SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

2019`U BEKLİYORUZ!


   “İki gün Ka­ra­su`yu terk ettik, Ka­ra­su`yu yak­mış­sı­nız!" dedi ye­ğe­nim. Hafta sonu İstan­bul’a gez­me­ye git­miş­ler­di. Dedim "Ye­ğe­nim, sen belki ha­tır­la­maz­sın, bu kent­te imara ay­kı­rı ruh­sat­sız ya­pı­lar, hele de ah­şap­sa, imara uygun hale bu şe­kil­de ge­ti­ri­li­yor! Bu yeni bir konu değil, 15 se­ne­dir böyle" Ki­mi­le­ri "Derin Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı" di­yor­sa da bu kadar uzun sü­re­dir kun­dak­la­ma has­ta­lı­ğın­dan cay­dı­rı­cı bir çözüm bu­lu­na­ma­dı! Yine for­ma­li­te­den bir­kaç sor­gu­la­ma, sonra dosya tozlu raf­la­ra kal­dı­rı­la­cak. Umu­yo­ruz ki 2019’da tüm kun­dak­la­ma fa­il­le­ri bu­lu­nur ve ye­ni­si tek­rar­lan­maz. 
Bir dok­tor ar­ka­da­şı­mız, "Çok yurt dışı gez­me­dim ama Af­ri­ka`da görev aldım. Ora­da­ki in­san­la­rın bile için­de bir ya­şa­ma se­vin­ci var" di­ye­rek gü­nü­müz Tür­ki­ye’si in­sa­nı­nın ka­ram­sar­lı­ğı­nı vur­gu­la­mış. Esnaf sif­tah ya­pa­ma­dan iş­ye­ri­ni ka­pa­tı­yor. Mü­te­ah­hit­le­ri­miz in­şa­at ya­pı­mı­nı dur­dur­muş, buna bağlı ola­rak us­ta­lar, nak­li­ye­ci­ler, beton üre­ti­ci­le­ri, kapı pen­ce­re üre­ten­ler, sı­va­cı­lar, ça­tı­cı­lar, elekt­rik su te­si­sat­çı­la­rı, do­ğal­gaz­cı­lar vs. vs. hepsi mec­bu­ren yat­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar! Bek­li­yo­ruz ki pi­ya­sa açıl­sın, bek­li­yo­ruz 2019`u... 
    Tra­fik po­li­si­miz ve jan­dar­ma­mız, köşe ba­şı­nı tut­muş, ne­re­dey­se va­tan­da­şa tuzak kur­muş, ceza kesip du­ru­yor. Ko­nu­şu­lan­la­ra göre, el­de­ki ceza mak­buz­la­rı yıl­ba­şı­na kadar bi­tecek. Em­ni­yet ke­me­ri, te­le­fon­la ko­nuş­ma en çok rayiç gören ce­za­lar olsa da, hız sı­nı­rı­nı aşma, ha­ta­lı park etme, hatta eh­li­ye­tin kırık diye ceza ke­si­li­yor. Ne­re­dey­se "Neden ceza ye­me­din" ce­za­sı ke­si­lecek. Seçim se­be­biy­le para lazım ama halk da hü­kü­me­te kin­len­me­sin diye yıl­ba­şın­dan sonra tuzak kur­ma­lar ve ceza kesme iş­le­ri bi­ti­yor. Sıkın di­şi­ni­zi... 2019`a kadar ceza ye­mez­se­niz Mart so­nu­na kadar da ye­mez­si­niz! 
    Milli Pi­yan­go bi­le­ti 70 lira... Daha önce ce­ma­ate çı­kı­yor­du hep ik­ra­mi­ye­ler. Tek­rar ce­ma­ate çıkar mı, bi­lin­mez. Zaten kimse de bunun ga­ran­ti­si­ni ver­mi­yor. TV’de nak­len ve­ri­len ve noter hu­zu­run­da ya­pı­lan çe­ki­liş­ler artık ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ya­pı­lı­yor. Ama ik­ra­mi­ye göz ka­maş­tı­rı­cı, 70 mil­yon... Çey­rek bi­let­le bile hayal ku­ra­bi­li­yor­sun, 17,5 mil­yon... Dolar yük­se­lir­ken her şeye zam ya­pan­lar, dolar iner­ken pek de in­di­rim yap­mı­yor­lar. Hemen her gün zam ha­be­ri du­yu­yo­ruz. Bu kriz­de er­ken­den bilet alıp mil­yon­la­rın ha­ya­li­ni kur­mak ga­li­ba en iyisi. Bek­li­yo­ruz 2019`u... 
"Hoş­gel­din Ara­lık: 
    Hadi gel seni muh­te­şem ya­pa­lım. Öyle bir dört hafta yaşat ki, ge­ri­de bı­rak­tı­ğın 11 aya bedel olsun. Ya ne şa­ha­ney­di şu 2018 diye bah­se­de­lim sen­den. Sürp­riz­le­rin bir­bi­ri­ni ko­va­la­dı­ğı, mut­suz­la­rın mutlu ol­du­ğu, ener­ji­miz bol, sev­dik­le­ri­miz hep ya­nı­mız­da, rızkı bol, sağ­lık­lı. Hangi süper ha­be­re daha çok se­vin­sem diye şa­şı­ra­ca­ğı­mız, kalbi güzel in­san­lar­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız, bir ARA­LIK ol. Madem en so­nun­cu­sun, en iyisi ol değil mi?" diye bizi gaza ge­ti­ren bir ar­ka­da­şı­mı­zın di­lek­le­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum. Belki Ara­lık ayı değil ama 2019 yılı bir dönüş yılı olsun. Ti­ca­re­tin art­tı­ğı, pa­ra­nın bol­laş­tı­ğı, kri­zin tü­ken­di­ği, iş­siz­li­ğin bitme nok­ta­sı­na gel­di­ği bir yıl olsun. Su­ri­ye­li­le­rin mem­le­ke­ti­ne dön­dü­ğü, Av­ru­pa`da say­gın­lı­ğı olan bir ulus ola­lım. Ba­sı­nın ger­çek­le­ri çar­pıt­ma­dı­ğı, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­nın iş­lev­sel ol­du­ğu, her­ke­sin kendi işini yap­tı­ğı, kişi başı milli ge­li­rin doğ­ru­dan ce­bi­mi­ze in­di­ği bir baş­lan­gıç olsun 2019. 
       SEÇİM YA­TI­RI­MI-KA­NAL 
    Yazın, ka­na­lın suyu iyice in­miş­ken ya­pıl­ma­yan kanal iyi­leş­tir­me­si, yağ­mur­la­rın aşırı art­tı­ğı kış ay­la­rın­da prog­ra­ma alın­mış. "Seçim ya­tı­rı­mı" diye bas bas ba­ğı­ran proje, Ha­zi­ran ayın­da kömür da­ğıt­ma­ya ben­zi­yor. Tabii za­man­sız baş­la­nın­ca, ka­na­la ke­na­rı­na atı­lan taş­lar suyun için­de kaldı. Ciddi bir proje ol­ma­dı­ğı, sa­de­ce göz bo­ya­mak için ya­pıl­dı­ğı belli. 
Kanal bo­yu­nu har­ca­dık. Bu­ra­da ne güzel rek­re­as­yon alan­la­rı, bi­sik­let ve yü­rü­yüş yol­la­rı ya­pı­la­bi­lir­di. Hal­bu­ki as­falt ya da sta­bi­li­ze yol­la­ra ter­cih edil­di. Ka­na­lın ile­ri­si bakir du­ru­yor. Aman el atıp boz­ma­yın, aman haa!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 228