ta­ne­si de ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le ku­ru­lu­mu­zun dü­zen­li ola­rak top­la­nıp görev tak­si­mi yap­ma­sı, va­tan­da­şı­mı­zın bu ko­nu­da du­yar­lı­lı­ğı­nın or­ta­ya ko­nul­ma­sı gibi et­ken­ler­dir. 2019 yı­lın­da em­ni­yet böl­ge­sin­de uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti su­çun­dan 7 tu­tuk­la­ma, 2020 yı­lı­nın Ocak ayın­da 3 tu­tuk­la­ma ya­pıl­dı. 2019 yı­lın­da 45 adet hap,5 gram be­ta­min, 402 gram esrar mad­de­si ele ge­çi­ril­di. 2020 Ocak ayın­da 21 adet hap, 13 gram metan 48 gram esrar mad­de­si ya­ka­lan­dı. Uyuş­tu­ru­cu ko­nu­sun­da özel­lik­le va­tan­da­şı­mı­zın ih­bar­la­rı çok önem­li bir rol oy­nu­yor.”
Ara­nan­lar-Ka­dı­na Şid­det
   “2019 yı­lın­da 219 ara­nan şa-hıs ya­ka­lan­dı ve bun­lar­dan 48 kişi tu­tuk­lan­dı. 2020 yı­lı­nın ocak ayın­da 56 şahıs ya­ka­lan­dı, bun­lar­dan 10 şahıs tu­tuk­lan­dı. 2019 yı­lın­da ilçe mer­ke­zin­de 6284 sa­yı­lı ka­dı­na şid­det su­çuy­la il­gi­li ola­rak 121 olay­dan adli işlem ya­pıl­dı, bun­lar­dan 101’i için hukuk mah­ke­me­sin­den ted­bir ka­ra­rı alın­dı.” 
Tra­fik-Okul­lar­da Gü­ven­lik
   “2019 yı­lın­da­ki tra­fik de­ne­tim­le­rin­de 707 bin 305 lira, 2020 yı­lı­nın ocak ayın­da da 41 bin 186 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. İlçe mer­ke­zi­miz­de­ki 22 ayrı okul­da top­lam 22 polis me­mu­ru okul­la­rın gü­ven­li­ğini sağ­la­dı. Genç­le­ri­mi­zin za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak tu­tul­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­ye devam ede­cek­ler.”
Em­ni­yet Bi­na­sı
   “Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Hiz­met bi­na­sı­nın iha­le­si ya­pıl­dı. İhale so­nu­cu in­şa­at ça­lış­ma­sı baş­la­dı. Top­lam 4 bin m2 alan­da ku­ru­la­cak bi­na­nın ma­li­ye­ti 7 mil­yon 177 bin 123 li­ra­dır. Bina bu yıl için­de ta­mam­la­na­cak. 40 adet bek­çi­mi­zin ata­ma­sı ya­pıl­mak su­re­tiy­le Nisan ayı içe­ri­sin­de il­çe­mi­zin huzur ve gü­ven­li­ği ile em­ni­yet ve asa­yiş iş­le­rin­de görev ba­şı­na geç­miş ola­cak.”
Jan­dar­ma-Nü­fus 
   “Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nda 1 subay, 12 ast­su­bay, 15 Uz-man Jan­dar­ma, 26 uzman olmak üzere top­lam 52 per­so­nel hiz­met gö­rü­yor. Nüfus ve va­tan­daş­lık hiz­met­le­ri ko­nu­sun­da bir ön­ce­ki yıl nü­fu­su­muz 64.120 bu yıl 64.790 ulaş­tı. Nüfus Mü­dür­lü­ğü ola­rak 2019’da 15.567 T.C. kim­lik kartı ve­ril­di. 3321 sü­rü­cü bel­ge­si 1204 pa­sa­port tan­zim edil­di.” 
