SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

VALİ NAYİR KARASU’NUN SORUNLARINI DİNLEDİ

VALİ NAYİR KARASU’NUN SORUNLARINI DİNLEDİ
Yeni Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karasu'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.19.12.2018 15:07
Yeni Sa­kar­ya Va­li­si Ahmet Handi Nayir 18 Ara­lık Salı günü Ka­ra­su’ya ilk zi­ya­re­ti­ni ger­çek­leş­tir­di. Vali Nayir'i Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de Kay­ma­kam Aziz Mer­can, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, Jan­dar­ma Bin­ba­şı Ahmet Tev­fik Al­tu­nel ve İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Fatih Ersoy kar­şı­la­dı. 
Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Vali Nayir, Kay­ma­kam Mer­can'dan ilçe hak­kın­da bil­gi­ler aldı. 
Yöneticilerle tanıştı
Bir­lik­te görev ya­pa­cak­la­rı kamu kurum ve ku­ru­luş yö­ne­ti­ci­le­rini ta­nı­mak is­te­dik­le­ri için ilçe zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, hep be­ra­ber hal­kı­mı­zın ih­ti­yaç duy­du­ğu hiz­met­le­ri önem­se­yip, bek­len­tile­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye gay­ret ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, ”Bu hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için her­ke­sin görev ta­nı­mı içe­ri­sin­de kendi pa­yı­na dü­şe­ni yap­ma­sı ge­re­ki­yor’’ dedi.
‘Görev ayrımı olmamalı’
Önem­li ya da önem­siz görev ay­rı­mı­mız ol­ma­ma­lı. Her ke­sim­le iyi bir iş­bir­li­ği­ne ge­rek­si­nim du­ya­ca­ğız'' ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Sa­kar­ya Va­li­si Nayir, top­lan­tı­nın ar­dın­dan il­çe­den ay­rı­lır­ken tüm kamu ve kurum ça­lı­şan­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­di.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.