SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Yeni imar yö­net­me­li­ği­ne göre...

Yeni imar yö­net­me­li­ği­ne göre...
Değişikliğe gidilen yeni imar yö­net­me­li­ği­ne göre 4 katlı bi­na­lar­da asan­sör zo­run­lu ola­cak.02.08.2018 15:42
   Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, Plan­lı Alan­lar İmar yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik yaptı. Artık 4 ve daha fazla katlı bi­na­lar­da asan­sör bu­lun­ma­sı zo­run­lu ola­cak. 3 katlı bi­na­la­ra da is­te­ğe bağlı bi­çim­de asan­sör ya­pı­la­bi­lecek. 10 kat ve üze­rin­de­ki bi­na­lar­da ise, asan­sör­ler­den en az bi­ri­nin duman sız­dır­maz ni­te­lik­te ve yan­gı­na da­ya­nık­lı mal­ze­me­den ya­pıl­ma­sı ve je­ne­ra­tö­re bağlı bu­lun­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di.
Asansör yeri
   Yeni yö­net­me­li­ğe göre, tek ba­ğım­sız bö­lüm­lü ko­nut­lar hariç kat adedi 3 olan bi­na­lar­da asan­sör yeri bı­ra­kıl­ma­sı, 4 ve daha fazla olan bi­na­lar­da ise asan­sör te­si­si zo­run­lu oldu. Daha az katlı ya­pı­lar­da da asan­sör ya­pı­la­bi­lecek. Yük­sek bi­na­lar için zo­run­lu asan­sör stan­dar­dı da şöyle be­lir­len­di.
En az bir adet
   ‘'Kul­la­nı­la­bi­lir kat­lar alanı tek katlı olan bi­na­lar hariç, 800 met­re­ka­re­den veya kat adedi bir­den fazla olan umumi bi­na­lar­da en az bir adet asan­sör ya­pıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Ay­rı­ca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3’ten fazla olan umumi bi­na­lar­da, uy­gu­la­ma imar pla­nı­na göre 10 kat ve üzeri bi­na­lar­da ve zemin kat üze­rin­de 20'den fazla konut kul­la­nım­lı ba­ğım­sız bölüm bu­lu­nan ya­pı­lar­da as­ga­ri öl­çü­le­re uygun ve en az 2 adet olmak üzere bi­na­nın tipi, kul­la­nım yo­ğun­lu­ğu ve ih­ti­yaç­la­rı­na göre be­lir­le­necek sa­yı­da asan­sör ya­pıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Bu asan­sör­ler­den en az biri, her­han­gi bir teh­li­ke anın­da, arıza veya elekt­rik­le­rin ke­sil­me­si ha­lin­de zemin kata ula­şıp ka­pı­la­rı­nı aça­cak, yan­gı­na da­ya­nık­lı mal­ze­me­den ya­pıl­mış kuyu için­de, duman sız­dır­maz ni­te­lik­te ve ke­sin­ti­siz bir güç kay­na­ğın­dan bes­le­necek şe­kil­de tesis edil­me­si ge­rek­li­dir.''

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.