SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

'Yenersen başarılısın'

'Yenersen başarılısın'
Ka­ra­sus­por’un Böl­ge­sel Ama­tör Lig’e ilk kez yük­sel­di­ği 2013/14 se­zo­nun­da Kulüp Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni Yıl­maz Ekşi’ye dev­re­den Hasan Özkan, yeni sezon ön­ce­si ku­lüp­le il­gi­li dü ­şün­ce­le­ri­ni Ka­ra­su Haber Spor Mü­dü­rü Ahmet Şen’e an­lat­tı. 08.07.2015 17:36
Kulüp Başkanı sizdiniz ve daha sonra Yılmaz Ekşi’ye bıraktınız. Ne zaman oldu bu?
   -Ben 2013-2014 Se­zo­nu­nun be­şin­ci ma­çın­da gö­re­vi Yıl­maz Ekşi’ye dev­ret­tim. Ta­kı­mın bir puanı vardı. Yıl­maz Ekşi baş­kan ol­duk­tan sonra güzel bir yö­ne­tim ser­gi­le­di ve Ka­ra­sus­por ilk se­zo­nun­da Sa­kar­ya bi­rin­ci­si oldu. Geç­ti­ği­miz sene de play offa kal­mış olsak bile takım küme düş­me­di ve BAL’da kaldı. Ta­kı­mı ligde tuttu ama bu işin fa­tu­ra­sı yük­sek.
EN AZ 500 BİN LİRA
Ör­ne­ğin geç­ti­ği­miz yıl ne kadar para har­can­dı sezon boyu?
   -Yeme içme ve ba­rın­ma mas­raf­la­rı dâhil en az 500 bin li­ra­lık bir har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı tah­min edi­yo­rum. Belki de faz­la­dır. Yak­la­şık 10 kişi ya­ban­cı topçu var. Bun­la­rın ta­kı­ma ma­li­ye­ti ne­re­den bak­san ka­li­te­si­ne göre 25 bin lira ile 40 bin lira ara­sı­dır. Oyun­cu­yu trans­fer eder­ken en az 15’er bin lira pe­şi­nat ve­ri­yor­su­nuz. Diğer ta­raf­tan, Ka­ra­su’nun ço­cuk­la­rı bilye 15 bin li­ra­dan aşa­ğı­ya top oy­na­mı­yor. Yer­li­le­re de en az 7,5 ile 10 lira arası peşin ödeme ya­pı­yor­su­nuz.
Şu anda durum nedir diye sorsak. Kulüpte neler oluyor?
   -Baş­kan Yıl­maz Ekşi devam et­me­me ka­ra­rı al­dı­ğı­nı ka­mu­oyu­na dek­la­re etti. Ne­de­ni­ni de açık­la­dı: ‘Be­le­di­ye Baş­ka­nı üç yıl­dır bize yar­dım et­mi­yor.’ Geçen yıl ve­ri­len çek­ler bile öden­me­di. Buna rağ­men Yıl­maz Ekşi kar­deş­le­ri ve üç beş işa­da­mı­nın des­te­ğiy­le bu işi çok güzel yü­rüt­tü. Al­nı­nın akıy­la se­zo­nu ta­mam­la­dı. Pi­ya­sa­ya ve fut­bol­cu­la­ra tek kuruş borç bı­rak­ma­dı.
İLLA YENECEKSİN!
Yöneticilikte başarı ne ile ölçülüyor?
   -Kulüp ida­re­ci­le­ri­nin ba­şa­rı­sı bu za­man­da ne­ti­ce­ye ba­ka­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor. Takım ba­şa­rı ka­zan­mış­sa ba­şa­rı­lı­sın, ye­ni­lir­se günah ke­çi­si. Bir BAL ta­kı­mı nasıl ku­ru­lur, mas­raf­la­rı nasıl kar­şı­la­nır, ta­kı­mın bü­tün­lü­ğü moral ve mo­ti­vas­yo­nu nasıl diri tu­tu­lur? Bun­la­rı soran eden olmaz. O ne­den­le spor ku­lü­bü idare etmek zor­dur. 
BAL’a çıkarken de yaşadınız mı böyle sorunları?
   -Ben her zaman söy­lü­yo­rum; bu ku­lü­bü biz so­kak­tan aldık. Dö­ne­min Kay­ma­ka­mı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Kulüp Baş­ka­nı Dur­sun Caner yö­ne­ti­mi bana ve ar­ka­daş­la­rı­ma dev­re­der­ler­ken bir sürü va­at­ler­de bu­lun­du­lar. Ama hiç bi­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler. Allah razı olsun Yıl­maz Ekşi bana des­tek oldu ve Ka­ra­sus­por’u BAL’a çı­kar­dık. Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz; kulüp yö­ne­tim top­lan­tı­sı ya­pı­yo­ruz gelen iki kişi. Bir üçün­cü­sü yok. Ne Yıl­maz Abi ne de ben ida­re­ci­li­ği bilen in­san­lar da de­ğil­dik. Yan­lış­la­rı­mız ol­ma­dı mı? El­bet­te ol­muş­tur. Ama borç harç bı­rak­ma­dan gö­re­vi­mi­zi al­nı­mı­zın akıy­la ta­mam­la­dık.
