SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

17 YAŞINDAYIZ


   Ga­ze­te­den haber ver­di­ler, tam 17 yıl olmuş ga­ze­te­ci­li­ğe baş­la­dı­ğı­mız. Dedim kut­la­ma var mı? De­di­ler yok yok! Yemek yok, he­di­ye yok! 
   Sonra ak­lı­ma geldi, mev­cut ik­ti­dar­la bir­lik­te çık­mı­şız bu yola! Onlar baş­kan­lı­ğa kadar yük­sel­di­ler, Biz sa­de­ce Ka­ra­su haber ola­rak kal­dık. Biz­den  sonra çı­kan­lar bile Ko­ca­ali ve Fe­riz­li`ye kadar uzan­dı­lar! Ama bize, siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mı­zın des­te­ği yet­mek­te...
   Daha dün gibi ilk yaz­dı­ğım yazı... Ka­ra­su­ya gel­di­ği­min ikin­ci yılı... Daha meş­hur ol­ma­mı­şız! Haydi, yaz de­dik­le­rin­de, na­sıl­sa de­va­mı­nı is­te­mez­ler diye, gır­gır şa­ma­ta bir yazı yaz­mış­tım. İlk Turan Abi (Kalay) teb­rik etmiş, devam et de­miş­ti. 
   Yaz­dık­la­rı­ma gelen tep­ki­ler he­ve­si­mi ar­tır­mış­tı. İyi yaz­dı­ğı­mı söy­le­yen, eleş­ti­ren, yaz­ma­mı is­te­dik­le­ri ko­nu­la­rı ak­ta­ran­lar oldu. Yaz­dık­la­rım­dan sebep zaman zaman teh­dit aldım, eleş­ti­ril­dim. Hep gün­cel kal­ma­ya, gün­ce­li ya­ka­la­ma­ya ça­lış­tım. Bazen de­di­ko­du ya­za­rı de­di­ler, bazen de beni neden vur­ma­dık­la­rı­na şa­şır­dık­la­rı­nı söy­le­yen oldu!
   Her yazı yeni bir he­ye­can oldu benim için. Bazı ya­zar­lar konu sı­kın­tı­sı çe­ker­ken ne­re­dey­se 3-4 ko­nu­ya bir­den de­ğin­dim. Ga­ze­te­nin pat­ro­nu Cihan   Hocam, hiç bir zaman de­me­di, şunu yaz, bunu yazma diye. Neden yaz­dın da de­me­di. (Yok deve büyük ol­du­ğu için Deve diye büyük harf­le ya­zı­yor­mu­şum şek­lin­de­ki iğ­ne­le­me­si­ni sar­ho­şum diye an­la­ma­dım sanma Hocam. Sa­de­ce kut­la­ma ol­du­ğu için se­si­mi çı­kar­ma­dım!)
   Cihan Hoca`yı zor du­rum­da bı­rak­mak için baş­lar­da hep ero­tik fıkra ile bi­ti­rir­dim ya­zı­la­rı­mı. Hoca bazen ya­yın­la­maz­dı. Neden ya­yın­la­ma­dı­ğı­nı sor­du­ğum­da da, "Yer kal­ma­dı" diye ki­bar­lık ya­par­dı! (Neyse ki, o fık­ra­lar sa­ye­sin­de oku­yu­cu kit­le­mi ge­niş­let­ti­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum.)
   Ka­ra­su dı­şı­na taş­tı­ğı­nı da öğ­ren­dim ya­zı­la­rı­mın. An­ka­ra’ya, TBMM`ne git­ti­ğim­de, Sa­kar­ya mil­let­ve­ki­li­nin Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’ni çı­ka­ra­rak "Bunu sen mi yaz­dın?" de­di­ği­ni gör­düm. Gu­rur­lan­mış­tım tabii!
   Bir başka yazım için ce­za­evin­de yat­mak­ta olan bi­rin­den te­şek­kür aldım. Bek­le­mi­yor­dum. Ga­ze­te­nin bazı ko­ğuş­la­ra git­me­di­ği­ni söy­lü­yor­du de­va­mın­da! Yahu Cihan Hocam, sen ne­re­le­re gön­de­ri­yor­sun bu ga­ze­te­yi? Me­ğer­se Ko­ca­ali ve Fe­riz­li sı­nır­la­rı­nı çok­tan aşmış, An­ka­ra ve yurt­dı­şı­na kadar ula­şı­yor­mu­şuz!
   Övün­mek gibi ol­ma­sın ama neler neler ba­şar­dık biz bu ga­ze­tey­le. Me­se­la, Ka­ra­su`da ter­mik sant­ral ku­rul­ma­ma­sı için ka­mu­oyu oluş­tur­duk. Özşen Ders­ha­ne­si’nin üst ka­tın­da STK`ları ile kur­ma­ya ha­zır­la­nan firma ara­sın­da­ki di­ya­lo­ğu bir gör­sey­di­niz! Hele bir muh­tar; "Biz size ter­mik sant­ral kur­dur­ma­mak için bütün trak­tör­le­ri­mi­zi yol­la­ra di­ze­ce­ğiz" şek­lin­de mey­dan oku­ma­sı iyice ke­yif­len­dir­miş­ti bizi.