 Sağ­lık-Müf­tü­lük
   “Sağ­lık hiz­met­le­rin­de ilçe sağ­lık mü­dür­lü­ğün­de 1 müdür, 21 dok­tor, 1 di­ye­tis­yen 3 sağ­lık me­mu­ru, 3 tek­nis­yen 13 hem­şi­re, 17 ebe, 1 la­bo­rant ile hiz­met­ler devam edi­yor. Yalı Sağ­lık Oca­ğı­nın bu­lun­du­ğu bina imar pla­nın­da sağ­lık hiz­met te­si­si gös­te­ril­mek üzere ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Hali hazır bina dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­dı­ğı daha önce tes­pit edil­di­ğin­den yı­kı­mı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Müf­tü­lük hiz­met­le­rin­de 78 cami, 23 kuran kursu ve 131 kad­ro­su var.”
Spor-Ye­ni Te­sis­ler
   “2019 yı­lın­da Spor Sa­lo­nu’nun zemin ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı yü­rü­tül­dü. Do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ya­pıl­dı. 2020 yı­lın­da Şehir Stadı’nın ay­dın­la­tıl­ma­sı­nı plan­lı­yo­ruz. İlçe­mi­ze yeni bir stad­yum ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da gi­ri­şim­le­ri­miz devam edi­yor. İlçe­mi­ze Genç­lik Mer­ke­zi ka­zan­dır­ma ça­ba­la­rı­mız devam edi­yor.”
Tarım-Orman
   “Tarım ve Or­man­cı­lık hiz­met­le­rin­de her alan­da teş­vik­le­ri­miz var. Gıda üre­ti­mi yapan yer­ler de­net­len­di. Okul kan­tin­le­ri­miz de­net­le­ni­yor. Sos­yal hiz­met­ler de S Y.D. vakfı ola­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za ge­rek­li yar­dım­lar ya­pıl­dı.”
Lon­goz-Tu­rizm-Ça­lış­tay
   “Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’nca Eko tu­riz­mi ge­liş­tir­mek ama­cıy­la ha­zır­la­nan proje için 14 mil­yon li­ra­lık kay­nak ay­rıl­dı. Lon­goz­la il­gi­li ola­rak ha­zi­ne yer­le­rin­de tah­sis­ler ta­mam­lan­dı. Proje yakın za­man­da ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek. Mayıs ayı için­de Be­le­di­ye­miz, Kay­ma­kam­lı­ğı­mız, Mes­lek Yük­sek Oku­lu­muz­la bir­lik­te, tu­rizm şir­ket­le­ri­ni de davet ede­rek Büyük Tu­rizm Ça­lış­ta­yı yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bu ça­lış­tay belki çok önem­li ya­tı­rım­cı­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­recek.”
Ulaş­tır­ma- Alt­ya­pı  
   “Sa­hil­de olu­şan kıyı eroz­yo­nu­nun önüne geç­mek amacıyla Sa­kar­ya nehri çıkış ağ­zı­nın ka­pan­ma teh­li­ke­si­ni gi­der­mek için bir mah­muz pro­je­si ha­zır­lan­dı. İha­le­si ya­pıl­dı. Li­man­da alt yapı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. 2020 yı­lın­da hiz­me­te baş­la­ya­cak. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ona­yıy­la Sa­kar­ya Va­li­li­ği, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Ka­ra­su Li­ma­nın­da Deniz Şube Mü­dür­lü­ğü ku­rul­du.”
Ro­man­la­ra Konut
   “İlçede uzun yıl­lar ika­met eden 80 Roman aile­nin ka­lı­cı konut ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için ara­yış için­dey­dik. Geçen yıl De­niz­köy’de bir yer tes­pit et­miş­tik. Be­le­di­ye­miz mevzi imar pla­nı­nı ha­zır­lı­yor, Çevre Ba­kan­lı­ğı’na su­nup kısa sü­re­de hazır hale ge­ti­re­ce­ğiz.”


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.