2019`U BEKLİYORUZ!


   “İki gün Ka­ra­su`yu terk ettik, Ka­ra­su`yu yak­mış­sı­nız!" dedi ye­ğe­nim. Hafta sonu İstan­bul’a gez­me­ye git­miş­ler­di. Dedim "Ye­ğe­nim, sen belki ha­tır­la­maz­sın, bu kent­te imara ay­kı­rı ruh­sat­sız ya­pı­lar, hele de ah­şap­sa, imara uygun hale bu şe­kil­de ge­ti­ri­li­yor! Bu yeni bir konu değil, 15 se­ne­dir böyle" Ki­mi­le­ri "Derin Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı" di­yor­sa da bu kadar uzun sü­re­dir kun­dak­la­ma has­ta­lı­ğın­dan cay­dı­rı­cı bir çözüm bu­lu­na­ma­dı! Yine for­ma­li­te­den bir­kaç sor­gu­la­ma, sonra dosya tozlu raf­la­ra kal­dı­rı­la­cak. Umu­yo­ruz ki 2019’da tüm kun­dak­la­ma fa­il­le­ri bu­lu­nur ve ye­ni­si tek­rar­lan­maz. 
Bir dok­tor ar­ka­da­şı­mız, "Çok yurt dışı gez­me­dim ama Af­ri­ka`da görev aldım. Ora­da­ki in­san­la­rın bile için­de bir ya­şa­ma se­vin­ci var" di­ye­rek gü­nü­müz Tür­ki­ye’si in­sa­nı­nın ka­ram­sar­lı­ğı­nı vur­gu­la­mış. Esnaf sif­tah ya­pa­ma­dan iş­ye­ri­ni ka­pa­tı­yor. Mü­te­ah­hit­le­ri­miz in­şa­at ya­pı­mı­nı dur­dur­muş, buna bağlı ola­rak us­ta­lar, nak­li­ye­ci­ler, beton üre­ti­ci­le­ri, kapı pen­ce­re üre­ten­ler, sı­va­cı­lar, ça­tı­cı­lar, elekt­rik su te­si­sat­çı­la­rı, do­ğal­gaz­cı­lar vs. vs. hepsi mec­bu­ren yat­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar! Bek­li­yo­ruz ki pi­ya­sa açıl­sın, bek­li­yo­ruz 2019`u... 
    Tra­fik po­li­si­miz ve jan­dar­ma­mız, köşe ba­şı­nı tut­muş, ne­re­dey­se va­tan­da­şa tuzak kur­muş, ceza kesip du­ru­yor. Ko­nu­şu­lan­la­ra göre, el­de­ki ceza mak­buz­la­rı yıl­ba­şı­na kadar bi­tecek. Em­ni­yet ke­me­ri, te­le­fon­la ko­nuş­ma en çok rayiç gören ce­za­lar olsa da, hız sı­nı­rı­nı aşma, ha­ta­lı park etme, hatta eh­li­ye­tin kırık diye ceza ke­si­li­yor. Ne­re­dey­se "Neden ceza ye­me­din" ce­za­sı ke­si­lecek. Seçim se­be­biy­le para lazım ama halk da hü­kü­me­te kin­len­me­sin diye yıl­ba­şın­dan sonra tuzak kur­ma­lar ve ceza kesme iş­le­ri bi­ti­yor. Sıkın di­şi­ni­zi... 2019`a kadar ceza ye­mez­se­niz Mart so­nu­na kadar da ye­mez­si­niz! 
    Milli Pi­yan­go bi­le­ti 70 lira... Daha önce ce­ma­ate çı­kı­yor­du hep ik­ra­mi­ye­ler. Tek­rar ce­ma­ate çıkar mı, bi­lin­mez. Zaten kimse de bunun ga­ran­ti­si­ni ver­mi­yor. TV’de nak­len ve­ri­len ve noter hu­zu­run­da ya­pı­lan çe­ki­liş­ler artık ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ya­pı­lı­yor. Ama ik­ra­mi­ye göz ka­maş­tı­rı­cı, 70 mil­yon... Çey­rek bi­let­le bile hayal ku­ra­bi­li­yor­sun, 17,5 mil­yon... Dolar yük­se­lir­ken her şeye zam ya­pan­lar, dolar iner­ken pek de in­di­rim yap­mı­yor­lar. Hemen her gün zam ha­be­ri du­yu­yo­ruz. Bu kriz­de er­ken­den bilet alıp mil­yon­la­rın ha­ya­li­ni kur­mak ga­li­ba en iyisi. Bek­li­yo­ruz 2019`u... 
"Hoş­gel­din Ara­lık: 
    Hadi gel seni muh­te­şem ya­pa­lım. Öyle bir dört hafta yaşat ki, ge­ri­de bı­rak­tı­ğın 11 aya bedel olsun. Ya ne şa­ha­ney­di şu 2018 diye bah­se­de­lim sen­den. Sürp­riz­le­rin bir­bi­ri­ni ko­va­la­dı­ğı, mut­suz­la­rın mutlu ol­du­ğu, ener­ji­miz bol, sev­dik­le­ri­miz hep ya­nı­mız­da, rızkı bol, sağ­lık­lı. Hangi süper ha­be­re daha çok se­vin­sem diye şa­şı­ra­ca­ğı­mız, kalbi güzel in­san­lar­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız, bir ARA­LIK ol. Madem en so­nun­cu­sun, en iyisi ol değil mi?" diye bizi gaza ge­ti­ren bir ar­ka­da­şı­mı­zın di­lek­le­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum. Belki Ara­lık ayı değil ama 2019 yılı bir dönüş yılı olsun. Ti­ca­re­tin art­tı­ğı, pa­ra­nın bol­laş­tı­ğı, kri­zin tü­ken­di­ği, iş­siz­li­ğin bitme nok­ta­sı­na gel­di­ği bir yıl olsun. Su­ri­ye­li­le­rin mem­le­ke­ti­ne dön­dü­ğü, Av­ru­pa`da say­gın­lı­ğı olan bir ulus ola­lım. Ba­sı­nın ger­çek­le­ri çar­pıt­ma­dı­ğı, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­nın iş­lev­sel ol­du­ğu, her­ke­sin kendi işini yap­tı­ğı, kişi başı milli ge­li­rin doğ­ru­dan ce­bi­mi­ze in­di­ği bir baş­lan­gıç olsun 2019. 
       SEÇİM YA­TI­RI­MI-KA­NAL 
    Yazın, ka­na­lın suyu iyice in­miş­ken ya­pıl­ma­yan kanal iyi­leş­tir­me­si, yağ­mur­la­rın aşırı art­tı­ğı kış ay­la­rın­da prog­ra­ma alın­mış. "Seçim ya­tı­rı­mı" diye bas bas ba­ğı­ran proje, Ha­zi­ran ayın­da kömür da­ğıt­ma­ya ben­zi­yor. Tabii za­man­sız baş­la­nın­ca, ka­na­la ke­na­rı­na atı­lan taş­lar suyun için­de kaldı. Ciddi bir proje ol­ma­dı­ğı, sa­de­ce göz bo­ya­mak için ya­pıl­dı­ğı belli. 
Kanal bo­yu­nu har­ca­dık. Bu­ra­da ne güzel rek­re­as­yon alan­la­rı, bi­sik­let ve yü­rü­yüş yol­la­rı ya­pı­la­bi­lir­di. Hal­bu­ki as­falt ya da sta­bi­li­ze yol­la­ra ter­cih edil­di. Ka­na­lın ile­ri­si bakir du­ru­yor. Aman el atıp boz­ma­yın, aman haa!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 268