SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

ADAPAZARI YOLU KAÇ SAAT?


   Eski yolu unut­ma­dık henüz, vi­raj­lı vi­raj­lıy­dı. Araba tu­tar­dı beni me­se­la…
   Yeni yol, düz­gün ve çok şe­rit­li. Ara­ba­ya at­la­dı­ğı­mız­da, 25 da­ki­ka­da Ada­pa­za­rı’nda­yız, değil mi? 
   Değil işte! 25 da­ki­ka­lık yolu 45 da­ki­ka­da alı­yo­ruz. Se­be­bi de, bizi yö­ne­ten so­rum­suz so­rum­lu­la­rın yol­la­ra koy­mak­tan zevk al­dı­ğı tra­fik lam­ba­la­rı!
   Di­ye­cek­si­niz ki, tra­fik lam­ba­la­rın­da 1-2 da­ki­ka bek­le­mek­le neden 20 da­ki­ka uza­sın? 
   Yine var­sa­ya­lım, has­ta­ne­den has­ta­nız var ve am­bu­lans mü­sa­it ol­ma­dı­ğın­dan sizin kendi ara­cı­nız­la ge­tir­me­niz ge­re­ki­yor. Yolda gi­der­ken geç­mek zo­run­da ol­du­ğu­nuz ışık­lar;
1, Üni­ver­si­te kav­şa­ğın­da,
2, Dört­yol ışık­lar­da,
3, Tuzla’da,
4, Li­man­de­re sa­pa­ğın­da, 
5, Fe­riz­li gi­ri­şin­de,
6, Fe­riz­li çı­kı­şın­da, 
7, Sö­ğüt­lü sa­na­yi sa­pa­ğın­da,
8, Sö­ğüt­lü Jan­dar­ma sa­pa­ğın­da…
   Ada­pa­za­rı gi­ri­şin­den iti­ba­ren ra­hat­lı­yor­su­nuz zaten. Eski oto­mo­bil pa­za­rı sa­pa­ğın­da­ki ışık­lar­da neden dur­du­ğu­nu­zu an­la­ma­dan dur­sa­nız da, Kuzey Ter­mi­na­li’ndeki ışık­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı onu den­ge­li­yor. 
   Şimdi bu sekiz lam­ba­dan dör­dün­de ye­şi­le denk gel­se­niz, en az dör­dün­de de du­ru­yor­su­nuz. 2 da­ki­ka ya­vaş­lar­ken 1 da­ki­ka bek­le­me ya­par­ken, 2 da­ki­ka da hız­la­nır­ken, or­ta­la­ma 5 da­ki­ka­lık bir zaman kay­bı­na uğ­ru­yor­su­nuz. Bu da 4 lam­ba­da or­ta­la­ma 20 da­ki­ka zaman kay­bı­na sebep olu­yor. 
   Günde 2.000 ara­cın 20 da­ki­ka kaybı, her araç­ta or­ta­la­ma 2 kişi, 1333 saat iş kaybı, o da 166 yev­mi­ye­ye bedel… Bir kişi 80 Li­ra­dan, 13.280 TL’lik iş kaybı!
   Peki, 2000 araç, 20 da­ki­ka bo­şu­na ça­lış­sa, 667 saat bo­şu­na ça­lış­ma­sı demek. Bir araç, bir sa­at­te 20 lira yakar mı? Bence faz­la­sı­nı yakar. 13.340 TL’lik boşu bo­şu­na ya­kıl­mış yakıt de­mek­tir bu. 
   Özet­le, tra­fik lam­ba­la­rın­da bek­le­ye­rek kay­bet­ti­ği­miz gün­lük bedel en az 26.620 TL; 
   Bir ay­da­ki kayıp, yak­la­şık 800.000 TL…
   Ha, bir de bunun geri dö­nü­şü var.    Etti mi sana yu­var­lak 1.500.000 yazı ile bir mil­yon beş yüz bin lira. 
   Haydi bu­ra­ya da lamba ko­ya­lım diyen so­rum­suz kişi, koy­du­ğun her lamba eko­no­mi­ye yük olu­yor. Belki kaza ol­mu­yor ama ayda bir kaza ol­ma­sı­nın bile ma­li­ye­ti 5-6 bin li­ra­yı geç­mez!
