SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­ya iliş­kin dü­zen­le­me­

Ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­ya iliş­kin dü­zen­le­me­
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile be­le­di­ye­ler gibi diğer kamu ida­re­le­ri­ne olan rnborç­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­den ya­rar­lan­mak is­te­yen­ler, 31 Tem­muz'a kadar baş­vu­ru­da bu­lu­na­cak.31.05.2018 00:00
   Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın Vergi ve Diğer Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin 7143 Sa­yı­lı Kanun Genel Teb­li­ği, Resmi Ga­ze­te’nin mü­ker­rer sa­yı­sın­da ya­yım­lan­dı. Teb­liğ­le, Ba­kan­lı­ğa bağlı tah­sil da­ire­le­rin­ce takip edi­len amme ala­cak­la­rı, il özel ida­re­le­ri ile be­le­di­ye­ler ve Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lık­la­rı­na (YİKOB) ait ala­cak­la­rın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı, mat­rah ve vergi ar­tı­rı­mı, iş­let­me ka­yıt­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne iliş­kin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na dair usul ve esas­lar dü­zen­len­di.
   NELERİ KAPSIYOR?
31 Mart ve ön­ce­ki dö­nem­le­re ait öden­me­si ge­re­ken ver­gi­ler ve bun­la­ra bağlı vergi ce­za­la­rı, ge­cik­me fa­iz­le­ri, ge­cik­me zam­la­rı, ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mın­da ola­cak. Çe­şit­li ka­nun­lar kap­sa­mın­da, 31 Mart’tan önce ke­si­len idari para ce­za­la­rı da ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­lecek.
   Amme ala­cak­la­rı kap­sa­mın­da takip edi­len, ec­ri­mi­sil, Kay­nak Kul­la­nı­mı­nı Des­tek­le­me Fonu (KKDF), Des­tek­le­me ve Fiyat İstik­rar Fonu (DFİF), öğ­re­nim ve katkı kre­di­si ala­cak­la­rı ile doğ­ru­dan gelir des­te­ği öde­me­le­rin­den geri alın­ma­sı ge­re­ken­ler gibi ala­cak­lar­dan, takip için vergi da­ire­le­ri­ne in­ti­kal etmiş olan­lar da ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mın­da ola­cak.
   Dü­zen­le­me kap­sa­mın­da iş­let­me­le­re, iş­let­me­de mev­cut ol­du­ğu halde ka­yıt­lar­da yer al­ma­yan emtia, ma­ki­ne, teç­hi­zat, de­mir­baş­lar ile ka­yıt­lar­da yer al­dı­ğı halde iş­let­me­de bu­lun­ma­yan emtia, kasa mev­cu­du ve or­tak­lar­dan ala­cak­la­rın be­ya­nı im­kâ­nı da sağ­lan­dı. İl özel ida­re­le­ri ile be­le­di­ye­ler­ce takip edi­len ala­cak­lar da ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­lecek.
 31 Temmuz
   Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na, il özel ida­re­le­ri­ne, be­le­di­ye­le­re, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne, YİKOB’lara, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri su ve ka­na­li­zas­yon ida­re­le­ri­ne bağlı tah­sil da­ire­le­ri­ne olan ala­cak­la­rı öde­mek is­te­yen borç­lu­la­rın, 31 Tem­muz’a kadar borç­lu bu­lun­duk­la­rı tah­sil da­ire­le­ri­ne ya­zı­lı ola­rak baş­vur­ma­sı ge­re­kecek. Vergi da­ire­le­ri­ne olan borç­lar için, bağlı bu­lu­nu­lan vergi da­ire­si ya­nın­da, posta yo­luy­la, www.?gib.?gov.?tr ya da e-dev­let (www.?turki­ye.?gov.?tr) üze­rin­den baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­lecek.
Davadan vazgeçilecek
   Ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­mak üzere baş­vu­ran borç­lu­la­rın, takip ve tah­si­lat iş­lem­le­rin­den do­la­yı aç­tık­la­rı da­va­lar­dan da vaz­geç­me­le­ri ge­re­kecek.
Taksit süreleri
   Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın ilk tak­sit ödeme sü­re­si için­de, ta­ma­men ya da iki­şer aylık dö­nem­ler ha­lin­de azami 18 eşit tak­sit­te öden­me­si müm­kün ola­cak. İlk tak­sit ödeme sü­re­si, 1 Ekim günü mesai saati bi­ti­min­de sona erecek. 18 tak­sit ya­nın­da, 6, 9 ve 12 eşit tak­sit­te ödeme se­çe­nek­le­ri de bu­lu­na­cak.
İlk iki taksit önemli
   Kanun kap­sa­mın­da öden­me­si ge­re­ken tak­sit­le­rin ilk iki­si­nin, sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ko­şu­luy­la, kalan tak­sit­ler­den bir tak­vim yı­lın­da en fazla iki tak­si­tin sü­re­sin­de öden­me­me­si veya eksik öden­me­si ha­lin­de, Kanun hü­küm­le­ri ihlal edil­miş sa­yıl­ma­ya­cak. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.