SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • “TÜRKİYE NE­RE­YE GİDİYOR”

“TÜRKİYE NE­RE­YE GİDİYOR”


Ka­ra­su, Lu­moss Kafe’de ya­pı­lan top­lan­tı­da daha zi­ya­de fo­toğ­raf­lar kaldı ha­fı­za­lar­da. CHP Mil­let­ve­ki­li Dur­sun Çiçek, Emek­li Kur­may Albay Ali Türk­şen, CHP PM Üyesi M. Ali Çe­le­bi…CHP Sa­kar­ya İl Baş­ka­nı Ayça Taş­kent…
Top­lan­tı­yı ayar­la­yan, Ka­ra­su İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın…
Başta, top­lan­tı­nın kah­val­tı­lı ol­ma­sı ve ka­tı­lım­cı­lar­dan ücret alın­ma­sı eleş­ti­ril­di. Ancak mil­let­ve­ki­li­nin de­di­ği gibi; “İkti­dar par­ti­si bu tür top­lan­tı­la­ra ka­tı­lan­la­ra ücret ödü­yor ve her türlü ikram da be­da­va. Bizim top­lan­tı­la­ra ise sa­de­ce gönül ver­miş hal­kı­mız ka­tıl­dı­ğı için bir sa­lo­nu ancak dol­du­ra­bi­li­yo­ruz!”
Fo­toğ­raf­lar­dan çok orada ko­nu­şu­lan­la­rın tar­tı­şıl­ma­sı­nı is­ter­dim. Üç de­ğer­li ka­tı­lım­cı­nın ve de­ğer­li da­vet­li­le­rin top­lan­tı­ya kat­tık­la­rı, ha­va­da kal­ma­sın diye dü­şün­düm. Bu se­bep­le ak­lım­da kalan bir ka­çı­nı yazıp tar­tış­ma­ya aça­yım;
“-Si­liv­ri’de ranza kom­şu­suy­duk. Eşim dı­şa­rı­da ge­lin­lik giy­miş (pa­nel­de eşi ya­nın­day­dı) benim dı­şa­rı çık­ma­mı bek­li­yor­du ev­len­mek için.” CHP PM M. A. Çe­le­bi.
“-Si­liv­ri’de ko­ğu­şun par­mak­lı­ğın­dan dı­şa­rı sey­re­der­ken, bir orman, bir yol ve o yolda de­vam­lı yanıp sönen bir sarı ışık vardı. O ışı­ğın inadı, bizi ya­şa­ma bağ­lı­yor­du. O sarı ışı­ğın ıs­rar­la yan­ma­sı bana Ata­türk’ün ışı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.” Emek­li Kur­may Albay Ali Türk­şen.
“-Hap­se giren biri, tek­rar oraya gir­me­mek için 10 kat daha fazla çaba har­car. Bun­lar (hapse de gir­miş AKP yö­ne­ti­mi) İkti­dar­dan düş­tük­le­rin­de yap­tık­la­rı ile yar­gı­la­na­cak­la­rı ve büyük ih­ti­mal­le hapse gi­re­cek­le­ri için hiç­bir şey­den çe­kin­mez, ge­re­kir­se ül­ke­yi sa­va­şa atar” D. Çiçek
“-AKP, Geldi MHP’nin üs­tü­ne çöktü. Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ni sa­vu­nan tek parti kal­dık. İkti­da­rın al­ter­na­ti­fi kal­ma­dı. Tüm mağ­dur­la­rın ve mu­ha­lif­le­rin bizde, CHP’de bir­le­şe­ce­ği­ni umu­yo­rum. Seçim ol­du­ğun­da % 40 ile ik­ti­da­rız” D. Çiçek 
“-Si­liv­ri’de yar­gı­la­nır­ken, bizi yar­gı­la­yan­lar ön­le­rin­de ya­zı­lı ce­za­la­rı yü­zü­mü­ze oku­du­lar. O zaman on­la­rın yü­zü­ne karşı dedik ki, bir gün bu yap­tık­la­rı­nız için bu­ra­da siz­ler de yar­gı­la­na­cak­sı­nız. Ve yar­gı­la­nı­yor­lar. Hakim, savcı, hepsi içer­de…(Bu durum, on­la­rı çok mem­nun et­miş-hak­lı ola­rak)” A. Türk­şen
Dö­ne­min Gn. Kur. Bşk’nı, Baş­ba­ka­nı, Musul’da kon­so­los­lu­ğu­mu­zu ba­sa­cak­lar diye uyar­dı, Baş­ba­kan (Da­vu­toğ­lu), bizim IŞİD ile ara­mız iyi, bize bir şey yap­maz­lar, dedi. Kon­so­los­lu­ğu­muz rehin alı­nın­ca da bize bir ope­ras­yon yapıp ça­lı­şan­la­rı kur­tar­ma­mı­zı is­te­di. Gen. Kur. Baş­ka­nı, biz ope­ras­yon ya­par­sak gö­rev­li­ler­den de ölen ola­bi­lir ve suçu bize atar­sı­nız. Sizin IŞİD ile ara­nız iyi, en iyisi siz bir ko­nu­şun da bı­rak­sın­lar, dedi. Sonra da bil­di­ği­niz pa­zar­lık­lar ya­pıl­dı.” A. Türk­şen
“-Ko­şa­ner, or­du­yu Kur­toğ­lu Ce­ma­ati’nden te­miz­le­dik dedi, peki neden Fe­tö­cü­ler­den te­miz­le (ye) medi?” Bir va­tan­daş.