   Eğer bize iş­ken­ce çek­tir­mek­ten zevk alı­yor­sa­nız, Ye­ni­ma­hal­le-Ada­pa­za­rı kav­şa­ğı, Ce­za­evi çı­kı­şı, Ka­ra­pı­nar sa­pa­ğı, Da­rı­ça­yı­rı sa­pa­ğı, Tigem, Si­na­noğ­lu giriş, Si­na­noğ­lu çıkış, Poy­raz­lar sa­pa­ğı gibi bir sürü al­ter­na­tif yer­ler var. Haydi ora­la­ra da lamba koyun da çıl­dır­tın bizi! 
   Yahu, sin­ya­li­zas­yon fir­ma­sı ile ortak mı­sı­nız? Yoksa bu tra­fik lam­ba­sı koyma me­ra­kı başka türlü açık­la­na­maz!
   Tra­fi­ği ışık ko­ya­rak çöz­mek ye­ri­ne az ka­fa­nı­zı kul­la­nın, döner kav­şak, akıl­lı kav­şak filan yapın. Ya da bil­mi­yor­sa­nız, bı­ra­kın bi­len­ler gel­sin!
TER­SA­NE DU­VAR­LA­RI­NI DA YIKIN
   Benim her şeyi yı­ka­rak hiz­met et­mek­ten zevk alan Be­le­di­ye Baş­ka­nım…
   Ter­sa­ne işi bitti. O bölge, ter­sa­ne ya­pı­mı­na ay­rıl­mış­tı. Te­si­si kal­dır­dı­lar. Ama gel­ge­le­lim, Ter­sa­ne alanı gasp edil­miş. Bir za­man­lar Li­man­da­ki batık ge­mi­yi çı­kar­mak için oraya göç atmış firma, ismi her neyse, Liman ya­pı­lın­ca orada ba­rı­na­ma­dı ve ken­di­ni bu­ra­ya attı. Bu alana sa­hip­len­me­ye ça­lı­şı­yor.
   Bu­ra­sı, Ka­ra­su hal­kı­na ait­tir. Liman man­za­ra­lı bir kent­te ucu­be­le­re yer ver­me­yin. 
   Hem o batık gemi daha çı­ka­rı­la­ma­dı mı yahu? Yoksa yeni başka ge­mi­le­rin de bat­ma­sı mı bek­le­ni­yor?
UCUBE DEMİŞKEN
   Ka­ra­su gi­ri­şin­de gö­rü­şü en­gel­le­yen bir beton yı­ğı­nı var. Ya­pıl­ma amacı, tren yolu ayağı ol­ma­sı. Ka­ra­yol­la­rı ile mah­ke­me­lik olun­ca dur­du­rul­du tabii. Hatta az ile­ri­de su için­de kalan ve çü­rü­yen ton­lar­ca temel de­mi­ri de heba oldu. Tabi pa­ra­sı bizim ce­bi­miz­den çı­kı­yor!
   İşte o beton yı­ğı­nı ucube gö­rü­şü en­gel­le­ye­rek sık sık ka­za­la­ra sebep ol­mak­ta… Yı­kı­la­cak­sa yı­kıl­sın, yı­kıl­ma­ya­cak da yol ta­şı­na­cak­sa, o da ta­şın­sın!
SİYASİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ!
   Bir za­man­lar Kenan Evren ismi mo­day­dı. Adına ma­hal­le vardı, okul­lar vardı. Şimdi hemen hepsi de­ğiş­ti­ril­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı da yap­mış biri dik­ta­tör­lü­ğü tes­cil­le­ne­rek öldü! 
   Onun­la bir­lik­te hemen her ya­pı­ya Ata­türk adı da ve­ri­li­yor­du. Hatta bir ara o kadar ileri gi­dil­di ki, “Bari es­ki­le­rin adını Ata­türk ola­rak de­ğiş­tir­me­yin, yeni yap­tık­la­rı­nı­zın adını Ata­türk koyun” bile de­nil­di!
   Şimdi 15 Tem­muz ve De­mok­ra­si isim­le­ri moda. 15 Tem­muz, bir si­ya­si ba­si­ret­siz­li­ğin, göz yum­ma­nın, şı­mar­tıl­ma­nın, ve­ri­len ta­viz­le­rin so­nu­cu­dur. İkti­da­rın kendi ayı­bı­dır. 100. Yıl İlko­ku­lu adı, ra­kam­la­rın isim ola­rak ve­ri­le­me­ye­ce­ği se­be­biy­le-bi­raz da si­ya­sal ola­rak- de­ğiş­ti­ril­miş­tir. 15 Tem­muz rakam değil midir? Bir örnek daha, 27 Mayıs da bir za­man­lar bay­ram­dı!
Yarın yine de­ğiş­ti­ril­me­si muh­te­mel isim­le­re mü­sa­ma­ha gös­ter­me­yin. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 913