Kulüpteki ayak izleriniz eskiye dayanıyor.
   -Ben 15 se­ne­dir bu ku­lüp­le içli dış­lı­yım. Babam Hü­se­yin Özkan ve eniş­tem Kemal Ekşi mü­te­ah­hit. İste­sem pe­kâ­lâ on­la­rın de­ney­le­rin­den ve des­tek­le­rin­den ya­rar­la­na­rak in­şa­at sek­tö­rün­de daha aktif şe­kil­de rol alır­dım ve iyi pa­ra­lar ka­za­na­bi­lir­dim. Önüm­de engel mi vardı? Ama ti­ca­ri alanı bir ke­na­ra ite­rek Ka­ra­sus­por’u ter­cih ettim. Ku­lüp­te fut­bol oy­na­dım, mal­ze­me­ci­lik, şo­för­lük yap­tım.
Yıl­maz Ekşi “Ben artık yo­rul­dum abisi” diyor bana. Yer­den göğe kadar haklı. Des­tek için ka­pı­sı­nı ça­la­ca­ğın in­san­lar hep aynı ki­şi­ler. 
Geçen yılın kadrosu bir hayli iyiydi.
   -Şu anda Ka­ra­sus­por’da geçen se­ne­ki kad­ro­dan bir tane topçu kal­ma­dı. Ya­ban­cı­lar trans­fer oldu, yer­li­ler fut­bo­lu bı­rak­tı. İşte sezon yak­laş­tı. Ra­kip­le­ri­miz trans­fer­le­re baş­la­dı. Bu gün ha­re­ke­te geç­sen trans­fer için en az 300 bin lira para lazım; ma­aş­lar hariç.
BİZ VARIZ AMA...
Ne olacak peki; geleceği nasıl görüyorsunuz?
   -Yıl­maz Ekşi’yle ko­nuş­tuk. Be­le­di­ye Baş­ka­nı 250 bin lira ve­rir­se biz de o mik­tar­da katkı ya­pa­rız dedik. Ka­ra­su’da ku­lü­bü sa­hip­le­necek bir tek Yıl­maz Ekşi ile Hasan Özkan mı var? Zaten Yıl­maz Baş­kan açık­la­ma­sı­nı yaptı. Ku­lü­bü alın 100 bin lira des­tek ben­den diyor. Baş­kan’a gi­di­yo­ruz di­yo­ruz ki… Ka­ra­su’da yaz ay­la­rın­da 60-70 tane mar­ket açı­lı­yor. Hiç mi des­te­ği ol­ma­ya­cak bun­la­rın Ka­ra­su’nun spor ak­ti­vi­te­le­ri­ne? Her biri iki­şer üçer bin lira des­tek olsa sorun çö­zü­lür. Ama kim ya­pa­cak bu or­ga­ni­zas­yo­nu? El­bet­te Be­le­di­ye Baş­ka­nı. Adama olur olmaz yerde mar­ket ruh­sa­tı ver­miş­sin. Şehir tra­fi­ği allak bul­lak olmuş. Bunun bir kar­şı­lı­ğı ol­ma­lı ki, ka­mu­oyu da bu keş­me­ke­şe hoş­gö­rü gös­ter­sin.
Bir destek gelmedi mi Başkan’dan?
   -Baş­kan bize 150 bin lira para sözü verdi. Ama nakit değil. Ko­na­cık’taki ocak­tan kum alıp sat­ma­mı­zı is­te­di. Ora­da­ki mal­ze­me kum­dan çok çamur içe­ri­yor. Kime sa­ta­cak­sın? Geçen sene Baş­kan’ın ver­di­ği 50 bin li­ra­lık çek de öden­me­di.


Gücümüzle yetineceğiz yani...
   -Sı­ra­dan bir takım ku­rar­san lig­den düş­mek var. Ondan sonra çık­mak için uğraş. De­di­ğim gibi bu iş des­tek­le olur. Takım kur­mak bizim için 15 gün­lük iş. Kime gi­de­cek­sin des­tek için? Ek­şi­oğ­lu Ke­mal-Ha­san’a, Altan Aslan’a… So­ru­yor­lar onlar da ‘Baş­kan ve­ri­yor mu’ diye. CHP İlçe Başkanı Nurhan Aydın’la Gazi Metal’e git­tik. Belediye Başkanı’yla ba­ğı­nın kopuk ol­du­ğu iz­le­ni­mi aldık. Ka­ra­su’ya ya­pı­lan en büyük ya­tı­rı­mın sa­hi­bi ile di­ya­log ka­nal­la­rı­nı nasıl ka­pa­tır bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı?

Diğer SPOR haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.