“-Or­du­yu şimdi Fe­to­cu­lar­dan te­miz­le­me­ye ça­lı­şır­ken, Men­zil­ci­ler dol­du­ru­lu­yor” Va­tan­daş
“-Hep aynı slo­gan­lar­la ko­nu­şu­yor­su­nuz, yeni bir şey üre­tin, vır­vır da vır vır, vır vır da vır vır” Ken­di­ne par­ti­li süsü veren ve sus­mak bil­me­yip şov yapan bir pro­vo­ka­tör. (Dı­şa­rı davet edil­di)
“-Kı­lıç­da­roğ­lu, by­lock kul­la­nan dört ba­ka­nı açık­la­ya­cak­tı, neyi bek­li­yor, şan­taj mı ya­pı­yor!” Va­tan­daş
“-Biz de açık­la­ma­sı ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yiz ama o konu Genel Baş­ka­nın ta­sar­ru­fun­da,” D. Çiçek
“-Ame­ri­ka’nın Tür­ki­ye’ye ir­ti­bat su­ba­yı ata­ma­sı­nı sin­di­re­mi­yo­rum, neden karşı gel­mi­yo­ruz?” Bir va­tan­daş
“-Ame­ri­ka’nın ir­ti­bat su­ba­yı ata­ma­sı yeni değil. An­ka­ra’da zaten böyle bir birim var. Bu, bizim on­lar­dan emir al­dı­ğı­mı­zı gös­ter­mez. Ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da bir­bi­ri­mi­zi bil­gi­len­dir­mek amaç­lı­dır.” D. Çiçek
“Or­du­nun, Kuzey Irak’a ve Su­ri­ye’ye gir­me­si doğru, çünkü orada terör yu­va­la­rı vardı ve sık sık Tür­ki­ye top­ra­ğı­na fü­ze­ler dü­şü­yor­du! Artık Düş­mü­yor!” D. Çiçek
“AKP’liler, Feto ko­mis­yo­nu­na evet de­dik­le­ri için piş­man ol­du­lar, çünkü on­lar­la kirli iliş­ki­ler or­ta­ya çıkıp ka­yıt­la­ra ge­çi­yor” D. Çiçek
“Her yere İmam Hatip açıl­dı, imam ih­ti­ya­cı­nın çok üze­rin­de. Ben de şimdi desem Her yere as­ke­ri lise aça­lım, olur mu?” A. Türk­şen
So­ru­la­ra daha çok Dur­sun Çiçek’in cevap ver­me­si, bir tek ona fır­sat ta­nın­dı­ğı için­dir. Diğer ko­nuş­ma­cı­la­rın soru cevap kıs­mı­na ge­çil­di­ği anda fon­da­ki mü­zi­ğin sesi açıl­mış, otu­ru­ma ka­tı­lan va­tan­daş­lar top­lan­tı­yı terk et­me­ye baş­la­mış­tı. 
Son­la­ra doğru ko­mu­tan­la­rın kitap im­za­la­ma­la­rı oldu. Ko­mu­tan­lar, kendi yaz­dık­la­rı ki­tap­la­rı, satın alan­la­ra im­za­la­dı­lar. Bazı va­tan­daş­lar buna kitap da­ğı­tıl­dı da bize neden ve­ril­me­di diye tepki gös­ter­di. As­lın­da prog­ram­da böyle bir şey yoktu. An­sı­zın ge­li­şen bu durum ön­ce­den plan­lan­say­dı, çok daha fazla kitap sa­tı­la­bi­lir­di.
İMPA­RA­TOR FM
Önce Ko­ca­ali’den sonra Hasan To­pa­loğ­lu ile Ka­ra­su’dan yayın yap­mış ve şimdi ka­pa­lı olan rad­yo­mu­za ka­vu­şu­yo­ruz. 
İlker Elik ar­ka­da­şı­mız, rad­yo­nun anah­ta­rı­nı almış. Çok ya­kın­da ya­yı­na devam edecek. Onun se­sin­den rek­lam­la­rı bile öz­le­mi­şiz. 
Ara­cı­mız­da radyo din­ler­ken, mer­ke­ze yak­laş­tık­ça fre­kans bo­zu­lu­yor, net­lik kay­bo­lu­yor. Öyle sa­nı­yo­rum ki mer­kez­de fre­kans bo­zu­cu var ya da polis tel­siz­le­ri engel olu­yor. Bu se­bep­le daha net olan rad­yo­mu­zu açı­yor­duk. O da ka­pa­nın­ca araç­ta radyo din­le­ye­mez olduk.
Ay­rı­ca İlçe­miz­de­ki kısa ha­ber­ler ve rek­lam­la­rı da din­le­me­yi öz­le­dik.
Haydi İlker, bek­let­me artık bizi…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1069