SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Yangın Mini Çarşı'yı yok etti

Yangın Mini Çarşı'yı yok etti
Sa­hil­de bu­lu­nan he­di­ye­lik eşya çar­şı­sı Gece Pa­za­rı, 2 Ara­lık Pazar sa­ba­hı 04.20'de çıkan yan­gın­da kul­la­nıl­maz hale geldi. 50 dük­ka­nın küle dön­dü­ğü yan­gı­nı it­fa­iye ekip­le­ri üç saatlik bir çabayla ve güç­lük­le kont­rol al­tı­na aldı.05.12.2018 14:21
Yaz se­zo­nun­da bin­ler­ce yaz­lık­çı ve va­tan­daş ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edi­len mini çarşı, id­di­ala­ra göre henüz kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen kişi veya ki­şi­ler­ce ya­kı­lan ateş so­nu­cu büyük öl­çü­de hasar gördü. 
Uzun müdahale
Saat 04.20 sı­ra­la­rın­da mey­da­na gelen yan­gın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ra­su İtfa­iye Amir­li­ği’ne bağlı ekip­le­rin mü­da­ha­le­si so­nu­cu yak­la­şık 3 saat so­nun­da kont­rol al­tı­na alın­dı. Yan­gın, uzun süren mü­da­ha­le so­nun­da ta­ma­men söndü.
Ka­za­ mı, kun­dak­la­ma mı?
Ka­ra­su Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Olay Yeri İnce­le­me Ekip­le­ri de  kun­dak­la­ma şüp­he­si­ne karşı yan­gın ala­nın­da in­ce­le­me yaptı. Görgü ta­nık­la­rı­nın ifa­de­si­ne göre, yan­gı­nın kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen kişi veya ki­şi­ler­ce, mini çarşı ya­nın­da bu­lu­nan Cafe Bist­ro’nun al­tın­da yer alan bir dük­kan­da ya­kı­lan ateş so­nu­cu çık­tı­ğı iddia edil­di.
Soruşturma başlatıldı
Kısa sü­re­de ya­yı­lan ve dük­kan­la­rın büyük kıs­mı­na sıç­ra­yan yan­gı­nın alev­le­rin­den çıkan kı­vıl­cım ve tahta par­ça­la­rı geniş bir alanı olum­suz et­ki­le­di. Ola­yın kaza mı, yoksa kun­dak­la­ma mı ol­du­ğu­nun be­lir­len­me­si için em­ni­yet güç­le­ri geniş çaplı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. 
50 dükkan
Mini çar­şı­da bu­lu­nan yak­la­şık 50 dük­ka­nın ta­ma­men ya­na­rak kul­la­nıl­maz hale gel­me­si­nin ar­dın­dan iş­let­me sa­hip­le­ri olay ye­ri­ne ge­le­rek kalan sağ­lam eş­ya­la­rı­nı kur­tar­ma­ya ça­lış­tı. Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.