   Be­le­di­ye­de ya­pı­lan usul­süz kre­di­yi haber yap­tı­ğı­mız­da, Cihan Hoca’ya ya­pı­lan bir eleş­ti­ri, "Adam­lar 45 tril­yon kredi kul­lan­mış, siz uyu­yor­su­nuz" şek­lin­de ol­muş­tu. Eh, hocam da, "Man­şe­ti­mi­ze bir bak" şek­lin­de ce­vap­la­mış­tı.
   Ho­ca­mın en sev­di­ğim yönü; bi­ri­si bir rek­lam verip de ga­ze­te­ye sahip çı­kar­ca­sı­na ho­ca­ya ga­ze­te­yi eleş­tir­di­ğin­de, al ab­des­ti­ni der gibi rek­la­mı kal­dı­rı­yor­du. Doğ­ru­lu­ğun­dan şüp­he­len­di­ği rek­lam­la­rı al­mı­yor­du.
   Ken­di­si an­lat­ma­yı sev­mez ama ben an­la­ta­yım, Da­rı­ça­yı­rı’nda ya­pı­la­cak olan Çi­men­to Fab­ri­ka­sı’nı eleş­ti­ri­yor, rek­la­mı­nı da kabul et­mi­yor­du. Bir gün ha­tı­rı­nı kı­ra­ma­ya­ca­ğı bi­ri­si davet etmiş, alıp Sa­pan­ca`ya ye­me­ğe (!) gö­tür­müş­tü. Orada te­sa­dü­fen (!) fab­ri­ka sa­hip­le­ri de ye­mek­tey­miş. Ho­ca­ya psi­ko­lo­jik baskı yapıp rek­lam­dan pasta öner­miş­ler. Hoca yine dik dur­muş, "Ben sizin çev­re­ye zarar ve­re­ce­ği­ni­zi bi­li­yo­rum, rek­la­mı­nı­zı ya­pa­mam. Ancak size şu sözü ve­re­bi­li­rim, artık sizi eleş­tir­me­ye­ce­ğim de!" diye sıy­rıl­mış­tı. İstese o gün bir sıfır oto­mo­bil pa­ra­sı bile ala­bi­le­ce­ği halde, red­det­miş­ti. (Hey gidi Hocam, sen bu ka­fay­la hala eski model To­yo­ta ile anca gi­der­sin!) 
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne gelen mü­fet­tiş, bizim kredi ile il­gi­li yol­suz­luk ha­ber­le­ri­mi­zi ya­yın­la­dı­ğı­mız ga­ze­te­le­ri is­te­miş­ti. Ben de ta­nış­mak için git­ti­ğim mü­fet­tiş­le soh­bet ettim. Mü­fet­tiş bana sordu; "Peki, Ka­ra­su halkı ne diyor bu olan­la­ra?" Şa­şı­rıp cevap ve­re­me­dim. Sa­de­ce "Kredi yol­suz­lu­ğu­na mı" di­ye­bil­dim. Eğer ya­zı­mı okur­sa, ce­va­bı şimdi ve­re­yim; "Bize bir fil yet­mez, bir fil daha is­ti­yo­ruz!" deyip hala Baş­kan­lı­ğa devam et­me­si­ni is­ti­yor çoğu kişi!
   Artık reşit olduk 17 se­ney­le... Biz­le­ri bu heves ve azim­de ça­lış­ma­mı­zı sağ­la­yan, her zaman ya­nı­mız­da olan siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mı­za çok çok te­şek­kür edi­yo­ruz. İyi ki varız, değil mi?
ÖZLEDİK Mİ NE?
   Ka­ra­su, po­li­si­ye olay­lar­la çok meş­hur ol­muş­tu. Pa­zar­te­si sabah, Hazal Kebap önün­de po­li­si­ye bir olay olmuş. Me­rak­lan­dık tabii... Mey­da­nı gören bir gü­ven­lik ka­me­ra­sın­dan sey­ret­ti­ği­miz ka­da­rıy­la, Bir kişi, kar­şı­sın­da­ki diğer bir ki­şi­yi, kov­boy film­le­rin­de ol­du­ğu gibi ayak­la­rı­na ateş ede­rek dans et­ti­ri­yor­du! Son­ra­sın­da si­la­hı­nı be­li­ne koyup yo­lu­na devam eder­ken, he­def­te olan kişi de hızla ka­çı­yor! Ola­yın en garip ta­ra­fı, so­kak­ta­ki va­tan­daş, hiç bir şey ol­ma­mış gibi yol­la­rı­na devam edi­yor­lar! En iyi ta­ra­fı da, kim­se­ye bir şey ol­ma­ma­sı!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 179